GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Rada Rodziców w Szkole w Drobninie

Rada Rodziców w Szkole w Drobninie


W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i jest organem społecznym powstałym z inicjatywy rodziców, współpracującym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim oraz:
- prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego, poprawy warunków bytowych uczniów i pomocy materialnej,
- organizuje działalność na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,
- deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności jej wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady – regulamin stanowi odrębny dokument.

Rada może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Zespołu, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia szkoły,
- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Andżelika Jankowiak
Informację wprowadził: Andżelika Jankowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte