GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr 6/2007
PROTOKÓŁ NR 6/2007
z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia
29 marca 2007 r.
 

 1. W posiedzeniu brało udział 3 członków Komisji, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Omówienie realizacji budżetu Gminy w roku 2006 pod katem udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy..

 4. Zapytania i wolne głosy.

 5. Zakończenie.

Ad. 1.
Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Członkowie komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji wnosząc pewne zmiany.


Ad. 3.
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o zreferowanie materiału przedstawiającego wykonanie budżetu gminy za rok 2006.Z uwagi na to, że członkowie Komisji otrzymali materiał z dużym wyprzedzeniem i zdążyli się z nim zaznajomić zaproponowano aby dochody budżetowe omówić w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej.
Po przedstawieniu przez Skarbnika informacji radni nie wnieśli zastrzeżeń i uznali że, ogólny wskaźnik realizacji dochodów 100,86 % świadczy o prawidłowym ich wykonaniu, wobec czego Komisja nie wnosi uwag.
Przewodnicząca zaproponowała by przejść do omówienia zrealizowanych wydatków budżetowych.
Skarbnik Gminy przedstawiła zrealizowane wydatki ze szczególnym uwzględnieniem tych pozycji, które po raz pierwszy pojawiły się w budżecie gminy w roku 2006.
Były to następujące pozycje:

 • wypłacany rolnikom zwrot akcyzy,

 • wydatki rekompensujące skutki suszy,

 • dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia.


Ze szczególnym uwzględnieniem analizowano wydatki w dziale 801 - oświata i wychowanie.
Po raz kolejny Przewodnicząca Komisji wniosła o przeanalizowanie tematu dowozu dzieci z terenu gminy, które mają orzeczenie o niepełnosprawności do szkół specjalnych na terenie Leszna. Wysuwano postulat aby rozważyć czy dzieci te mogą uczyć się na terenie gminy, gdyż koszty ich dowozu w budżecie są z roku na rok coraz wyższe.
Analizując wydatki na dokształcanie w szkołach pytano Wójta Gminy kto, podejmuje decyzję o kierowaniu nauczycieli na studia.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to kompetencja dyrektorów szkół gdyż oni najlepiej wiedzą jakie są potrzeby w tym zakresie.
Obszerny materiał dotyczący sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy w roku 2006 zawiera załącznik Nr 2.

Ad. 4
Radna Wunsz - uznała, że kierowanie nauczycieli na studia - wybór kierunku za gminne pieniądze powinien być zgodny z potrzebami placówek oświatowych na najbliższe lata.
W toku dyskusji stwierdzono, że w sprawach dokształcania należałoby ustalić przyszłościowe działania mające na celu przygotowanie kadr do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Za parę lat Gmina miałaby wtedy przygotowaną kadrę do prowadzenia klas integracyjnych a dzieci z terenu gminy mogłyby pozostać w swoich szkołach.
Według Przewodniczącej Komisji idealnym miejscem na stworzenie takiej placówki jest budynek szkoły w Oporówku.
W dalszej kolejności przy omawianiu wydatków GOPS pytano dlaczego w budżecie gminy nie zrealizowano ani złotówki na usługi opiekuńcze. Według radnych w każdej wsi są osoby potrzebujące takiej pomocy.

Komisja ze zdziwieniem przyjęła fakt, że GOPS nie widzi takich potrzeb.
Radna Wunsz - poinformowała, że w samym Krzemieniewie jest jedna osoba, która w trybie pilnym potrzebuje pomocy.
Jest bardzo chora i samotna opiekują się nią sąsiedzi ale osoba ta wymaga fachowej opieki medycznej, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do tragedii.
Radna prosiła Wójta o podjęcie kroków w tej sprawie. Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie został wniesiony pozew do Sądu. Jeżeli Sąd ubezwłasnowolni tą panią to wówczas GOPS załatwi Dom Pomocy Społecznej i tam ją skieruje. Na dzień dzisiejszy nie można podjąć żadnych działań. Komisja mimo wszystko obstawała przy konieczności świadczenia usług opiekuńczych wobec tej osoby.
Radny Tomiński - wnioskował o ujednolicenie kryteriów nauki pływania w placówkach oświatowych tj. wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami na basenie oraz nauczycieli prowadzących półkolonie.

Wnioski do absolutorium:

Podsumowując omawiany materiał tj. realizację budżetu gminy w 2006 roku przygotowując się do udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Komisja Infrastruktury Społecznej ustaliła co następuje:

 1. Nie wniesiono uwag co do realizacji dochodów budżetowych.

 2. Odnośnie wydatków budżetowych Komisja uważa, że zostały zrealizowane prawidłowo. Wykonano prawie wszystkie zadania inwestycyjne a te których nie udało się zrealizować spowodowane były przyczynami niezależnymi od Wójta Gminy.

 3. W zakresie wydatków budżetowych Komisja wnosi o:

 • przygotowanie długofalowego programu dokształcania w szkołach kadry do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, aby w latach następnych umożliwić im kształcenie się w miejscu zamieszkania a tym samym obniżyć koszty dowożenia,

 • ujednolicenia kryteriów nauki pływania w placówkach oświatowych tj. wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami na basenie.

 1. Spowodować aby pracownicy GOPS podczas wywiadów środowiskowych rozpoznali potrzeby w zakresie usług opiekuńczych, a osoby tego potrzebujące objęto opieką. Wniosek ten ma swoje uzasadnienie w budżecie gminy gdyż środki na ten cel były planowane w roku 2006 a także są w budżecie roku 2007.


Członkowie Komisji udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim zakończyła posiedzenie


Protokołował
R.Z. Przewodnicząca Komisji
Józefa Adamska
Członkowie Komisji:
.......................................
.......................................

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte