GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Główna księgowa w Przedszkolu Publicznym w Krzemieniewie

Główna księgowa w Przedszkolu Publicznym w KrzemieniewieZakres obowiązków Głównej Księgowej
Publicznego Przedszkola w Krzemieniewiel


I. Podporządkowanie służbowe:
1.Główna księgowa przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
2.Główna księgowa ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności wynika m.in.. z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości i obejmuje:

1.Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym realizowanych zadań i obowiązków służbowych.
2.Prowadzenie rachunkowości przedszkolnej zapewniającej:
- prawidłowe i bieżące prowadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych,
- prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń wydatków rzeczowych.
3.Prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola i systematyczna jej analiza, uwzględniająca:
- bieżącą aktualizację potrzeb placówki w zakresie planowania wydatków na - poszczególne okresy sprawozdawcze i porównywania ich z możliwościami finansowymi przedszkola,
- systematyczna analiza wydatków pod kątem ich celowości i racjonalności,
- opracowywanie i przedstawienie sprawozdań finansowych i podatkowych do dyrekcji przedszkola i nadrzędnym organom oświatowym.
4.Zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, w tym przede wszystkim:
- terminowe sporządzanie list płac, zasiłków itp.
- wyliczanie ekwiwalentów, odpraw oraz innych świadczeń pieniężnych,
- dokonywanie potrąceń na listach płac oraz odprowadzanie kwot potrąceń na odpowiednie rachunki,
- prowadzenie kartotek osobowych zarobków i zasiłków,
- przyjmowanie i załatwianie korespondencji i reklamacji dotyczących wynagrodzeń
- wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,
- właściwe sporządzanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zarobkowej związanej z zasiłkami, deklaracji ZUS, podatkowych itp.
- sporządzanie sprawozdań i informacji związanych z płacami,
- sporządzanie wymaganych zestawień płacowych i sprawozdań GUS z zakresu płac
- prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,
- gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych i księgowych.
5.Obsługa i wykorzystanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków.
6.Współpraca z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi przedszkole w zakresie realizowanych obowiązków
7.Kontrola wewnętrzna zapewniająca:
- bieżącą kontrolę i weryfikację wpisów w księgi inwentarzowe,
- wstępna, bieżąca i następująca weryfikacja ewidencji i zapisów księgowych,
- rachunkowe, formalne i merytoryczne sprawdzanie dowodów księgowych
- nadzór nad prawidłowym i bieżącym prowadzeniem dokumentacji obrotów kasowych.
8.Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych.
9.Organizowanie i wykorzystanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych osobowych.
10.Ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji.
11.Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję przedszkola, wynikających z potrzeb placówki.

Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Patrycja Sikora
Informację wprowadził: Patrycja Sikora
Opublikowany dnia: 2016-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte