GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie


Dyrektor Szkoły wybierany jest w drodze konkursu. Jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
- dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
- realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę,
- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
- zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
- zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych,
- realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

Do kompetencji Dyrektora wynikających z ustawy o systemie oświaty należy w szczególności:
- kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły,
- wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
- współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
- odpowiedzialność za właściwą organizację egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w Szkole,
- stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
- występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
- przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
- wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
- kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
- podejmowanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
- kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
- dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
- podawanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca każdego roku, zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
- podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
- wprowadzanie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor Szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski - także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego,
- określanie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju - w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
- określanie sytuacji – w przypadku niewprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju - w których przebywanie ucznia na terenie szkoły wymaga noszenia przez niego stroju galowego,
- zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
- możliwość tworzenia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną,
- organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym,
- organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, takiego przygotowania w porozumieniu z organem prowadzącym,
- przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
- ustalanie wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
- możliwość ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego, innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
- podawanie informacji dotyczących pracy szkoły w formie zarządzeń,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, należy w szczególności:
- kierowanie jako kierownik zakładem pracy, dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
- decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
- dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,
- sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
- odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
- realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
- zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
- zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
- organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
- zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (w sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego),
- zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
- współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,
- administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu stanowiącym odrębny dokument,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.

Dyrektor Szkoły w celu sprawnego kierowania Szkołą powołuje Wicedyrektora Szkoły.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Andżelika Jankowiak
Informację wprowadził: Tomek Admin
Opublikowany dnia: 2016-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte