GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr 2/2007

Numer protokołu: 2
Rok: 2007PROTOKÓŁ NR 2/2007


z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia
24 stycznia 2007 r.


 1. W posiedzeniu brało udział 3 członków Komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Opracowanie Planu Pracy Komisji na rok 2007.

 4. Zapytania i wolne głosy.

 5. Zakończenie.


Ad. 1.

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.


Ad. 2.

Członkowie komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji nie wnosząc żadnych zmian.


Ad.3.


Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2007 rok celem analizy i akceptacji przez członków Komisji.
Po wnikliwej analizie i dokonaniu pewnych zmian członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji na 2007 rok zaznaczając jednocześnie, że tematyka zawarta w planie pracy może zostać uzupełniona o dodatkowe zagadnienia wynikające z bieżącej pracy Rady Gminy.

PLAN PRACY NA 2007 ROK
Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Krzemieniewo


Lp.

Problematyka posiedzenia

Sposób realizacji

Termin

Uwagi - udział


1


Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej na rok 2007.


Opracowanie planu
Przyjęcie planu pracy Komisji


Styczeń 2007


Członkowie Komisji


2


Analiza sprawozdania z realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Walka z próchnicą zębów dzieci szkolnych”.
Analiza wykonania budżetu za rok 2006


Omówienie:
zadań z zakresu profilaktyki stomatologicznej,
częstotliwości badań kontrolnych i liczby przebadanych dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych,
Wnioski do dalszej kontynuacji realizacji programu

Wypracowanie wniosków Komisji


Luty 2007


Posiedzenie z udziałem koordynatora programu, pani stomatolog Krystyny Kochańskiej
Posiedzenie z udziałem skarbnika Gminy


3


Analiza sprawozdań z:

 • realizacji programu nauki pływania uczniów klas IV ze szkół podstawowych Gminy,

 • organizacji zajęć pozalekcyjnych w Zespołach Szkół


Omówienie sposobu realizacji programu nauki pływania, w tym:
ilości godzin odbytych zajęć.
osób prowadzących zajęcia z dziećmi
( nauczyciel, czy instruktor pływania),
stawki wynagrodzenia za przepracowane
godziny
Omówienie form i sposobów prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych z młodzieżą szkolną, w tym:
- rodzaj zajęcia.
- ilość uczniów uczęszczających na zajęcia
- wynagrodzenie prowadzącego zajęcia


Pierwsza połowa marca 2007.


Posiedzenie z udziałem Skarbnika Gminy


4


Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Krzemieniewo


Analiza działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez policję lokalną oraz Straż Pożarną na terenie Gminy

Formy i sposoby edukowania dzieci i młodzieży w zakresie znajomości i przestrzegania zasad wyżej wymienionego bezpieczeństwa .


Koniec marca 2007


Posiedzenie z udziałem Kierownika Rewiru Dzielnicowych i Komendanta Gminnego OSP w Krzemieniewie
( współpraca z Komisją Rewizyjną).

5

Analiza działalności Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie


Funkcjonowanie Biblioteki Gminnej i jej filii

Omówienie pracy Gminnego Centrum Kultury w roku 2006 (z uwzględnieniem osiągnięć działających sekcji i zespołów)
Omówienie planu pracy GCK w roku 2007,
(z uwzględnieniem organizacji spędzania wolnego
czasu w okresie wakacji i ferii szkolnych przez
dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy)

Wizytacja w terenie

Początek kwietnia 2007

Posiedzenie z udziałem pani Dyrektor GCK


6


Kontrola placów zabaw dla dzieci , obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych umiejscowionych na terenie Gminy, pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.


Wizytacja w terenie:

 • zapoznanie się ze stanem technicznym urządzeń,

 • stwierdzenie występujących zagrożeń.

 • Zwrócenie uwagi współużytkownikom na dbałość

o ład, porządek i estetykę miejsc rekreacyjnych i ich otoczenia.

Koniec kwietnia

Posiedzenie z udziałem Zastępcy Wójta i sołtysów poszczególnych miejscowości.
Współpraca z Komisją Rewizyjną.


7


Analiza zachowań dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Analiza wyników przeglądu i oceny szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy, pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Analiza zachowań dzieci i młodzieży w szkole i poza nią pod kątem:

 • przejawów występowania agresji i przemocy,

 • przestrzegania zasad kultury osobistej ( w tym kultury języka)

 • występowania narkomanii

Współpraca z instytucjami zajmującymi się problemami wychowawczymi dzieci i młodzieży


Maj 2007


Posiedzenie z udziałem Gminnego Inspektora Oświaty
Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Sekretarza Gminy, pedagogów szkolnych


8


Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Krzemieniewo - stan przygotowania bazy wypoczynkowej.

Kontynuowanie przyznawania wyróżnień dla najlepszych absolwentów Gimnazjów z terenu Gminy


Analiza stanu przygotowania placówek do zrealizowania półkolonii lub innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozpatrzenie sprawy wynagrodzenia za pracę osobom zatrudnionym w realizacji form wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozpatrzenie sposobów uhonorowania najlepszych absolwentów, zgodnie z regulaminem.


Czerwiec 2007


Posiedzenie z udziałem Sekretarza i Skarbnika Gminy, i pedagogów szkolnych


10


Sprawdzenie stanu gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008.
Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku 2007.


Przegląd stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008

Wypracowanie wniosków Komisji


Sierpień 2007


Posiedzenie wyjazdowe z udziałem Gminnego Inspektora
Oświaty.

Posiedzenie z udziałem Wójta i
Skarbnika Gminy


11


Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Omówienie kierunków i skutków działań prowadzonej na terenie Gminy profilaktyki przeciwalkoholowej.

Analiza zakresu działalności świetlic terapeutycznych ( zasady kwalifikacji uczestników, przygotowanie kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia, program zajęć, formy pracy, sposób dożywiania, rozliczenie finansowe).

Podsumowanie i ocena wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie Gminy.


Wrzesień 2007


Posiedzenie z udziałem pani Sekretarz Gminy i pedagogów szkolnych


12


Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Omówienie warunków przyznawania i wypłacania zasiłków i innych form pomocy społecznej.

Dożywianie uczniów w placówkach oświatowych

Organizacja i gospodarka finansowa Ośrodka.


Październik 2007


Posiedzenie z udziałem Kierownika GOPS-u


13


Analiza projektu budżetu na rok 2008


Wypracowanie wniosków do projektów uchwał.


Listopad 2007


Posiedzenie z udziałem Wójta i Skarbnika Gminy


14


Podsumowanie działalności Komisji w roku 2007


Analiza i ocena pracy Komisji i wypracowanie wniosków do pracy w roku 2008.


Grudzień 2007


Członkowie Komisji
Powyższa tematyka może zostać uzupełniona o dodatkowe zagadnienia, wynikające z bieżącej pracy Rady Gminy.Członkowie Komisji wyszli z propozycją wysłania do dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy pisma dotyczącego realizacji programu nauki pływania oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą szkolną, celem omówienia w/w sprawy na posiedzeniu Komisji.
Zwrócono się także z pismem do koordynatora programu zdrowotnego Pani stomatolog Krystyny Kochańskiej o sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego pn. „Walka z próchnicą dzieci szkolnych”.
W/w informacje w formie pisemnej należy przesłać do Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej przy Radzie Gminy w terminie do 20.02.2007 r.

Ad. 4

Radny Tomiński - zaproponował by Komisje Rady Gminy ze sobą współpracowały i wybrane posiedzenia odbywały wspólnie.

Radna Adamska - zwróciła uwagę aby w ramach edukacji regionalnej i wychowania patriotycznego organizować zajęcia związane z historią Powstania Wielkopolskiego. Jest to tym ważniejsze, że dotyczy naszej Małej Ojczyzny oraz pozwala na rozbudzenie tożsamości narodowej i patriotyzmu lokalnego.


Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim zakończyła posiedzenie


Protokółował

R.Z. Przewodnicząca Komisji

Józefa Adamska


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte