GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Dyrektor Zespołu

Dyrektor Zespołu


1.Dyrektor Zespołu wybierany jest w drodze konkursu. Jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w Zespole.
2. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
2.1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2.2 realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i rady rodziców szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
2.3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
2.4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
2.5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
2.6. realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
3. Do kompetencji dyrektora Zespołu wynikających z ustawy Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy w szczególności należy:
3.1. kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
3.2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3.3. sprawowanie opieki nad dziećmi w przedszkolu i uczniami szkoły oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
3.4. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.
3.5. prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej oraz jej przewodniczenie,
3.6. koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
3.7. przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola i szkoły oraz przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
3.8. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
3.9. dysponowanie środkami finansowymi zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,
3.10. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
3.11. stwarzanie warunków do działania w Zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,
3.12. podejmowanie decyzji, o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie Zespołu.
4.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:
4.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
4.2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu ,
4.3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
5. Dyrektor Zespołu odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
6. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców Zespołu i Samorządem Uczniowskim Szkoły.
7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.
8. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
9. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
10.Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Dominik Sieciński
Informację wprowadził: Tomek Admin
Opublikowany dnia: 2016-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte