GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia » Nauczyciele i wychowawcy Szkoły w Drobninie

Nauczyciele i wychowawcy Szkoły w Drobninie


NAUCZYCIEL

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Praca nauczyciela w Szkole podlega ocenie.
Do zakresu zadań nauczycieli w szczególności należy:
- natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów i innych osób, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
- zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomienie Dyrekcji Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,
- niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,
- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
- prawidłowe realizowanie przebiegu procesu dydaktycznego,
- dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
- wspieranie rozwoju psychicznego, wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
- bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
- doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
- poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu Szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
- kultura i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
- przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji),
- planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w formie ustalonej przez Dyrektora Szkoły.

WYCHOWAWCA

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
- otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
- planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich trudach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
- współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

Do obowiązków wychowawcy należy:
- troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, a w szczególności:
a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej,
b) interesowanie się postępami uczniów w nauce; zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce; analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim, samorządem uczniowskim, nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych; pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce,
c) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału nauczania,
d) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, nauczycielami i rodzicami w organizowaniu czytelnictwa uczniów, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych i interesowaniu się ich udziałem w różnych formach tych prac.
- troska o wychowanie uczniów:
a) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania,
b) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, Szkoły i szerszego środowiska, między innymi przez przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu szkoły,
c) rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy,
d) interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji,
e) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich do udziału w pracach na rzecz środowiska,
f) wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w Szkole i poza nią,
g) współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej nauki i pracy w pracowniach,
h) ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystania wolnego czasu,
i) wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w Szkole i poza nią,
j) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów i podejmowanie środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami i nauczycielami,

- opieka nad zdrowiem uczniów, a w szczególności:
a) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza Szkołą,
b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z lekarzem i pielęgniarką szkolną oraz rodzicami w sprawach ich zdrowia,
- organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, a w szczególności:
a) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
b) organizowanie niezbędnej opieki i wskazanie możliwości uzyskania pomocy materialnej dla uczniów wspólnie z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, jak również z pomocą powołanych do tego instytucji i organizacji,
c) organizowanie pomocy materialnej z dotacji celowych według szkolnego regulaminu, (stypendia za wyniki w nauce i sporcie),
d) otaczanie specjalną opieką uczniów, którzy dojeżdżają lub dochodzą do szkoły z dużej odległości,
- współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowania się uczniów w formie indywidualnych rozmów z rodzicami,
b) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami, które w danym roku szkolnym odbywają się nie rzadziej niż trzykrotnie.

Wychowawca, w szczególności początkujący:
- ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej starszych i doświadczonych nauczycieli - wychowawców oraz nauczycieli doradców,
- ma obowiązek uczestniczyć w zorganizowanych przez Szkołę formach samokształceniowych,
- ma możliwość dokształcania się na kursach organizowanych przez placówkę doskonalenia nauczycieli albo studiach podyplomowych na wyższych uczelniach.

Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy pomocy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły.pe
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
Autor informacji: Andżelika Jankowiak
Informację wprowadził: Andżelika Jankowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte