GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Jerzy Dębowiak

Stanowisko: Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
E-mail: budow@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 6369-490

Zadania główne:

1. Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, zadania te obejmują w szczególności:

- przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy;

- koordynację i obsługę działań związanych z opiniowaniem i uzgodnieniem dokumentów planistycznych;

- koordynację i obsługę działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów;

- prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;

- prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;

- prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania tereny, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Sprawy związane z budownictwem, które obejmują w szczególności:

- nadzorowanie remontów budynków gminnych,

- prowadzenie kart obiektów,

- nadzór terminowy nad wymaganymi przeglądami technicznymi budynków gminnych,

- nadzór nad pracownikami grupy remontowej w zakresie prac budowlanych,

- nadzór w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi

3. Sprawy związane z ochroną środowiska w szczególności dotyczące:

- ochrony i kształtowania środowiska w tym:

· określanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych;

· ochrony środowiska przed odpadami;

· utrzymanie porządku i czystości;

· ochrony powietrza atmosferycznego;

- sprawy związane z infrastrukturą komunalną, w szczególności dotyczące:

· wyposażenia gruntów w infrastrukturę;

· nadzoru nad sprawami związanymi z eksploatacją wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

4. Określenie warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz określenie wysokości opłat.

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Wójta lub jego Zastępcę.

Zadania pomocnicze:

- rozpatrywanie skarg i wniosków,

- współdziałanie przy realizacji innych zadań Referatu,

- współpraca z instytucjami prowadzącymi sprawy ochrony środowiska, udział w szkoleniach, konferencjach dot. ochrony środowiska, planowania przestrzennego i budownictwa

- zastępowanie innych pracowników Referatu.

Zadania okresowe:

- wykonywanie innych zadań związanych z działalnością referatu zleconych przez przełożonych.

2. Zakres odpowiedzialności:

- przygotowanie projektów decyzji i zezwoleń w terminach pozwalających na ich wydanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- poprawne, rzetelne i terminowe udostępnianie informacji wszystkim zainteresowanym, poprawne prowadzenie publicznie dostępnych wykazów,

- oszczędne i rzetelne gospodarowanie mieniem i wyposażeniem urzędu,

- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.

3. Zakres uprawnień:

- upoważnienie do przeprowadzania kontroli przestrzegania wydanych decyzji
i zezwoleń,

- upoważnienie do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych,


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-12
Ilość zmian wpisu: 13 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-07-27 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2008-02-19 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2008-06-10 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2008-06-11 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2009-10-27 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-01-03 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-01-21 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-03-17 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-04-20 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-06-22 wprowadzona przez: 20
  - wersja z dnia 2011-06-29 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-07-21 wprowadzona przez: 20
  - wersja z dnia 2018-01-10 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte