GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Sekretarz szkoły

Sekretarz szkoły


Sekretarz podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu.- Prowadzenie sekretariatu oraz załatwianie spraw bieżących.
- Przechowywanie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.
- Prowadzenie korespondencji szkolnej i odbieranie poczty.
- Powielanie pism oraz materiałów dydaktycznych.
- Sporządzanie sprawozdań.
- Nadzór nad zaopatrzeniem w materiały biurowe i szkolne.
- Prowadzenie kartotek materiałowych i ksiąg inwentarzowych.
- Sprawdzanie zgodności z zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętu, pomocy na kartoteki lub do księgi inwentarzowej po uprzednim ocechowaniu.
- Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury Zespołu.
- Rejestracja zwolnień lekarskich pracowników.
- Prowadzenie ewidencji odzieży służbowej oraz środków czystości pracowników,
- Prowadzenie całości spraw kadrowych w odniesieniu do wszystkich pracowników.

Prowadzenie dokumentacji dotyczących spraw uczniowskich:
- sporządzanie klasowych list uczniów,
- ewidencjowanie przyjęć uczniów,
- prowadzenie księgi roczników i księgi ewidencji uczniów,
- prowadzenie adnotacji o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów,
- przekazywanie dokumentów do innych szkół,
- wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych,
- prowadzenie archiwum szkolnego, prowadzenie ubezpieczenia dzieci w zakładzie ubezpieczeniowym,

- Wykonywanie wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją zadań
statutowych Zespołu zleconych przez dyrektora szkoły.
- Sprawowanie opieki podczas rannego dowozu dzieci przedszkolnych do placówki.

Sekretarz szkoły pełni w ramach swoich obowiązków funkcję kasjera , do jego obowiązków należy:

- Przechowywanie dokumentów kasowych.
- Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i czeków.
- Dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dowodów źródłowych,sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzony do wypłaty przez Dyrektora, Księgowego lub osoby upoważnione.
- Dowód kasowy, na którym brak podpisów, dekretacji i opisu nie może być przez kasjera zrealizowany.
- Dokonanie wypłat gotówki z kasy wyłącznie za pokwitowaniem przez osobę odbierającą gotówkę, z jednoczesnym wpisaniem daty wypłaty
- Odprowadzanie przyjętych sum do banku.
- Sporządzanie na koniec każdego miesiąca raportów kasowych celem umożliwienia wprowadzania do ksiąg rachunkowych danego miesiąca operacji gospodarczych.
- Określenie w raportach kasowych treści dokonanych operacji gotówką.
- Załączanie do raportów kasowych dowodów źródłowych.
- Niezwłoczne powiadomienie dyrektora o brakach gotówkowych, włamaniach do kasy oraz fałszywych nominałach pieniężnych.

Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Mirosława Borowska
Informację wprowadził: Mirosława Borowska
Opublikowany dnia: 2016-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte