GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Realizacja wydatków
  1. Informacja o realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2006


W dz. 010, rozdz. 01030 w § 2850 planowano kwotę 4.640,- zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej . Ogółem przekazano kwotę 4.508,56 zł. Do przekazania pozostała kwota 73,09 zł , która w sprawozdaniu została wykazana jako zobowiązanie wobec Izby Rolniczej . Realizacja wydatków wyniosła 97,2 % .

W dz. 010 , rozdz. 01095 Zaplanowano wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej jak niżej.

Klasyfikacja

Plan w zł

Wykonanie w zł

% realizacji

01095 § 4110

374,-

342,-

91,4

01095 § 4120

49,-

49,-

100

01095 § 4170

2.000,-

2.000,-

100

01095 § 4210

2.313,-

375,99

16,3

01095 § 4300

15.041,-

2.257,52

15,0

01095 § 4430

215.924,-

215.800,58

99,9


W ramach tych wydatków realizowano nowe zadanie polegające na zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupowanego przez producentów rolnych . Na to zadanie gmina poniosła wydatki przedstawione w tabeli poniżej

Zwrot akcyzy

215.697,48 zł ( § 4430 )

Koszty obsługi zadania

3.807,39 zł

( § 4110, 4120 , 4170,
z § 4210 kwota 312,99 zł
i z§ 4300 kwota 1.103,40 zł )


Niskie wykonanie wydatków w § 4210 tłumaczy się tym , że oprócz wydatków na obsługę zadania zwrotu akcyzy, które wykonano w całości w kwocie 312,99 zł , planowano wydatki na awaryjny zakup materiałów drenarskich, jeżeli wystąpiłaby konieczność regulowania gospodarki wodnej. W miesiącu listopadzie zakupiono tylko rury za kwotę 63,- zł

W ramach § 4300 realizowano wydatki związane z utrzymaniem Rowu Lubońskiego w kwocie 849,12 zł , którą to kwotę zapłacono Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych za naprawę przewodów drenarskich .Dodatkowo kwotę 305,- zł wydano na ekspertyzę meteorologiczną dotyczącą skutków suszy na terenie gminy a kwotę 1.103,40 zł stanowiły koszty obsługi zadania - zwrot akcyzy.
Realizacja wydatków w tym paragrafie osiągnęła tylko 15 % .
Niską realizację wydatków tłumaczy się tym, że gmina nie została obciążona przez RZSW
w Lesznie całymi kosztami utrzymania przepustowości Rowu Lubońskiego .

W dz. 010rozdz.01095 w §4430 zapłacono datki udziałowe do Spółki Wodnej za grunty gminne. Z planowanej kwoty 215.924,- zł ,- zł zrealizowano 103,10 zł na zapłatę datków udziałowych do Spółki Wodnej oraz zwrócono akcyzę producentom rolnym 215.697,48 zł
Ogółem w tym rozdziale wydatki zrealizowano w 93,63 % .

W dz. 400, rozdz. 40002 w § 4300 nie poniesiono żadnych wydatków.
Na etapie planowania przyjęto kwotę 41.200,-zł na poprawę jakości wody pitnej.
Zadanie miało być realizowane przy współudziale Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji ale zostało odłożone do realizacji na rok 2007.

W dz. 600, rozdz. 60001 w § 2710 uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/149/2006 z dnia
22 czerwca 2006 , zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie kosztów utrzymania linii kolejowej Leszno-Jarocin. Pieniądze na w/w cel zostały przekazane w 100 % .

W dz. 600, rozdz. 60014 w § 2710 uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/148/2006 z dnia
22 czerwca 2006 , zaplanowano środki finansowe kwocie 495.000,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące. Zaplanowane środki przekazano w 100 %.


W dz. 600, rozdz. 60014 w § 6300 zaplanowano kwotę 200.000,- zł na zadania inwestycyjne , z czego przekazano 150.000,- zł tj. 75 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu nie przekazania kwoty 50.000,- zł na budowę drogi Bojanice -Krzywiń , której powiat nie przyjął do realizacji.

W dniu 27 czerwca 2006 Gmina Krzemieniewo podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim, w której określono zasady przekazania pieniędzy na zadania bieżące i inwestycyjne i sposób ich rozliczenia.

Ustalono, że pieniądze na zadania bieżące i inwestycyjne przekazywane będą w trzech transzach .
1) w kwocie 295.000,- zł w terminie do 15 września 2006,
2) w kwocie 200.000,- zł do 15 października
3) w kwocie 150.000,- zł do 15 listopada
Zadanie pod nazwą budowa drogi Bojanice- Krzywiń na które Rada Gminy zaplanowała pomoc w kwocie 50.000,- zł nie zostało przyjęte do realizacji przez Powiat.
Gmina wywiązała się z zawartej umowy , a powiat leszczyński zrealizował zadania na które udzielono pomocy. Terminowo dokonano rozliczenia przekazanych pieniędzy.
Ogółem wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 92,81%.

W dz. 600 . rozdz. 60016 w § 4170 zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,- zł na opłacenie zawieranych umów zleceń na wycinkę krzewów przy drogach . Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 604,60 zł co stanowi 20,15%. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że prace przy drogach wykonywane były nieodpłatnie przez osoby skierowane przez sądy.

W dz.600, rozdz. 60016 w § 4110 niską realizację planu, przyjętego w kwocie 200,- zł
a zrealizowanego w kwocie 23,58 zł tj. 11,8 % , wynika z faktu nieodpłatnego świadczenia prac, o których mowa wyżej. To z kolei nie rodziło obowiązków wobec ZUS.

W dz. 600 ,rozdz 60016 w § 4210 zaplanowano kwotę 20.000,- zł z czego do końca roku 2006 zrealizowano tylko 17.905,66 zł co stanowi 89,53 % .
Została zakupiona kostka brukowa do budowy chodników oraz kupowany był żużel na utwardzenie dróg polnych .
W dz. 600, rozdz. 60016 w § 4270 zaplanowano kwotę 205.000,- zł na remont dróg gminnych . Planowane zadania remontowe zrealizowano jak niżej :
- remont drogi we wsi Mierzejewo , za kwotę 93.548,11 zł,
remont mostu w Krzemieniewie , za kwotę 13.999,83 zł
-remont wiat przystankowych , za kwotę 3.205,99 zł
Ogółem zrealizowano wydatki na łączną kwotę 110.753,93 zł co stanowi 54 ,0 % . Niskie wykonanie wydatków remontowych wynika z faktu przeszacowania kosztów remontu mostu w Krzemieniewie . Remont mostu został wykonany w zakresie umożliwiającym prawidłową jego eksploatację , bez ponoszenia tak wysokich kosztów.


W dz. 600, rozdz. 60016 w § 4300 zaplanowano kwotę 25.000,-zł a zrealizowano
19.655,86 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 78,62 % .Pieniądze wydano między innymi na wynajem podnośnika koszowego w celu podcinania gałęzi na drogach gminnych
i transport żużla .

W dz. 600, rozdz. 60016 w § 4430 zaplanowano kwotę 3.000,- zł a wydano 2774,60 zł co stanowi 92,49 %. Pieniądze przeznaczono na opłacenie składek odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych za cały rok 2006.

W dz. 600, rozdz. 60016 w § 6050 zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 800.000,- zł z czego zrealizowano 751.042,93 zł, czyli 93,88 %.
Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej realizacji rocznych wydatków majątkowych.


W dz. 630, rozdz. 63095 w § 4210 planowano wydatki w kwocie 1.796,- zł na zakup materiałów do przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 1738,61 zł , co stanowi 96,8 % . Największym wydatkiem był zakup w roku 2006 tarcicy do naprawy pomostu nad jeziorem.

W dz. 630, rozdz.63095 w § 4260 zaplanowano kwotę 1.100,- zł na realizację wydatków związanych z oświetleniem kąpieliska . Poniesiono wydatki w kwocie 681,59 zł .
Po zakończeniu sezonu letniego wydatki nie są już wysokie i dlatego wykonanie
wyniosło tylko 61,96 %

W dz. 630, rozdz. 63095 w § 4300 , planowano środki na zakup usług
w kwocie 7.200,- zł. Plan zrealizowano w 100 % . Kwotę 6.500,- zł zapłacono ratownikom za sprawowanie opieki nad osobami wypoczywającymi na kąpielisku a kwotę 700,- zł wydano na kontrolę sanitarną kąpieliska .

W dz. 630, rozdz. 63095 w § 4430 zaplanowano kwotę 7.100,- zł a realizacja wydatków wyniosła 6.805,69 zł tj. 95,85% . W trakcie roku opłacono składkę za przynależność gminy do Stowarzyszenia Leszno-Region w kwocie 6.798,- zł , oraz uiszczeniem składki do PZU za ubezpieczenie pomostu w kwocie 7,69 zł.

W dz. 630, rozdz.63095 w § 6050 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 100.000,- zł, na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w kierunku jeziora w Górznie . Zadanie zrealizowano w zakresie planowanym na rok 2006 za kwotę 89.016,87 zł . Wskaźnik realizacji planu wyniósł 89, 02%.
.
W dz. 700, rozdz. 70004 w § 4300 zaplanowano kwotę 2000,- zł na opłacenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej.
Do końca roku uregulowano całą należność za rok 2006 w kwocie 1.866,- zł tj. 93,3 %.

W dz. 700, rozdz. 70005 w § 4210 planowano 200,- zł lecz wydatków nie zrealizowano
z uwagi na to, że mieszkania remontowano w latach ubiegłych . A w trakcie roku 2006 potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 700, rozdz. 70005 w § 4260 zaplanowano kwotę 200,- zł na opłacenie prądu na klatkach schodowych w budynkach komunalnych. Wydano na ten cel 23,66 zł .
Z uwagi na to, że większe potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły, realizacja wydatków jest niska i wynosi tylko 11,83 % .

W dz. 700, rozdz. 70005 w § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 6.600,- zł ,
a zrealizowano kwotę 6.005,28 zł co stanowi 90,99 % a były to :
- Czynsz emerytowanej nauczycieli w kwocie 985,20 zł
- Oraz operaty szacunkowe , wypisy z ewidencji gruntów i ogłoszenie w prasie o przetargu i inne usługi na łączną kwotę 2.500,64 zł
- zawarcie aktu notarialnego na nieodpłatne przyjęcie gruntu , kwota 2.519,44 zł


W dz. 700, rozdz. 70005 w § 4430 zaplanowano 1000,- zł na ewentualne opłaty związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. Do końca roku 2006 wydano 442,33 zł na opłacenie składek ubezpieczenia budynków od ognia i innych żywiołów. Pomimo niskiego wykonania wydatków, bo w 44,23 % osiągnięto planowany cel.

W dz. 710, rozdz. 71004 w § 4300 klasyfikowane są wydatki za usługi świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc , gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ogółem na ten cel zaplanowano 14.026,- zł , a zrealizowano 8.357,- zł co stanowi 59,58 %. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że na etapie planowania budżetu nie było wiadomo ile osób wystąpi o zabudowę takich terenów. Ustalenie planu na bazie roku poprzedniego nie sprawdza się, gdyż każdego roku inna liczba osób zainteresowana jest zabudową takich terenów.

W dz.750, rozdz. 75011w § 4010 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń kwotę 117.900,- zł z czego zrealizowano 116.292,79 zł , realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 98,64 %

W dz. 750, rozdz. 75011 w § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. zaplanowano kwotę 8.900,- zł a zrealizowano 8.737,65 zł co stanowi 98,18%.


W dz. 750 , rozdz. 75011 w § 4110 i § 4120 zaplanowano łącznie na opłacenie należnych składek ZUS kwotę 22.620,- zł a zrealizowano 22.495,10 zł co stanowi 99,45 %.


W dz.750, rozdz. 75011 w § 4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 1250,- zł a wydano 1.186,22 zł , za którą to kwotę kupiono materiały potrzebne na stanowiskach zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej.
Wskaźnik realizacji planu wyniósł 94,90 % .

W dz. 750, rozdz. 75011 w § 4300 planowano w roku 2006 wydać 600,- zł , z czego do końca roku opłacono faktury w kwocie 527 ,- zł za opiekę autorską nad programami.
Realizacja wydatków wyniosła 87,83 %.

W dz. 750, rozdz. 75011 w § 4410 zaplanowano na wyjazdy służbowe kwotę 220,- zł a wypłacone pracownikom delegacje za podróże służbowe wyniosły 208,- zł .
Realizacja planu w 94,55 % .

W dz. 750, rozdz. 75011 w § 4440 planowano odpis na ZFŚS wydatków kwocie 2.700,- zł
a zrealizowano kwotę 2292,75 zł tj. 84,92 %.

W dz. 750, rozdz. 75022 w § 3030 klasyfikowane są wypłacane radnym i sołtysom diety za pełnienie funkcji społecznych. Zaplanowano na ten cel 68.000,- zł, z czego do końca roku wypłacono 67.955,09 zł , a to stanowi 99,93 % planu.

W dz. 750, rozdz. 75022 w § 4210 przyjęto plan w kwocie 3.000,- zł na zakup materiałów do biura obsługi rady gminy . Realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 1759,86 zł ,
co stanowi 58,66 %. Pomimo niskiego wykonania wydatków zakupione materiały wystarczyły do całorocznej obsługi rady gminy.
W dz. 750, rozdz. 75022 w § 4300 zaplanowano na zakup usług kwotę 7.100,- zł a zrealizowano wydatki w kwocie 6.638,70 zł stanowi tylko 93,50 % planu.
Na sumę tą złożyły się następujące wydatki :
- 215,- zł za pobyt radnego i udział w mistrzostwach radnych w piłce nożnej.
- organizacja ostatniej sesji mijającej kadencji rady 1.400,- zł
- organizacja ostatniej w roku sesji rady 1.917,34 zł
-wykonanie zdjęć rady gminy na koniec kadencji 33,18 zł
- wydruk kalendarzy 3.073,18 zł

W dz. 750, rozdz.75023 w § 3020 zaplanowano kwotę 2000,- zł na wypłatę pracownikom ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP. Plan zrealizowano kwotą 1967,30 zł ,
co stanowi 98,37 %

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4010 zaplanowano na wynagrodzenia kwotę 619.000,- zł,
a zrealizowano 617.777,93 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 99,80 % .


W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto w budżecie plan w kwocie 65.558,- zł , a zrealizowano 65.537,11 zł, co daje realizację 99,97 % .


W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4110 i § 4120 przyjęto łącznie w obydwu paragrafach plan
w kwocie127.200,- zł na opłacenie składek ZUS . Do końca roku 2006 zrealizowano 121.051,26 zł co stanowi 95,17 % planu.


W dz. 750, rozdz.. 75023 w § 4140 klasyfikowane są wydatki na opłacenie składek na PFRON . Konieczność ich płacenia wynika z braku zatrudnienia osoby o ustalonym stopniu niepełnosprawności. Zaplanowano na te opłaty kwotę 15.600,- zł a zapłacono do końca
roku 2006 kwotę 13.952,30 zł. Realizacja wydatków wyniosła 89,44 %.


W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4170 Zaplanowano kwotę 100,- zł na zawarcie umów zleceń w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli . Planu nie wykonano
z uwagi na to, że gmina otrzymała w okresie jesiennym dotację na sfinansowanie tych wydatków . Wydatek został sklasyfikowany w innej podziałce klasyfikacyjnej ,
zgodnie z wolą dysponenta przekazującego środki na ten cel .

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 33.000,- zł,
z czego zrealizowano 31.212,53 zł. Realizacja planu wyniosła 94,58 % .


W dz. 750, rozdz. 75023 § 4260 opłacano faktury za wodę , gaz i energię elektryczną.
Na zakup gazu do ogrzewania budynku wydano 15.701,86 zł , na zakup energii elektrycznej wydano 8259,41 zł a na zakup wody 496,89 zł .
Ogółem na wydatki w ramach tej podziałki zaplanowano kwotę 25.983,- zł
Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej zrealizowano w 94,13 % .

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4270 wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 70,87 % za sprawą płacenia należności za konserwację urządzeń monitorujących budynek urzędu.
Planowano wydatki w kwocie 7.800,- zł zrealizowano w kwocie 5.527,94 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się :
- konserwacja urządzeń zabezpieczających budynek UG kwota 3112,44 zł
-konserwacja ksero, drukarki fiskalnej i naprawa maszyn biurowych 2.415,50 zł
Realizacja wydatków w wysokości 70,87 % zaspokoił wszystkie potrzeby w tym zakresie.

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4280 poniesiono wydatki na obowiązkowe badania pracowników. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.300,- zł a zrealizowano 867,- zł .
Badania okresowe zapewniono wszystkim pracownikom , którym upływał termin ważności świadectw lekarskich . Plan wykonano w 66,7 %. Większe potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4300 realizacja wydatków jest wysoka i wynosi 94,79 %
Plan określono w kwocie 123.900,-zł a realizacja wyniosła 117.440,29 zł
Na zrealizowane wydatki składają się :
- przesyłki pocztowe 24.401,- zł
- usługi telekomunikacyjne 37.262,94 zł
- prowizje bankowe 5.422,84 zł
- obsługa systemu komputerowego 10.248 ,- zł
- monitoring budynku urzędu 3131,52 zł ,
- szkolenia 4.885,15 zł
- przeprowadzenie czynności kontrolnych 7.320,-
- oprawa dokumentów 427,-zł
-ogłoszenie w gazecie 3.050,22 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi 18.765,15 zł
- usługi w zakresie ochrony mienia 256,20
- inne usługi ( wyrób pieczęci ) 1.022,21 zł
- wykonanie formularzy w wersji elektronicznej 955,26 zł
- utylizacja sprzętu elektronicznego 292,80 zł


W dz. 750, rozdz. 75023 w § 4350 na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 7.000,- zł a zrealizowano 6.671,67 zł . Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 95,31 % .

W dz.750, rozdz. 75023 w § 4410 zaplanowano na wypłatę delegacji kwotę 14.960,- zł , z czego do końca roku 2006 zrealizowano 11.849,26 zł, co stanowi 79,21 % planu.

W dz. 750 , rozdz. 75023 w § 4430 do roku 2006 zrealizowano wydatki w kwocie 7618,39 zł przy planowanej kwocie 8.120,- zł .Stanowi to 93,82 %.
Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się:
1) składka członkowska na WOKISS w kwocie 5582,- zł
2) składka na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolskiego 1.921,51 zł
3) składki ubezpieczenia budynku urzędu w kwocie 99,88 zł
4) opłaty skarbowe w kwocie 15,- zł .


W dz. 750, rozdz, 75023 w § 4440 zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 10.000,- zł
a odprowadzono na rachunek socjalny kwotę 9.935,25 zł, tj. cały należny odpis za rok 2006
Dało to wysoki wskaźnik realizacji planu 99,35%.

W dz. 750 rozdz. 75023 w § 4480 gmina zapłaciła sama sobie podatek od nieruchomości ,
za powierzchnie biurowe wynajmowane w budynku UG , na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
Zarówno plan jaki i wykonanie wyniosły po 500,- zł .

W dz. 750 , rozdz. 75023 w § 6060 zaplanowano wydatki za zakupy inwestycyjne -komputeryzację urzędu w kwocie 20.000,-zł Realizacja wydatków wyniosła na 31.12.2006 kwotę 19.249,71 zł , co stanowi 96,25 % . Dzięki tym wydatkom unowocześniono sprzęt na poszczególnych stanowiskach pracy .W dz. 750 ,rozdz. 75075 w § 4170 planowana kwota 480,- zł zaspokoiła potrzeby w zakresie obsługi gości z gminy holenderskiej . Były to koszty tłumacza i oprawy muzycznej na organizowanym spotkaniu .Wydatki zrealizowano w 100 % .

W dz. 750 ,rozdz. 75075w § 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych .Z planowanej kwoty 5.959,- zł wydano 5.882,86 zł . W celach promocji gminy kupowano kwiaty i zestawy porcelanowe, które wręczane są jubilatom i osobom wizytującym gminę . Realizacja wydatków wyniosła 98,72 %.

W dz. 750, rozdz. 75075 w § 4300 zrealizowano prawie wszystkie wydatki zaplanowane na rok 2006 , gdyż plan ustalony na kwotę 32.880,- zł zrealizowano kwotą 32.269,59 zł, co stanowi 98,14 % . Klasyfikowano w ramach tego rozdziału wydatki na wynajem autobusu na wyjazd młodzieży szkolnej do współpracującej gminy w Holandii. Zapłacono za wynajem kwotę 7414,77 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 24.854,82 zł związane były z przyjęciem, zakwaterowaniem i wyżywieniem gości wizytujących gminę.

W dz. 750, rozdz. 75095 w § 4300 zaplanowano kwotę 15.000,- zł na opracowanie programów i strategii , czego zapłacono za przygotowanie strategii w zakresie opieki społecznej kwotę 2025,20 zł . Plan zrealizowano w 13,5% . Niskie wykonanie tłumaczy się tym ,że pozostałe wydatki w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej nie były realizowane z uwagi na to, że nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

W dz. 751, rozdz. 75101 w § 4210 zapisano po stronie planu kwotę 1.392,- zł , którą materiałów całości wykorzystano na zakup materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców zł .

W dz. 751 , rozdz. 75109 w § 3030 klasyfikowano wydatki na diety dla członków Komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych. Wydatki planowano na dwie tury wyborów w kwocie 15.540,- zł. Z uwagi na to, że odbyła się tylko pierwsza tura wydano kwotę
7. 770 ,- zł , co stanowi 50% planu.

W dz. 751, rozdz. 75109 w § 4110 i 4120 zaplanowano łącznie 380,- zł na opłacenie składek ZUS od zwartych umów zleceń na obsługę techniczną wyborów. Z planu zrealizowano 315,54 zł tj. 83,04 % .

W dz. 751, rozdz. 75109 w § 4170 przyjęto plan w kwocie 3.875,- zł na obsługę informatyczną wyborów i przygotowanie list wyborczych. Zrealizowane wydatki wyniosły
3.564,01 zł , co stanowi 91,97 % planu.

W dz. 751, rozdz. 75109 w § 4210 zaplanowano 3.000,- zł na zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów w tym na wystrój lokali wyborczych. Z planu zrealizowano kwotę 2.528,73 zł co stanowi 84,29 % .
W dz. 751, rozdz. 75109 w § 4300 przyjęty plan w kwocie 5.085,- zł zapewnił zakup usług niezbędnych przy organizacji wyborów, w tym druk kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych . Wydano kwotę 2.535,17 zł , tj. 49,86 % planu. Niskie wykonanie wydatków tłumaczy się tym, że odbyła się tylko jedna tura wyborów a wydatki planowano na dwie tury.
W dz. 751, rozdz. 75109 w § 4410 zaplanowano wypłatę delegacji służbowych w kwocie 500,- zł a zrealizowano 287,55 zł 57,51%. Uzasadnieniem niskiego wskaźnika realizacji planu jest brak drugiej tury wyborów.

W dz. 754, rozdz.. 75403 w § 6170 zaplanowano 10.000,- zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych Krzemieniewie. Zadanie zrealizowano w całości .

W dz. 754, rozdz.. 75412 w § 3030 zaplanowano kwotę 14.370,- zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i ryczałtu komendanta OSP.
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił stu procentowy wzrost wydatków i realizacja na koniec 2006 roku wyniosła 12.867,49 zł . Plan zrealizowano w 89,54 % .

W dz. 754, rozdz. 75412 § 4010 przyjęto plan na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP w kwocie 13.300,- zł, z czego do dnia 31.12. 2006 wypłacono 12.628,37 ,- zł . Wydatki realizowano zgodnie z planem w wskaźnik realizacji wyniósł wyniosła 94,95 %.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4040 wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w 99,07 % .
Zaplanowano na ten cel kwotę 1060,- zł a zrealizowano 1050,09 zł .

W dz. 754, rozdz. 75412 w § § 4110 i 4120 klasyfikowano zapłacone składki do ZUS .
Przyjęty łączny plan w kwocie 2.381,- zł a na rachunek ZUS przelano do końca roku
kwotę 2356,57 zł tj. 98,97 % planu.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4170 Zaplanowano kwotę 1.200,- zł z zrealizowano 1.197,50 zł tj. 99,79 %. Za powyższą kwotę zapłacono za dwie zawarte umowy zlecenia :
- nagłośnienie i oprawę muzyczną zawodów strażackich ,
- za opracowanie dokumentacji powypadkowej członka OSP .

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4210 Realizacja wydatków wyniosła 88,18 % . W paragrafie tym planowano w skali roku wydać 18.369,- zł a zrealizowano wydatki w kwocie
16.196,97 zł
Kupowano w trakcie roku paliwo do samochodów i części oraz nagrody na zawody pożarnicze,

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4260 klasyfikowane są wydatki na zakup wody , gazu i energii elektrycznej. . Z uwagi na ostrą i długą zimę w sezonie 2005/2006 ponoszono bardzo wysokie koszty ogrzewania remiz OSP w okresie zimowym. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 8.000,- zł z czego zrealizowano 7.197,47 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł
89,97 % ..

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4270 zaplanowano wydatki w kwocie 27.900,- zł , które zrealizowano jak w tabeli

Zadanie

Plan w złotych

Wykonanie

Remont remizy OSP w Pawłowicach

18.400,-zł

0

Remont sprzętu OSP

9.500,- zł

5.568,69 zł


Remontu remizy w Pawłowicach nie wykonano z uwagi na przedłużający się czas przygotowania dokumentacji technicznej i konieczność uzyskania zgody na remont
od konserwatora zabytków.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4280 przyjęto plan na zakup usług medycznych w kwocie 1.100,-zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.030,- zł tj. w 93,64 %.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług w kwocie
6.300,- zł , a zrealizowano 4.654,12 zł co stanowi 73,87 % Na realizację wydatków złożyły się :
-przeglądy techniczne samochodów i sprzętu oraz udział w szkoleniu ratowników medycznych.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4410 wypłacono delegację za przejazd na szkolenie.
Planowano na ten cel kwotę 150 ,- zł a wypłacono do końca półrocza 141,60 zł. Realizacja wydatków wyniosła 94,40% .
W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4430 ujmowane są wydatki na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Przyjęto plan w kwocie 5.300,- zł a wydano do końca roku 2006 kwotę 5.213,- zł. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,36 %.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 4440 zaplanowano kwotę 1.800,- zł a całoroczny odpisu na ZFŚŚ wyniósł 1719,56 zł , co dało wskaźnik realizacji planu 95,53 % .

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 6060 przyjęto na etapie planowania limit wydatków
w kwocie 21.500,- zł, z przeznaczeniem na wykup budynku remizy OSP w Pawłowicach.
Transakcja została sfinalizowana a zrealizowane wydatki wyniosły 21.493,64 zł co wskazuje na realizacje planu w 99,97 % .

W dz. 754 , rozdz. 75414 w § 4110 przyjęto plan w kwocie 223,- zł a zrealizowano go w 92,19 % co daje kwotę 205,59 zł. Pieniądze w całości przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od zawartej umowy zlecenia.
W dz. 754, rozdz. 75414 w § 4120 zaplanowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od w/w umowy zlecenia kwotę 36,- zł , a zrealizowano 29,40 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem a wskaźnik realizacji wyniósł 81,67 %.

W dz. 754, rozdz. 75414 w § 4170 realizowana jest umowa zlecenie na utrzymanie porządku w magazynie OC. Plan na to zadanie wyniósł 1200,- zł i w całości został zrealizowany.

W dz. 754, rozdz. 75414 w § 4300 planowano kwotę 400,- , którą w całości przeznaczono na czyszczenie odzieży zgromadzonej w magazynie OC. Plan zrealizowano w 100 %.

W dz. 756,,rozdz. 75647 w § 4100 przyjęty plan w kwocie 30.000,- zł miał zapewnić środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia inkasentom. Zrealizowane wydatki wyniosły 28.234,- zł , co daje wskaźnik realizacji zadania w wysokości 94,11 %.

W dz. 756, rozdz. 75647 w § 4170 zaplanowano kwotę 3.780,- zł na wypłatę umów zleceń za roznoszenie nakazów płatniczych . Realizacja wyniosła 3.073,50 zł, co daje wskaźnik
w wysokości 81,31 % .

W dz. 756, rozdz. 75647 w § 4110 zaplanowano kwotę 1000,- zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego. Plan zrealizowano w 46,54 % , co daje kwotę zrealizowanych wydatków 465,37 zł.
Niska realizacja planu zapewniła wykonanie zadanie w całości .

W dz. 756, rozdz. 75647 w § 4210 zaplanowano kwotę 3.300,- zł na zakup materiałów biurowych, głównie papieru, do celów wymiaru podatków. Wydano na ten cel 2.332,06 zł, co stanowi 70,67 %.

W dz. 756, rozdz. 75647 w § 4300 przyjęto plan w kwocie 3.450,- zł a wydatki zrealizowane wyniosły 3.266,03 zł. Realizacja planu 94,67 %. Głównym wydatkiem tej podziałki klasyfikacyjnej , były opłaty uiszczane do urzędu skarbowego, na rzecz czynności komorniczych.

W dz. 758, rozdz. 75814 w § 4530 zaplanowano 15.500,- zł na uregulowanie należności z tytułu podatku VAT. Plan wykonano tylko 89,77 % w kwocie 13.914,- zł . Do zapłacenia pozostał jeszcze należny podatek za miesiąc grudzień w kwocie 1072,- zł , którą to kwotę wykazano w sprawozdaniu jako zobowiązanie wobec US w Lesznie .
Termin płatności przypada na 25 stycznia 2007 roku.

W dz. 758. rozdz. 75818 w § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 108.921,- zł , której nie było potrzeby uruchamiać.

W dz.801, rozdz. 80101 w § 3020 płacono dodatki wiejski i mieszkaniowy
Zaplanowano kwotę 148.253,- zł a zrealizowano wydatki w kwocie 148.238,24 zł .
Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo a wskaźnik realizacji wyniósł 99,99%. .

W dz. 801, rozdz.80101 w § 3260 klasyfikowano wydatki związane z zakupem podręczników na tzw. wyprawki dla uczniów klas I szkół podstawowych.
Zaplanowano na ten cel kwotę 3.226,- zł a wydatkowano 3.113,40 zł .
Wypłacona kwota 3.113,- pochodziła z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego
a 0,40 zł gmina sfinansowała ze środków własnych.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4010 ustalono plan na wynagrodzenia w kwocie 2.129.579,- zł
a zrealizowane wydatki wyniosły 2.126.535,78 zł co daje 99,86 %.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4040
Planowana na rok 2006 roku kwota 163.268,- zł zrealizowano w kwocie 163.256,26 zł
tj. w 99,99 %.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §§ 4110 i 4120 planowane kwoty zapewniły terminowe płatności składek do ZUS.
W obydwu paragrafach zaplanowano łącznie 462.813,- zł a do końca roku 2006 zrealizowano w sumie 462.487,02 zł .Realizacja wyniosła 99,93 %.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4140 przyjęty plan finansowy w kwocie 5.770,- zł miał zapewnić terminowe płacenie należnych składek do PFRON.
Ogółem wpłacono na rzecz PFRON-u kwotę 5768,85 zł.
Realizacja wydatków wyniosła 99,98 %

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4170 ustalono plan na realizacje umów zleceń w kwocie 2480 zł z czego zrealizowano kwotę 2393,50 zł to jest 96,51 % .


W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4210 przyjęto plan na wydatki związane z zakupem materiałów kwocie 51.473,- zł , a do 31 grudnia 2006 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 50.840,61 zł, co daje 98,77 %.


W dz. 801 , rozdz. 80101 w § 4240 zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych
kwotę 7.393,- zł a zrealizowano 7.174,57 zł tj. 97,05 %.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4260 wykonanie wydatków na zakup energii, wody i gazu
było w roku2 006 dużo wyższe niż w latach poprzednich . Spowodowała to ostra zima na przełomie 2005/2006.
Plan na 31.12 2006 po licznych zwiększenia w trakcie roku ustalono na poziomie 126.695,- zł, a wykonanie 124.430,92 zł tj. 98,21 %.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4270 nie planowano na rok 2006 większych prac remontowych
Na drobne remonty zaplanowano kwotę 6.142,- zł , a wydano 6.141,74 zł.
W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4280 wykonano badania wyłącznie tym pracownikom, w stosunku do których upływał termin ważności. Planowane środki w kwocie 2.266,- zł zrealizowano tylko w 99,21 %. Poniesione na ten cel wydatki to kwota 2.248,- zł .

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4300 planowano na zakup usług kwotę 35.365,- zł a zrealizowano w kwocie 34.188,- zł to jest w 96,67 %.

W dz. 801, rozdz. 80101 § 4350 zaplanowano kwotę 1.186,- zł a zrealizowano wydatki
do kwoty 1.148,71 zł co stanowi 96,86 %. Niską realizację wydatków na zakup usług internetowych uzasadnia się tym, że dwie placówki szkolne nie płacą za dostęp do internetu
z uwagi na umiejscowienie urządzeń nadawczych na budynkach szkolnych.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4410 planowane w kwocie 6.732,- zł środki finansowe zaspakajają potrzeby w zakresie wypłat należności za podróże służbowe.
Suma wypłat w roku 2006 wyniosła 6.640,41 zł co daje stopień realizacji planu 98,64 %.

W dz. 801 , rozdz. 80101 w § 4430 przyjęto plan w kwocie 8.186,- zł z czego zrealizowano kwotę 8.088,40 ,- zł, to jest 98,81 % planu, pieniądze wykorzystano głównie na ubezpieczenie budynków szkolnych .

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4440 dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami i stąd wykonanie wydatków osiągnęło prawie 100% . W uchwale budżetowej przyjęto plan w kwocie 116.441,- zł a do 31.grudnia 2006 na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 116.440,36 zł , co prawie nie odbiega od 100 % realizacji.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 6060 zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia Sali gimnastycznej w Drobninie. Zaplanowano wydać na ten cel kwotę 47.466,- zł a rzeczywiste wydatki wyniosły 44.771,06 zł co wskazuje na 94,32 % wykonania. Za powyższa sumę zakupiono miedzy innymi wyposażenie do siłowni w tym :
atlas wielofuncyjny 8 stanowiskowy - 14.640,- zł ,
rower rehabilitacyjny - 1.586,- zł
Deptak z podparciem - 1.342,- zł
Oraz doposażono halę sportową poprzez zakup bramek do piłki nożnej za 4.300,- zł ,
Bramek do piłki ręcznej za 3.850,- zł ,
Zestawy do skoku wzwyż za 4.500 zł.


Realizacja wydatków w całym rozdziale szkół podstawowych wyniosła 99,67 %

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 3020 kwalifikowane są wydatki na wypłacane nauczycielom klas zerowych dodatki socjalne . Zaplanowano w budżecie kwotę 8.620,- zł a zrealizowano 8.581,80 zł , co daje 99,56 % planu.

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4010 realizacja wypłat wynagrodzeń przebiegała zgodnie z założeniami. Przyjęty plan w kwocie 89.843,- zł zrealizowano w kwocie 89.757,05 zł co wskazuje na 99,90 % wykonania wydatków .

W dz. 801 , rozdz. 80103 w § 4040 wypłacono pracownikom wynagrodzenie roczne w obowiązującym terminie do 30.03.2006 .
Plan na to zadanie przewidywał kwotę 7.356,- zł z czego zrealizowano 7.345,60 zł tj. 99,85%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4110 i § 4120 podobnie jak w paragrafie płacowym realizacja następowała zgodnie z założeniami. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 20.148,- zł a zrealizowano 20.012,97 zł tj. 99,33 %.

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4210 zaplanowano na wydatki kwotę 6.053,- zł
a zrealizowano5.942,49 zł tj. 98,17 %.Za w/w kwotę kupowano materiały do pracy z dziećmi w oddziałach zerowych.

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4240 kwotę 1440 ,- zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych. Plan zrealizowano prawie w całości a wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła 1437,51 zł . Realizacja wydatków wyniosła 99,83%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4260 wydatki na zakup energii , wody i gazu zaplanowane na kwotę 6842,- zł a zrealizowano 6.476,21 zł tj. w 94,65 % .

W dz.801, rozdz. 80103 w § 4300 przyjęto plan na zakup usług w kwocie 1.126,- zł , który zrealizowano w 96,16 % co stanowi kwotę 1.082,78 zł .

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4410 zaplanowano na podróże służbowe pracowników kwotę 45,- zł. Wydatków nie realizowano , gdyż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w ustawowym terminie . Przyjęto plan w kwocie 5988,- zł a zrealizowano w kwocie 5.987,67 zł, tj. 99,99 %.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 3020 klasyfikowano wydatki na wypłacane nauczycielom przedszkoli dodatki socjalne , typu dodatek wiejski i mieszkaniowy. Przyjęty w budżecie gminy plan w kwocie 28.407,- zł zrealizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu w kwocie 27.826,29 zł tj. 97,96 %.
W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4010 realizacja planu na wynagrodzenia osobowe w kwocie 433.945- zł przebiegała prawidłowo i wyniosła 99,81 % , co daje kwotę zrealizowanych wydatków 433.138,61 zł.

W dz. 801,rozdz. 80104 w § 4040 realizowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Realizacja na 31.12.2006 przedstawia się następująco: plan 31.475,- zł
Wykonanie 31.343,12 zł tj. 99,58 %.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4110 i § 4120 przyjęte kwoty planu zapewniły terminowe odprowadzanie składek do ZUS. Suma planów na obydwu paragrafach wynosi 94.142,- zł
z czego do roku 2006 zrealizowano łącznie 92.150,83 zł tj.97,88%.

W dz 801. rozdz. 80104 w § 4170 zaplanowano na zawierane umowy zlecenia kwotę 800,- zł . W trakcie roku podpisywano umowy na wykoszenie trawy na terenie boiska przy przedszkolu. Wypłacono na ten cel kwotę 750,- zł. Realizacja wyniosła 93,75 % .

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4210 zaplanowano zakup materiałów do pracy przedszkoli
w kwocie 20.970,- zł, a do końca roku zrealizowano 20.307,82 zł, co stanowi 96,84%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4220 kupowana jest żywność na potrzeby stołówek przedszkolnych. Zaplanowano zakupy w skali roku na kwotę 37.730,-zł . Do końca
roku zrealizowano wydatki w kwocie 34.451,96 zł co stanowi 91,31 % planu.

W dz. 801, rozdz.. 80104 w § 4240 przyjęto plan w kwocie 4954,- zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Zrealizowano go w 98,20 %
w kwocie 4.864,89 zł.
Z niezbędnych pomocy dydaktycznych zakupiono zabawki za kwotę 2.947,58 zł i inne pomoce dydaktyczne za 1917,31 zł


W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4260 tak jak i w innych rozdziałach plan w kwocie 43.175,- zł został zrealizowany bardzo wysoko. Zapłacone rachunki za wodę , gaz i energię elektryczną dały w sumie wykonanie w kwocie 42.044,47 zł. Realizacja planu wyniosła aż 97,38 % .

W dz. 801, rozdz.. 80104 w § 4270 plan w kwocie 84.347,- zł zrealizowano sumą 37.578,05 zł tj. tylko 44,55 % . W ramach tego paragrafu ujęte są do realizacji dwa zadania, których wykonanie przedstawia tabelka poniżej:

Nazwa zadania

Plan w zł

Wykonanie

% realizacji

1) remont budynku przedszkola w Pawłowicach

75.000,- zł

31.346,68

41,80

2) Pozostałe remonty w przedszkolach

9.347,-,-

6.231,37

66,67

Zadania nr 1 wymieniono stolarkę okienną i drzwi w budynku Przedszkola w Pawłowicach

W ramach zadania Nr 2 za kwotę 6.231,37 zł wykonano następujące zadania remontowe
-remont budynku przedszkola w Garzynie polegający na pokryciu dachu nowa papą termozgrzewalną ,
-remont pralki i konserwację kserokopiarki w przedszkolu w Pawłowicach,
-remont kotła gazowego w przedszkolu w Krzemieniewie ,
Na niskie wykonanie wydatków wpłynął fakt, iż na remont budynku przedszkola dwukrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony, i dwukrotnie nie doszło do zawarcia umów, gdyż nie wpłynęła ani jedna oferta. Zdecydowano przeprowadzić remont do kwoty zwolnionej ze stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych.

W dz. 801,rozdz.80104 w § 4280 przyjęto plan w kwocie 825,- zł , z czego do 31.12 2006
na badania pracowników wydano 820,- zł czyli 99,39 % planu.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4300 uiszczane są opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na zakup innych usług typu przeglądy elektryczne, przegląd gaśnic opłaty za obsługę finansowo-księgową jednostek.
Przyjęty plan w kwocie 24.400,- zł realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu , który przy wykonaniu wydatków w kwocie 21.386,23 zł wyniósł 87,65 %.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4350 realizowano zakup usług internetowych.
Planowano w skali roku wydatki w kwocie 812,- zł z czego do końca roku zrealizowane wydatki wyniosły 702,45 zł. Poniesione wydatki zaspokoiły potrzeby jednostek w tym zakresie.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4410 planowano wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych w kwocie 876,- zł z czego wydano 839,13 zł tj. 95,79 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 w § 4430 realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych . Plan w kwocie 1679,- zł zrealizowano kwotą 1579,- zł tj. 94,04 %.
W dz. 801, rozdz. 80104 w § 4440 ujęto przekazane środki na rachunek ZFŚS.
Z zaplanowanej kwoty 30.236,- zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy
30.235,12 zł co daje prawie 100 % wykonanie .

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 6060 zaplanowano 198.700,- zł na zakup budynku przedszkola w Pawłowicach od Instytutu Zootechniki w Krakowie. Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 198.607,20 zł tj. 99,95 %.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 3020 klasyfikowane są wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach oraz należnych ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP. Plan w kwocie 98.673,- zł zrealizowano kwotą 98.643,61
zł tj. w 99,97 % .

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4010 planowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjalnych w kwocie 1.218.651,- zł, a zrealizowano 1.216.664,37 zł tj. 99,84 %.
Wszystkie wynagrodzenia wypłacano terminowo.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4040 ujęto środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Planowano kwotę 96.867,- zł a do końca marca wypłacono 96.863,58 zł to jest 99,99 %.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4110 i § 4120 planowane środki maja zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 272.224,- zł a tytułem składek ubezpieczeniowych zapłacono 272.083,67 zł to jest 99,95 %.


W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4140 zaplanowano środki na obowiązkowe wpłaty do PFRON-u
w kwocie 3.600,- zł a realizacja wyniosła 3.585,85 co stanowi 99,61 % .Składki na PERON płaci zespół Szkół w Pawłowicach

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 24.497,- zł.
Zrealizowano wydatki w kwocie 24.492,66 zł tj. 99,98%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4240 planowano zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 6.488,- z ł . W trakcie roku zakupy pomocy dydaktycznych wyniosły 6.451,- zł tj. 99,43 %.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4260 klasyfikowano zapłacone faktury za wodę , gaz i energię elektryczną . Przyjęty plan w kwocie 67.309,- zł wystarczył na sfinansowanie wszystkich wydatków do końca roku. Realizacja planu na 31.12.2006 wyniosła 66.029,79 zł tj. 98,10 %.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4270 przyjęto w uchwale budżetowej plan w kwocie 230,- zł na drobne remonty w szkołach. Zrealizowano wydatki w kwocie 186,87 zł tj. 81,2 % planu.


W dz. 801, rozdz.80110 w § 4280 planowano środki na zakup usług medycznych w kwocie 560,- zł na badania lekarskie pracowników . Do końca roku 2006 wydano na nie 496,- zł . Kwota ta zaspokoiła wszystkie potrzeby w tym zakresie . Realizacja wyniosła 88,57 %.
W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4300 wydatki na zakup usług planowano w kwocie 23.829 ,- zł a zrealizowano 23.793,03 zł tj. 99,85 %.

W dz. 801 . rozdz. 80110 w § 4410 plan w kwocie 5.229,- zł gwarantował wypłatę należności pracownikom delegowanym w podróż służbową. Do końca roku wydano na ten cel 5.216,56 zł tj. 99,76 %.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4430 planowano kwotę 2.650,- zł na opłaty i składki np. ubezpieczenie budynków. Zrealizowano plan w kwocie 2.606 ,- zł tj. w 98,34 %.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 4440 klasyfikowane są odpisy na ZFŚS . Przyjęty w budżecie plan w kwocie 59.898,- zł zrealizowano w kwocie 59.888,92 zł. tj. w 99,98 % .
Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dz. 801, rozdz.80113 w § 4010 klasyfikowane są wynagrodzenia osobowe kierowców autobusów szkolnych. Plan w kwocie 78.825,- zł zrealizowano kwotą 78.575,16 zł tj.
w 99,68 %. W ramach tej podziałki wypłacano wynagrodzenia dla 3 kierowców autobusów szkolnych .

W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4040 ujęto terminowo wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z planowanej na ten cel kwoty 6.100,- zł , zrealizowano 6.094,94 zł tj. 99,92%

W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4110 i 4120 zaplanowano środki w łącznej kwocie 17.900,- zł z czego do końca roku zapłacone tytułem składek do ZUS kwotę 17.710,54 zł co daje wskaźnik 98,94 % .

W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4170 przyjęto plan w kwocie 14.900,- zł na zapewnienie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły autobusami gminnymi. Opiekunowie zatrudniani są przez gminę na zasadzie umowy zlecenia. Do końca roku wypłacono konwojentom ogółem 14.492,- zł .Plan zrealizowano w 97,26 %.

W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4210 głównym wydatkiem jest zakup paliwa na potrzeby przewozów szkolnych. Przyjęty w budżecie gminy plan wydatków w kwocie 90.500,- zł
zrealizowano w 98,47 % wydając z budżetu gminy kwotę 89.110,95 zł.


W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4270 planowana kwota 4.000,- zł na remont autobusu szkolnego została prawie w całości wykorzystana w okresie wakacyjnym. Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 3.421,86 zł tj. 85,6 %.

W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4300 plan w kwocie 90.511,- zł zrealizowano w 90,74 %. Łączna suma wydatków ujętych w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosła 82.129,94 zł .
Na kwotę ta złożyły się następujące wydatki :

  • dowóz do warsztatów terapii zajęciowej 3.500,- zł

  • przewozy szkolne realizowane przez linie kursowe PKS 30.609,83 zł

  • zakup biletów PKS dla uczniów kierowanych do szkół specjalnych 8.808,42 zł

  • dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 32.026,50 zł

( 3 dzieci dowozonych jest do ośrodka Edukacyjno_Wychowawczego w Lesznie a 2 dzieci do klas integracyjnych )

  • przeglądy techniczne , kontrola tachografów , konserwacje i inne wydatki 7.185,19 zł .W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4430 zaplanowano kwotę 2.600,- zł na opłacenie składek ubezpieczenia OC autobusów. Do końca roku wydano 2.579,17 ,- zł czyli 99,2 % planu.
Pieniądze w całości wykorzystano na opłacenie składek OC za autobusy szkolne i innych należnych opłat.

W dz. 801, rozdz. 80113 w § 4440 realizowano odpisy na ZFŚS . Przyjęty plan w kwocie 2300,- zrealizowano w 2292,75 zł co stanowi 99,68 %. Odpisu dokonano jednorazowo w skali całego roku.

W dz. 801, rozdz. 80146 w § 4300 przyjęty plan w kwocie 21.631,- zł zabezpiecza opłatę czesnego za studia dla nauczycieli , których dyrektorzy delegowali na dalsze dokształcanie.
W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej sfinansowano czesne na kwotę 18.799,26 zł tj. w 86,91 % dla :
- 2 nauczycieli z Zespołu Szkół w Garzynie ( w zakresie bibliotekarstwa i matematyki )
- 1 nauczyciela Przedszkola w Krzemieniewie w kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ,
- 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie ( 1osoba w zakresie techniki , 1 oosba osoba zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz 1 osoba w zakresie wychowania fizycznego )
- 6 nauczycieli Zespołu Szkół w Drobninie w kierunkach :
studia licencjackie - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ,
studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ,
studia podyplomowe - historia i wiedza o społeczeństwie ,
- pedagogika opiekuńczo wychowawcza ,
- technika z wychowaniem komunikacyjnym ,
- gimnastyka korekcyjna ,
- 4 nauczycieli Zespołu Szkół w Pawłowicach - 1 osoba w zakresie filologii angielskiej ( magisterskie) , 2 osoby w zakresie filologii polskiej ( studia podyplomowe ) , 1 osoba studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,


W dz. 801, rozdz. 80146 w § 4410 opłacano nauczycielom koszty dojazdu na uczelnie .
Z planowanej na ten cel kwoty 4.033,- zł zrealizowano 4.017,80 zł tj. 99,62 % planu.

W dz. 801, rozdz. 80195 w § 4170 przyjeto plan w kwocie 200,- zł na sfinansowanie wypłaconych umów zleceń dla osób uczestniczących w pracach komisji związanej z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli . Wydatki zrealizowano tylko w 50 % tj. w kwocie 100,- zł z uwagi na to, że komisja zebrała się tylko raz a nie jak wcześniej planowano dwukrotnie.

W dz. 801, rozdz. 80195 w § 4300 po raz pierwszy gmina zaplanowała kwotę 63.177,- zł na wypłatę pracodawcom dofinansowania za kształcenie zawodowe młodocianych.
Wypłacono kwotę 63.176,92 zł to znaczy, że realizacja planu wyniosła 99,99% .
Ogółem dofinansowanie otrzymało 13 pracodawców . Za dwu letni okres kształcenia ucznia dofinansowanie wyniosło 4.848,- zł a za 3 letni okres nauki 8.080,- zł.
Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.W dz. 801, rozdz.. 80195 w § 4440 zaplanowano kwotę 32.750,- zł na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Na rachunek ZFŚS przelano kwotę 32.749,24 zł. co stanowi 99,99 %


W dz. 851 rozdz. 85111 w § 6220 zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000,- zł. Podstawą przyjęcia kwoty do budżetu gminy była uchwała Rady Gminy Nr XXVI/130/2005 z dnia 13 grudnia 2005 . Środki zaplanowane na ten cel nie zostały wykonane lecz zgodnie z wolą Rady Gminy trafiły na rachunek wydatków nie wygasających. Plan finansowy dla tego wydatku został przedłużony do dnia 31 grudnia 2007 roku .

W dz. 851, rozdz. 85153 w § 4300 realizowane wydatki miały ścisły związek z programem profilaktyki narkotykowej. Zaplanowano na ten cel 3000,- zł, i do końca roku wydano 1.298,01 zł tj. 43,3 % planu . W ramach tych wydatków zorganizowano przedstawienie teatralne dla uczniów wszystkich szkół , promujące zasady życia bez narkotyków . Pomimo tego , że nie wydano wszystkich przeznaczonych na ten cel pieniędzy zrealizowano planowane zadanie w całości.


W dz. 851, rozdz. 85154 w § 4170 przyjęty plan w kwocie 13.500,- zł a zrealizowano
w 78,25 % w kwocie 10.563,46 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano nauczycielom wynagrodzenia ma zasadach umowy zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktycznych , za opiekę nad dziećmi w świetlicach terapeutycznych oraz wypłacono diety członkom komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dz. 851, rozdz. 85154 w § 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów do organizacji zajęć profilaktycznych , sportowych i imprez o charakterze środowiskowym, w celu wypełnienia mieszkańcom gminy czasu wolnego i promowania zdrowego, aktywnego trybu życia.
Wszystkie zakupy ściśle wiązały się z realizacją programu profilaktyki alkoholowej .
Z planowanej na ten cel kwoty 35.500,- zł, zrealizowano 32.330,95 zł co znaczy , że plan wypełniono 91,1 %.


W dz. 851, rozdz. 85154 w § 4300 podobnie jak w paragrafie 4210 wszystkie wydatki wiążą się z realizacją programu przyjętego przez Radę Gminy a szczególnie z dożywianiem dzieci
z rodzin zagrożonych patologiami.
Z planowanej kwoty 43.386,- zł zrealizowano 42.249,94 zł co stanowi 97,38 % .
Szczegółową realizację zadań zawartych w Gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia oddzielny załącznik.


W dz. 851, rozdz. 85195 w § 428 przyjęto plan w kwocie 13.000,- zł.
W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej zagwarantowano w budżecie gminy środki na pierwszy rok realizacji gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych. Program został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 09 marca 2006 roku uchwałą Nr XXVIII/134/2006 .
W ramach programu realizowane są zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej , które nie są kontraktowane z lekarzami przez NFZ. Wydano na ten cel kwotę 5.747,50 zł, co daje niską realizację wydatków bo tylko 44,2 %.
Uzasadnieniem dla tak niskiego wykonania wydatków jest fakt , że rozpoczęcie realizacji programu nastąpiło dopiero w trakcie roku 2006. W pierwszym roku działania programu trudno było oszacować koszty niezbędne do sfinansowania zadania. Tak na dobre realizować zadanie zaczęto w miesiącu maju. Pomimo późnego terminu udało się w pierwszym półroczu przeprowadzić badanie kontrolne wszystkich uczniów klas I i II szkół podstawowych z terenu gminy.
Liczbę uczniów przebadanych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabelka. Dzieci , których stan uzębienia pozwalał na lakowanie zębów miały dodatkowe w terminie późniejszym przeprowadzony zabieg lakowania „szóstek”

Szkoła

Liczba dzieci przebadanych

Liczba dzieci , którym stan uzębienia pozwalał skorzystać z lakowania

% uczniów podlegających lakowaniu

Podstawowa w Drobninie

45

33

73 %

Podstawowa w Pawłowicach

29

25

86 %

Podstawowa w Garzynie

28

12

42 %

Podstawowa w Belęcinie N.

27

8

30 %

Szkoła w Oporówku

19

14

74%

Razem

148 dzieci

92 dzieci

62 %

Dalsza realizacja programu nastąpiła po wakacjach.
Przebadano kolejne grupy uczniów w tym klasy I i II gimnazjum.
Liczbę przebadanych osób przedstawia zamieszczona poniżej tabela

Szkoła

Liczba dzieci przebadanych

Podstawowa i Gimnazjum
w Drobninie

237

Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach

184

Podstawowa w Garzynie

23

Podstawowa i Gimnazjum
w Belęcinie N.

97

Szkoła w Oporówku

18Razem

559 dzieci


Ponadto w ramach realizacji programu prowadzono profilaktykę fluorową .
Założenia gminnego programu walki z próchnicą zębów wśród dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w pierwszym roku działania w całości pomimo niższego wykonania finansowego.

W dz. 852, rozdz. 85202 w § 4330 zaplanowano 7.500,- zł na uregulowanie należności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano w 97,6%
w kwocie 7.320,20 zł.


W dz. 852, rozdz. 85212 w § 3110 przyjęto plan na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.065.563,- zł, a do końca roku 2006 wypłacono mieszkańcom gminy 2.056.063,30 zł . Realizacja wydatków wyniosła 99,54 % . Gmina zaspokoiła w tym zakresie wszystkie potrzeby mieszkańców .
W dz. 852, rozdz. 85212 w § 4010 planowane są środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą stanowiska ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 31.300,- zł z czego do końca roku wypłacono 31.289,18 zł tj. 99,97 % .

W dz. 852, rozdz. 85212 w § 4040 przyjęty plan w kwocie 2.331,- zł zrealizowano prawie w 100 % i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.330,79 .

W dz. 852, rozdz. 85212 w § 4110 i 4120 przyjęto łącznie plan w kwocie 34.158,- zł z czego do końca roku 2006 zrealizowano 31.059,05 zł tj. 90,93 %. W ramach § 4110 opłacane są składki od wynagrodzenia pracownika oraz od niektórych świadczeń pobieranych przez podopiecznych.

w dz.852, rozdz. 85212 w § 4170 zaplanowano kwotę 2.400,- na zawieranie umów zleceń , głównie na obsługę informatyczną systemu świadczeń rodzinnych.
W trakcie roku 2006 wypłacono na ten cel kwotę 2.350,- zł , co spowodowało realizację wydatków w 97,92 %.

w dz. 852, rozdz. 85212 w § 4210 klasyfikowane są wydatki na zakup materiałów biurowych do obsługi stanowiska świadczeń rodzinnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 9.576,- zł a zrealizowano 6.731,67 zł co stanowi 70,3 % .
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że pod koniec roku kilkakrotnie zwiększano planowane środki na wypłatę świadczeń a to z kolei powoduje wzrost planu wydatków na obsługę zadania. Realizacja wydatków w 70, 3 % zaspokoiła potrzeby w tym zakresie w całości.

W dz. 852 rozdz. 85212 w § 4260 zaplanowaną na wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczenia kwotę 1045,- zł zrealizowano w 100 %.

W dz. 852, rozdz. 85212 w § 4270 przyjęty plan w kwocie 1000,- zł zrealizowano w 100 %.
Kwotę 1000,- zł zapłacono za konserwację kserokopiarki.

W dz. 852, rozdz. 85212 w § 4300 zaplanowano na zakup usług pozostałych kwotę 11.405 ,- zł a zrealizowano 10.696,38 zł co stanowi 93,79 % . Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się następujące wydatki:
-usługi telekomunikacyjne - 1.770,37 zł
- opłaty pocztowe za przesyłki decyzji - 3.789,50 zł
-opłaty bankowe za przelewy - 4.614,24 zł
- konserwacja kserokopiarki , korzystanie z programu LEX, i usługi transportowe - 522,27 zł
W terminie wpłaty świadczeń księgowość dokonuje ponad 650 przelewów dziennie na rzecz osób pobierający świadczenia rodzinne.

W dz. 852, rozdz. 85212 w § 4410 przyjęta w budżecie gminy kwota 13 zł została wykorzystana w 96,92 %. Wypłacono jedną delegację na szkolenie.
Należność za przejazd pracownika wyliczono na kwotę 12,60 zł .
W dz. 852, rozdz. 85212 w § 4440 ujęto po stronie planu kwotę 764,- zł i taką samą kwotę przekazano na rachunek ZFŚS tytułem należnego odpisu w skali całego roku, co tłumaczy 100 % wykonanie planu.

W dz. 852, rozdz. 85213 w § 4130 zaplanowano kwotę 2.700,- zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków . Wydano na ten cel kwotę 2.121,84 z,
co stanowi 78 ,6 % planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

zakresie dz. 852, rozdz. 85214 w § 3110 wypłacane są zasiłki dla podopiecznych GOPS. Ogółem wydatki zrealizowano w 99,73 % .
Ponieważ wypłacane zasiłki finansowane są środkami otrzymanymi od Wojewody i środkami własnymi gminy przedstawiono ich realizację w tabeli poniżej:Źródła finansowania

Plan /rodzaj zasiłków

Realizacja wydatków

% wykonania

Wojewoda wielkopolski

19.350,- stałe
70.753,- okresowe

18.944,75 zł
70.753 ,00 zł

97,91 %
100 %

Budżet gminy Krzemieniewo

61.136 ,-

61.136,- zł

100 %

Razem par. 3110

151.239, - zł

150.833,75 zł

99,73 %W dz. 852, rozdz. 85214 w § 4300 zaplanowano kwotę 20.064,- zł na zakup obiadów dla uczniów . Obiady realizuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Ogółem wykonano wydatki w kwocie 20.064 ,- zł co stanowi 100 % planu
Finansowano dożywianie 24 dzieci, w przedszkolach, uczących się w szkołach specjalnych i przebywających w internatach.

W dz. 852, rozdz. 85215 w § 3110 gmina realizuje swoje zadanie z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowaną na ten cel kwotę 150.000,- zł , zrealizowano
w kwocie 141.113,22 zł , co stanowi 94,08 %. W roku 2006 z dodatków korzystało 96 mieszkańców gminy . Najniższy wypłacony dodatek mieszkaniowy wyniósł 16,11 zł a najwyższy 418,- zł.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 3020 zaplanowano kwotę 425,- zł na wypłatę ekwiwalentu
wynikającego przepisów BHP. Wydatek zrealizowano na sumę 424,60 zł co stanowi 99,91 %

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4010 przyjęto w budżecie plan na wypłatę wynagrodzeń
pracownikom GOPS w kwocie 90.410,- zł, z czego zrealizowano 90.285,- zł tj. 99,86 %.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4040 przyjęty plan kwocie 5.998,- zł zrealizowano w100 % na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4110 i 4120 zaplanowano środki na regulowanie zobowiązań wobec ZUS w kwocie łącznej dla obydwu paragrafów 18.014,- zł. Do końca roku zapłacono tytułem składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników GOPS kwotę18.010,17 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4170 przyjęty plan w kwocie 1025,- zł zabezpieczył środki finansowe na zawarte umowy zlecenia. Do końca roku wypłacono kwotę 620,- zł . Realizacja wydatków wyniosła tylko w 60,5 % ale pomimo niskiego wykonania zaspokoiła potrzeby w tym zakresie.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4210 zaplanowano środki w kwocie 3.892,- zł na zakup materiałów niezbędnych do pracy GOPS .
Do końca roku 2006 zrealizowano wydatki na łączną sumę 2.462,45 zł co stanowi 63,3 %.
Niskie wykonanie wydatków wynika z tego , że czyniono jest oszczędnie i tylko w takich ilościach, które zaspakajały bieżącą realizację zadań.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4260 klasyfikowane są wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.066,- zł , która w całości zrealizowano.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4270 przyjęto plan na zakup usług remontowych w kwocie 400,- zł z czego na naprawę ksero wydano 328,- zł co stanowi 82 % planu.
Planowany na rok 2006 remont kserokopiarki został zrealizowany w całości.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4300 zaplanowano kwotę 9.458,- zł a zrealizowano wydatki na łączną sumę 7.971,20 zł, co stanowi 84,3 %.
Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się następujące pozycje:
* usługi pocztowe 1970,93 zł
* usługi telekomunikacyjne 1.589,03 zł
* użytkowanie programu prawnego LEX 878,- zł
* usługi transportowe 1065,79 zł
* oprawa dokumentów 30,50 zł
* opłaty bankowe za prowadzenie rachunków i prowizje 2.236,14 zł
* opłata RTV 60,81 zł
* utylizacja sprzętu elektronicznego 140,- zł
Zadanie zrealizowano w całości przy wykorzystaniu mniejszych środków finansowych niż wcześniej planowano.

W dz. 852,rozdz. 85219 w § 4410 zaplanowano na wypłatę należności za podróże służbowe kwotę 320,- zł , z czego do końca roku wydano 198,80 zł . Wypłacono 9 delegacji kierowniczce GOPS.
Realizacja wydatków wyniosła 62.13 % wydatków i pomimo uzyskania niskiego wskaźnika
była wystarczająca .

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4430 przyjęty plan w kwocie 203,- zł zabezpieczyć miał środki finansowe na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Zrealizowano wydatek w kwocie 40,- zł za ubezpieczenie lokalu. Realizacja planu wyniosła 19,70 % .Niskie wykonanie wydatków tłumaczy się tym, że planowano środki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego a uczyniono to dopiero w pierwszych dniach nowego roku a więc już z budżetu roku 2007.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 4440 zaplanowano kwotę 1.530,- zł , a tytułem przelewu na rachunek ZFŚS przekazano 1528,75 zł co stanowi 99,9 %.


W dz. 852, rozdz. 85228 w § 4300 kwota 10.000,- zł została przyjęta w budżecie gminy zaświadczenie usług opiekuńczych . Wydatków nie zrealizowano z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenie tego typu usług.


W dz. 852, rozdz. 85278 w § 3110 planowane środki w kwocie 317.012,- zł , miały zabezpieczyć wypłatę odszkodowania rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy. Ogółem wypłacono kwotę 313.836,- zł co stanowi 98,99 % planu.
Pomoc z tego tytułu w wysokości :
500,- zł uzyskało 47 rolników,
892,- zł uzyskało 8 rolników,
1.000,- zł uzyskało 144 rolników,
1.392,- zł uzyskało 100 rolników.
Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 852, rodz. 85295 w § 3110 przyjęty plan w kwocie 28.990 ,- zł zrealizowano
w 100 % .W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano podopiecznym zasiłki celowe.

W dz. 852, rozdz. 85295 w § 4210 zaplanowano kwotę 2.000,- zł , z wydano 1.999,38 zł na zakup naczyń jednorazowych do punktu dożywiania uczniów w szkole. Realizacja wyniosła 99,97 %

W dz. 852, rozdz. 85295 w § 4300 zaplanowano na zdania z zakresu dożywiania uczniów kwotę 11.690,- zł , a do końca roku zrealizowano 11.684,37 zł . Dożywianie uczniów realizowane jest przez bar wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja wydatków wyniosła 99,95 % planu.

W dz. 854, rozdz. 85404 realizowane są wydatki na wynagrodzenia nauczyciela, który prowadzi w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne oraz pochodne od tych wynagrodzeń.
Ogółem na ten cel planowano wydać 3.123,- zł a realizacja wyniosła 3093,12 zł. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w Przedszkolu w Krzemieniewie. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 99,04 % . Rozliczenie ogólnych wydatków na paragrafy przedstawia tabelka

Paragraf

Plan

Wykonanie

% realizacji

4010

2.504,-

2500,72

99,87

4040

80,-

79,56

99,95

4110

463,-

457,41

98,79

4120

76,-

55, 43

72,93W dz. 854, rozdz. 85412 w § 4210 zaplanowano kwotę 10.906,- zł na zakup materiałów do organizacji zajęć z dziećmi podczas półkolonii organizowanych , w miesiącach letnich .
W półkoloniach uczestniczyło 317 dzieci.
Rzeczywiste wydatki na ten cel wyniosły 10.843,32 zł a wskaźnik ich realizacji w stosunku do planu wyniósł 99,43% .

W dz. 854, rozdz. 85412 w § 4300. Planowano na wydatki kwotę 12.394,- zł zrealizowano na sumę 12.301,33 zł . Na kwotę tą złożyły się opłaty za:
* pobyt dzieci na zielonej szkole - 1500,- zł
* wyjazd dzieci z naszej gminy , uczniów szkoły specjalnej na wycieczkę 1.000,- zł.
* zakup usług niezbędnych przy organizacji półkolonii (np. usługi basenowe, udostępnienie bryczek, usługi przewodnika itp. ) 9.801,33
Realizacja wydatków wyniosła tylko 99,3% .
W dz. 854, rozdz. 85412 w § 4430 zaplanowano kwotę 700,- zł na różne opłaty i składki związane z organizowanymi półkoloniami. Z planowanej puli pieniędzy wykorzystano tylko 17 zł . Niską realizację planu tłumaczy się brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dz. 854, rozdz. 85415 w § 3240 przyjęto plan w kwocie 53.780,- zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Do końca roku wypłacono 47.860,- zł tj. 88,99 % planu. Wypłacane stypendia finansowane były ze środków Wojewody Wielkopolskiego .
Z tej formy pomocy dla uczniów skorzystało 229 uczniów. Zadanie zrealizowano w całości , co znaczy , że wszystkie osoby które ubiegały się o stypendium i spełniły wymogi , stypendium takie otrzymały.

W dz. 854, rozdz. 85415 w § 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów do przygotowania decyzji o przyznaniu stypendiów. Plan w kwocie 600,- zł zrealizowano kwotą 599, 37 zł co stanowi 99, 9 % . Pieniądze na obsługę zadania finansowane były środkami własnymi gminy.

W dz. 900, rozdz. 90002 w § 4210 zaplanowano kwotę 12.000,- zł . W ramach przyjętego planu zamierzano zrealizować dwa zadania :
1) zakup koszy do segregacji odpadów 10.000,- zł
2) zakup innym materiałów 2.000,- zł.
Do końca roku w ramach zadania nr 2 zakupiono trutkę na gryzonie za kwotę 257,- zł , którą wyłożono na wysypisku odpadów komunalnych .
Kosze do segregacji odpadów w związku ze zmianą obowiązujących przepisów nie zostały zakupione, co tłumaczy bardzo niskie wykonanie zrealizowanych wydatków ( 2,1% )

W dz. 900, rozdz. 90002 w § 4300 przyjęto plan w kwocie 25.000,- zł na zakup usług związanych z utrzymaniem wysypiska odpadów. Do końca roku 2006 roku wydano na ten cel kwotę 24.618,87 zł co stanowi 98,48 % planu.
Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się koszty wynajmu wagi do ważenia odpadów, wywóz odpadów segregowanych i analiza wód na wysypisku odpadów.
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami .

W dz. 900, rozdz. 90002 w § 4430 zaplanowano na opłatę składek kwotę 2.899,- zł, z której to kwoty do końca roku wykorzystano 1.877,67 zł na zapłacenie ubezpieczenie wysypiska odpadów .

W dz. 900, rozdz. 90002 w § 6010 zaplanowano wydatek rzędu 13.233,- zł.
W dniu 22 czerwca 2006 roku Rady Gminy przyjęła uchwałę Nr XXXI/ 150/2006 upoważniającą Wójta do wniesienia w kładów pieniężnych w zamian za objęcie 15 udziałów w kapitale zakładowym spółki MZO w Lesznie.
Wydatek zrealizowano przekazując kwotę 12.375,- zł. Realizacja wyniosła 93,52 %

W dz. 900, rozdz. 90002 w § 6610 zaplanowano kwotę 16.180,- zł na dotację do zadania „rekultywacja gminnego składowiska odpadów” przyjętego przez Radę Gminy w WPI.
Po podpisaniu w dniu 29 maja 2006 roku porozumienia międzygminnego , przekazano w dniu 12 czerwca 2006 kwotę 16.179,25 zł.
W dz. 900, rozdz. 90003 w § 4210 przyjęto po stronie planu kwotę 17.000,- zł . W ramach tych środków zamierzano do końca roku zrealizować dwa zadania ;
1) zakup słupów ogłoszeniowych - 15.000,- zł
2) zakup pozostałych materiałów - 2.000,- zł
Zadanie nr 1 zostało wykonane w całości.
Zakupiono 7 słupów ogłoszeniowych za kwotę 13.664,- zł .
Po jednym słupie ustawiono w następujących miejscowościach :Kociugi, Drobnin, Bojanice , Górzno, Hersztupowo, Karchowo i Krzemieniewo ( przy Centrum Kultury)
Z zadania Nr 2 zrealizowano zakup worków do zbierania śmieci w rowach przydrożnych . Wydano na ten cel kwotę 141,10 zł .
Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 81,21 % planu.

W dz. 900, rozdz. 90003 w § 4300 zaplanowano pieniądze na zakup usług związanych z porządkowaniem śmieci z koszy ulicznych . Plan w kwocie 12.000,- zł realizowano zgodnie z założeniami i na koniec roku 2006 suma poniesionych na ten cel wydatków wyniosła 10.645,43 zł , co stanowi 88,7 % . Pomimo tego , że wskaźnik odbiega od 100 % zadanie zostało zrealizowane w całości.


W dz. 900, rozdz. 90004 w § 4210 klasyfikowane są wydatki na utrzymanie zieleni .
Plan w kwocie 377 ,- zł zrealizowano w 100 % . Jedynym wydatkiem w tym zakresie był zakup pelargonii za kwotę 377,- zł na ozdobienie budynku UG .

W dz. 900, rozdz. 90015 w § 4260 ujmowane są wydatki na zakup energii na oświetlenie dróg i ulic. Zaplanowano na ten cel kwotę 210.000,- zł z czego do końca roku zapłacono do zakładu energetycznego kwotę 209.957,21 zł , co wskazuje na ponad 99,98 % realizację planu.

W dz. 900, rozdz. 90015 w § 4270 planowano wydatki w kwocie 133.000,- zł a do roku zrealizowano 104.318,08 zł co daje 78,43 % realizacji .
W ramach kwoty 133.000,- zł zamierzano oprócz bieżącej konserwacji przeprowadzić remont oświetlenia ulicznego w Pawłowicach i Kociugach .Szczegółowe rozliczenie tych zadań zawarte jest w części dotyczącej realizacji zadań remontowych. Ogółem na te dwa zadania wydano 56.851,50 zł a na typową konserwację urządzeń wydano 47.466,58 zł . Niższe od planu wykonanie wydatków jest spowodowane tym ,że w grudniu 2006 roku Zakład Energetyczny uznał wniosek gminy o wystawienie faktur korygujących za rok 2006 z uwagi na to, że obciążano gminę niesłusznie kosztami konserwacji tzw. linii konsumenckich.

W dz. 900, rozdz. 90015 w § 4300 przyjęto plan w kwocie 25.600,- zł na zakup pozostałych usług związanych z oświetleniem ulicznym. Pieniądze zamierzano wykorzystać na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 25.585,24 zł . Za w/w kwotę uzupełniono oświetlenia na Bielawach , w Oporowie , w Pawłowicach w Krzemieniewie na ulicy Polnej, opłacono faktury za montaż szafki energetycznej i za nadzór prowadzony nad remontem oświetlenia w Pawłowicach
i Kociugach.
Realizacja wydatków do końca roku 2006 roku wyniosła 99,9 % .

W dz. 900, rozdz. 90015 w § 4430 zaplanowano kwotę 2.000,- zł na różne opłaty i składki tematycznie związane z oświetleniem dróg i ulic. Z planowanej kwoty wydano 1.634,06 zł, co stanowi 81,7 % planu. Na sumę złożyły się dwie pozycje :
- opłata przyłączeniowa na rzecz energetyki 1.366,01 zł
- ubezpieczenie transformatora i linii oświetlenia parkowego 268,05 zł


W dz. 900, rozdz. 90015 w § 6050 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 150.000,- zł.
Zamierzano zrealizować dwa zadania , polegające na budowie nowej linii oświetlenia typu parkowego w Garzynie wzdłuż ul. Jesionowej i w Krzemieniewie przy ulicy Dworcowej.
W trakcie I półrocza przygotowano procedury przetargowe i przetarg rozstrzygnięto.
Zadanie zrealizowano w terminie do 15 sierpnia 2006 roku . Ogółem wydano kwotę 100.005,49 zł tj. 66,67 % planu . Niskie wykonanie wydatków nie oznacza braku realizacji.
Zadanie w wyniku przetargu zrealizowano za kwoty mniejsze niż przewidywał kosztorys zadań.
Szczegółowe rozliczenie wydatków na poszczególne zadania zawarto w załączniku do niniejszego materiału.

W dz. 900, rozdz.. 90095 w § 3020 przyjęto plan w kwocie 3.000,- zł na wypłatę ekwiwalentów przewidzianym przepisami BHP dla rzemieślników zatrudnionych w grupie remontowej. Realizacja wydatków, na dzień 31.12.2006 wyniosła 2.760,51 zł co stanowi 92,02 % planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4010 planowano środki na wynagrodzenia do rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Plan w kwocie 200.500,- zł , wykonano w kwocie 196.155,92 zł co stanowi 97,83 % planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4040 sklasyfikowano wypłacone pracownikom grupy remontowej dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z planowanej kwoty 16.126,- zł wypłacono 14.823,09 zł tj. 91,92 %. Wysokie wykonanie wydatków ma swe uzasadnienie w ustawowym terminie wypłaty wynagrodzenia .

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4110 i 4120 zaplanowano środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego. Łączny plan dla obydwu paragrafów wynosi 43.371,- zł . Wykonanie na koniec grudnia 2006 wyniosło 40.833,45 zł co wskazuje że plan zrealizowano 94,15 %.

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4170 zaplanowano kwotę 1.000,- zł na zawieranie umów zleceń.
Plan ustalony na bazie wykonania roku 2005 okazał się nietrafny z uwagi na to, że w roku obecnym wiele prac , które wcześniej wykonywano na podstawie umów zleceń , wykonują osoby skierowane do prac przez sądy rejonowe . Zaplanowanego wydatku nie zrealizowano.

W dz. 900, rozdz.. 90095 w § 4210 przyjęto plan w kwocie 35.090,- zł a zrealizowane wydatki osiągnęły sumę 35.065,37 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 99,93 %.
.Wszystkie wydatki związane były z zakupem materiałów niezbędnych do pracy grupy remontowej.
W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4270 zaplanowano kwotę 3.046,- zł na remont sprzętu, którym dysponuje grupa rzemieślników. Wydano z tej puli kwotę 2.107,18 zł na;
a) przegląd gaśnic p-poż 117, 36 zł
b) naprawę samochodu Żuk 1.501,82 zł
c) remont zagęszczarki gruntu 488,- zł
Wydatki klasyfikowane w tej podziałce są związane z wystąpieniem awarii , których nie da się przewidzieć na etapie tworzenia budżetu . Tłumaczy to wysoki procent realizacji planu bo aż 69,2 % .


W dz. 900.rozdz. 90095 w § 4280 ponoszone są wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników , w tym także tych , których kierują sądy do odbycia kary .
Planowano wydać do końca roku 2006 kwotę 543 ,- zł, z czego zrealizowano 450,- zł , co stanowi 82,9 % planu. Na badanie skierowano 15 osób.

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4300 planowano kwotę 4.000,- zł a zrealizowano 2.253,61 zł, tj 56,34 % planu. Na wydatki złożyły się :
- faktury za wykonane pomiary elektryczne 366,- zł
- przeglądy techniczne sprzętu 951,97 zł
- wywóz nieczystości płynnych 789,24 zł
- legalizacja butli tlenowej 146,40 zł
Zadania realizowano zgodnie z wcześniejszymi planami i pomimo niskiego wskaźnika realizacji zostały zaspokojone wszystkie potrzeby w tym zakresie.

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4410 sklasyfikowano wydatki na opłacenie kosztów podróży służbowej związanej z naprawą samochodu. Plan wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej ustalono na kwotę 500,- zł a wykonano 138,84 zł tj. 27,77 %.
Pomimo niskiej realizacji planu zadanie wykonano w całości a inne potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4430 z przyjętego planu w kwocie 7.000,- zł wydano do końca
roku 6.999,- zł głównie na opłacenie składek ubezpieczenia OC od pojazdów.
Zadanie wykonano w całości przy wskaźniku realizacji planu 99,99 %.

W dz. 900, rozdz. 90095 w § 4440 planowano kwotę 6.114 ,-z ł na odpisy na ZFŚS .Z uwagi na to, że na rachunek funduszu przelano kwotę 6.114,- zł tj. całoroczny odpis realizacja wydatków wyniosła 100 %.

W dz. 921, rozdz. 92109 w § 4110 klasyfikowane są wydatki na opłacenie składek ZUS od umów zleceń podpisanych z opiekunami świetlic wiejskich.
Zaplanowano na ten cel kwotę 305,- zł z czego zrealizowano 292,68 zł tj. 95,96 %

W dz. 921, rozdz. 92109 w § 4170 ujęta jest wartość wypłaconych umów zleceń , o których wspomniano wcześniej. Plan na to zadanie wyniósł 2.050,- zł a realizacja na dzień
31 grudnia 2006 roku wyniosła 1800, 03 zł ,co stanowi 87,81 % .

W dz. 921, rozdz.. 92109 w § 4210 planowano wydatki na zakup materiałów do remontu sal wiejskich w łącznej kwocie 11.900,- zł. Suma zrealizowanych wydatków wyniosła 10.579,76 zł .Za kwotę7.616,29 zł zostały zakupione materiały budowlane potrzebne do remontu świetlicy wiejskiej w Oporówku, za 1.160 zł zakupiono lodówkę na wyposażenie sali wiejskiej w Oporówku a pozostałą kwotę 1803,47 zł wydano na pozostałe świetlice wiejskie. Realizacja wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosła 88,91 %.

W dz. 921. rozdz. 92109 w z 4260 ujmowane były wydatki na zakup energii, wody i gazu na ogrzewanie pomieszczeń sal wiejskich. Z zaplanowanej kwoty 10.000,- zł wydano 9.239,79 zł, co stanowi 92,4 %. Na kwotę tą złożyły się opłaty :
* za gaz 3.092,17 zł ,
* za prąd 5.490,07 zł
* za wodę 657,55

Wydatki na gaz i prąd rozpisane na poszczególne sale wiejskie przedstawiają się następująco:


Belęcin

Hersztupowo

Mierzejewo

Oporówko

Górzno

gaz

1.597,52

801,24

161,29

127,20 zł

404,92

Prąd

3.413,54

294,99

988,80

355,40 zł

437,34W dz. 921, rozdz. 92109 w § 4270 zapisano w budżecie gminy po stronie planu 32.800,- zł . W ramach tej kwoty zamierzano zrealizować do końca roku następujące zadania:

Zadanie

Plan w złotych

Wykonanie

% realizacji zadania

1)remont budynku sali wiejskiej
w Hersztupowie

20.000,-

18.321,30 zł

91,6 %

2)remont sali wiejskiej w Oporówku

11.300,-

10.978,43 zł

97,2 %

3)drobne remonty w świetlicach wiejskich

1.500,-

244,00 zł

16,3 %

Razem § 4270

32.800,-

29.543,73

90,07 %Zadanie nr1
polegało na wymianie okien i drzwi wejściowych do sali wiejskiej
w Hersztupowie oraz remoncie elewacji. Zadanie zrealizowano w całości.

Zadanie Nr 2
Za wymienioną kwotę wymieniono okna w pomieszczeniach świetlicy w Oporówku.

Zadanie Nr3
polegało na naprawie podgrzewacza w sali wiejskiej w Górznie i szkleniu okna .


W dz. 921,rozdz. 92109 w § 4300 zaplanowano na wydatki kwotę 5.300,- z czego do końca roku 2006 wydano tylko 1917,05 zł , co stanowi 36.17 %. Na zrealizowane wydatki złożyły się następujące pozycje:
1) wywóz nieczystości z sal wiejskich 655,05 zł
2) wykonanie pomiarów elektrycznych 732,- zł
3) usługa kominiarska 530,- zł
Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się przyjęciem zbyt wysokiego planu .

W dz. 921, rozdz. 92109 w § 4430 przyjęto plan w kwocie 550,- zł , który miał zabezpieczyć wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń sal wiejskich. Z planowanych wydatków zrealizowano tylko 46,10 zł tj. 8,38 % . Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, ze kolejne polisy ubezpieczeniowe zawierane były w pierwszych d

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2002-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte