GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Rada Pedagogiczna w Szkole w Drobninie

Rada Pedagogiczna w Szkole w Drobninie


Rada Pedagogiczna, a w sprawach dotyczących wyłącznie poszczególnych Szkół, odpowiednio Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej oraz Rada Pedagogiczna Gimnazjum, jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele placówki.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem - stanowi on odrębny dokument.

Zebrania rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej i z inicjatywy:
- organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- przewodniczącego rady,
- organu prowadzącego Szkołę,
- co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych podczas zebrania, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły lub placówki.

W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:
- zatwierdza plan pracy szkoły,
- podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły,
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów gimnazjum,
- ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

W ramach swoich kompetencji opiniujących Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje:
- organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- projekt planu finansowego szkoły,
- propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
- wnioski Dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
- kandydatury osób mających pełnić funkcje kierownicze w Szkole.
- zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania.

Rada Pedagogiczna także:
- uchwala Statut Zespołu lub jego nowelizację,
- może wystąpić z pisemnym umotywowanym wnioskiem do Wójta Gminy o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły,
- deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
- wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów:
- posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
- chorych lub niesprawnych czasowo, którzy w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu gimnazjalnego, byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową, lub traumatyczną.

Rada Pedagogiczna przyjmuje koncepcję pracy szkoły.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Andżelika Jankowiak
Informację wprowadził: Andżelika Jankowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte