GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr XXXIII/33/2006
Protokół NR XXXIII/ 33 /2006
z Sesji Rady Gminy w Krzemieniewie
odbytej w dniu 12.10. 2006 r. w sali Urzędu Gminy Krzemieniewo

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Osięgłowski o godz. 13oo otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości (Andrzeja Pietrulę - Wójta Gminy, Ryszarda Patelkę - Zastępcę Wójta, Longinę Szulc - Sekretarza Gminy, Dorotę Andrzejewską - Skarbnika Gminy) oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach bierze udział 14 członków Rady. Jeden radny powiadomił, że się spóźni. W związku z powyższym decyzje podejmowane na dzisiejszej sesji przez Radę będą prawomocne.
Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie, przywitanie radnych i gości.

 2. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

 3. Zgłaszanie interpelacji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za nadgodziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciąganiu zobowiązań finansowych Nr XXIX/142/2006

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciąganiu zobowiązań finansowych Nr XXIX/143/2006

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na 2006 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na 2007 r.

 9. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2006 dotyczącej współfinansowania zakupu tomografu komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego.

 10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006.

 11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

 12. Odpowiedzi na interpelacje.

 13. Zapytania i wolne głosy.

 14. Zakończenie.

Przewodniczący poprosił o korektę punktu 11 planowanego pierwotnie porządku obrad - zaproponował, by punkt ten brzmiał: podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w obrębie wsi Krzemieniewo.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad, przystąpiono więc do jego realizacji.

Ad.p.2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji odbytej 12 września 2006 r. Za przyjęciem protokółu głosowało 14 obecnych radnych,

Ad.p. 3
W punkcie zgłaszanie interpelacji głos zabrali:
Radna Maria Kamyczek, która prosiła o wycięcie krzewów przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą do Dobramysli
Radny Andrzej Hofman,
- poruszył sprawę czyszczenia rowu w Krzemieniewie - pytał, kto ma usuwać nieczystości wyłożone z rowu. Ponadto korzystając z obecności radnego powiatowego, zapytał o status prawny (własność) gruntów zabranych rolnikom ponad 50 lat temu przez Powiat.
Radny Zbigniew Ptak - prosił o rozważenia możliwości wyraźnego oznaczenia wjazdu z głównej drogi Leszno - Gostyń na Osiedle Słoneczne w Garzynie.
Radna Maria Przybylska - prosiła o rozważenie możliwości wyznaczenia oznakowanego przejścia przez jezdnię dla pieszych przy aptece w Pawłowicach; ponadto zapytała kto ma usunąć piasek z drogi w Pawłowicach w kierunku Dobramysli.
Radny Józef Krysztofiak - poruszył sprawę drogi Zbytki-Drobnin - jest tam bardzo niebezpieczna wyrwa, którą należy usunąć. Zasygnalizował również sprawę naprawy placu zabaw w Górznie oraz bramy do stawu p.poż. Prosił o interwencję w Zakładzie Energetycznym w sprawie zbadania napięcia prądu we wsi Zbytki mieszkańcy zgłaszają częste braki w dostawach prądu w godzinach szczytu (prawdopodobnie jest tam za mały transformator).
Radna Józefa Adamska - odczytała pismo ks. kanonika Czesława Górznego z Oporowa w sprawie konieczności zabezpieczenia obiektów sakralnych wraz z prośbą o ustosunkowanie się radnych do tej sprawy. Ponadto w imieniu mieszkańców Grabówca prosiła o zamontowanie progu ograniczającego prędkość.
Radny Jan Siniecki - prosił, aby w Krzemieniewie wykonać przejście dla pieszych ze ścieżki rowerowej na chodnik po drugiej stronie jezdni oraz o uporządkowanie boiska sportowego w Krzeminiewie.

Na salę obrad wszedł spóźniony radny i od tego momentu Rada obradowała w pełnym składzie.Ad.p.4.
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzania za nadgodziny ponadwymiarowe z tytułu zastępstw doraźnych.
Ponieważ w/w regulamin został przesłany radnym wraz z zawiadomieniami o sesji, wójt zapytał czy ma go odczytać w całości czy tylko omówić zmiany.
Radni opowiedzieli się za omówieniem tylko wprowadzonych zmian, które wójt przedstawił, po czym odczytał projekt uchwały.
Radna Maria Kamyczek stwierdziła, że regulamin był konsultowany z nauczycielskimi związkami zawodowymi, które zaaprobowały wprowadzenie zmian, wynikających zresztą z uregulowań prawnych. Podkreśliła, że podjęcie przez Radę proponowanej uchwały może zostać odebrane jako celowe pozbawianie nauczycieli dodatku za wychowawstwo. Prosiła aby wprowadzane zmiany zostały wyczerpująco umotywowane z podkreśleniem, że dodatek ten był dotychczas bezpodstawnie przyznawany.
Wójt odpowiedział, że zainteresowanym zostanie przekazana kserokopia stanowiska Wojewody w tej sprawie; dzisiaj Rada nie może podjąć uchwały w innej formie, bo Wojewoda ją uchyli.
Radna J. Adamska powiedziała, że szanuje stanowisko Wojewody, ale uważa, że dodatek za wychowawstwo należy się nauczycielom.
Radny Z. Tomiński - zapytał czy stanowisko Wojewody było konsultowane z innymi prawnikami i czy można je zaskarżyć do sądu.
Wójt odpowiedział ,że decyzji Wojewody nie można podważyć. Poinformował, że podobny przypadek miał miejsce w Poznaniu i tam Wojewoda utrzymał swoją decyzję w mocy. Dodał, że podejmując uchwałę przyznającą dodatek za wychowawstwo Rada Gminy działałaby wbrew prawu.
Radny H.Nowakowski - zapytał czy w tej sprawie jest znane stanowisko Ministerstwa Edukacji, które jest organem nadrzędnym dla Wojewody.
Wójt odpowiedział, że rolą Ministerstwa jest wprowadzanie przepisów zgodnie z wymogami prawa.
Radna A. Wunsz - zapytała czy istnieje inna forma udzielenia dodatku motywacyjnego dla wychowawców.
Wójt odpowiadając stwierdził, że budżety szkół i przedszkoli nie ulegają zmianom i że na ten temat były przeprowadzone rozmowy, także ze związkami zawodowymi. Rolą dyrektora będzie takie działanie, aby wychowawcom nie umniejszyć wynagrodzenia.
Po tej dyskusji Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała, przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ad.p. 5.
Pani Skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągania zobowiązań finansowych. Wyjaśniła, że uchwała dotyczy dofinansowania zadania publicznego - rekultywacji, przez Miasto Leszno, gminnego składowiska zlokalizowanego na terenie gminy Krzemieniewo.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad.p. 6
W kolejnym punkcie obrad również Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/143/2006 dotyczącej zaciągania zobowiązań .
Uchwała ta dotyczy dofinansowania zadania publicznego, tym razem budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii poprzez wniesienie udziałów do MZO.
W przeprowadzonym głosowaniu Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie - za jej przyjęciem głosowali wszyscy; uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad.p. 7

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że przewiduje się uruchomienie rezerwy budżetowej na zakup samochodu dla Policji, ponieważ w budżecie nie przewidziano środków na ten cel.
Radny Zbigniew Tomiński - prosił o wyjaśnienie zasad podziału pieniędzy na naukę pływania dla szkół, ponieważ w każdej szkole jest inaczej.
Wójt wyjaśnił, że z nauki pływania korzystają uczniowie tylko klas 4. W żadnej szkole nie jest opłacany instruktor. Gmina pokrywa opłaty za bilet na pływalnię oraz koszty dojazdu. We wszystkich szkołach w gminie zasady te są jednakowe.
Radny Jan Siniecki - zapytał czy zostali wykryci sprawcy niszczenia przystanków autobusowych.
Wójt odpowiedział, iż w tym roku nie było ani jednego wykrycia sprawców przez Policję.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący zapytał radnych czy akceptują wprowadzone zmiany do budżetu. Ponieważ nie było głosów przeciwnych przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ad.p.8.
Uchwalę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Krzemieniewo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu przedstawiła również pani Skarbnik.
Radna Maria Kamyczek zapytała, czy w tej uchwale nie powinno się określić terminu uchwalania stawek podatkowych. Pani Skarbnik odpowiedziała, że uchwała ta nie traktuje o szczegółach budżetu, także o terminie uchwalania stawek podatkowych.
Radny J.Siniecki zapytał czy gmina ma jakieś zadłużenia, gdyż w projekcie jest mowa o „prognozie długu”.
Również Skarbnik odpowiedziała, że gmina nie ma kredytów a prognoza długu będzie określona jako negatywna, o czym poinformowana zostanie RIO.
Ponieważ innych pytań nie było, przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad uchwałą. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni, wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. p. 9.
Pani skarbnik poinformowała radnych, że kolejny projekt uchwały dotyczy tylko anulowania wcześniej podjętej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2006 na zakup (współfinansowanie) tomografu komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały będzie jednocześnie oznaczać na rok przyszły środków nie wykorzystanych w roku bieżącym.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Ad.p.10.
Kolejny projekt uchwały jaki przedstawiła p. Skarbnik a dotyczył ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedłożonego projektu. W przeprowadzonym głosowaniu za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

Ad.p.11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo dla wprowadzenia do planu terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w obrębie wsi Krzemieniewo, przedstawił pan Wójt.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni; stanowi ona załącznik nr 9 do protokółu.

Ad.p.12.
Do zgłoszonych interpelacji Wójt Gminy ustosunkował się następująco:
- krzewy przy skrzyżowaniu drogi Pawłowice-Dobramyśl z drogą krajową zostaną wycięte,
- czyszczenie rowu w Krzemieniewie wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach programu „ROWY”, przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy oraz WZIR-u. Urząd Gminy zatrudnił do tych prac bezrobotnych. Prace zostaną wykonane kompleksowo. Urzędowi Gminy zależy na szybkim ich zakończeniu - także z obawy przed zbliżającą się zimą i mrozami, które mogą utrudnić czyszczenie rowu.
- sprawa oznakowania zjazdu z głównej drogi na Osiedle Słoneczne w Garzynie zostanie skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg,
- także sprawę wyznaczenia przejścia dla pieszych przy aptece w Pawłowicach UG skieruje do rozpatrzenia do Powiatowego Zarządu Dróg,
- wyrwą w drodze ze Zbytek do Drobnina zostanie naprawiona,
- przyczyną niskiego napięcia prądu we wsi Zbytki są zaniżane przez mieszkańców deklarowane pobory mocy,
- Sprawę zamontowania w Grabówcu progu zwalniającego prędkość pojazdów przyjmuje się do rozpatrzenia.

Ad. p.13.
Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował, że oświadczenia majątkowe radnych za 2005 rok zostały zweryfikowane przez Urząd Skarbowy i przyjęte bez uwag.
Do Rady Gminy wpłynęło pismo od organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, będące podziękowaniem za uczestnictwo w tej akcji uczniów z ZS z Pawłowic. Na prośbę przewodniczącego pismo to przedstawiła radnym pani Alina Wunsz - Przewodniczacą Komisji Infrastruktury Społecznej. Pismo stanowi załącznik do protokółu.
Radny Zbigniew Tomiński - serdecznie podziękował za sfinansowanie tej kampanii i dodał, że dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy młodzież mogła uczestniczyć w tej niezwykle pożytecznej akcji.
Radny Henryk Nowakowski - podziękował za zrealizowanie inwestycji na drodze Oporowo - Oporówko, podkreślając jej duże znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu oraz poprawienia estetyki otoczenie przy szkole w Oporówku .
Radny Zbigniew Tomiński - prosił o uporządkowanie terenu przy rampie kolejowej w Pawłowicach oraz przed posesją pana Żalika; ponadto prosił o naprawę chodnika na ul. Leszczyńskiej.
Zapytał również jakie prace wykonały osoby, które w Zespole Szkół w Pawłowicch miały odpracowywać wyroki sądowe.
Zastępca Wójta odpowiedział, że ostatecznie szkoła nie przyjęła tych osób do pracy.
Sołtys Franciszek Karczmarek upomniał się o potrzebę oświetlenia ulicy Sportowej w Krzemieniewie.
Wójt odpowiedział, że rozważy możliwość realizacji tego zadania.
Radny Józef Krysztofiak - podziękował za zaangażowanie Urzędu Gminy w przygotowaniu biegów przełajowych, które odbywały się na terenie Bojanic, a których głównymi organizatorami byli nauczyciele z Belęcinia. W biegach uczestniczyła młodzież z Belęcina jak również z całego powiatu leszczyńskiego. Ocenił, że była to bardzo udana impreza sportowa i że wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
Ponadto zwrócił uwagę na mało skuteczną informację o imprezach, które odbywają się na terenie gminy. Inni radni także podzielili ten pogląd, przywołując m.in. jako przykład podobny brak informacji o imprezie-festynie jaki odbył się w GCK podczas pobytu w gminie orkiestry holenderskiej z gminy Gasterlaan Sleat.
Wójt odpowiedział, że informacje takie są zawsze zamieszczane w lokalnej prasie oraz w internecie. Radni przyjęli to do wiadomości, jednak prosili o przekazywanie tego typu informacji do sołtysów, by mogli oni informować mieszkańców poszczególnych wsi także w formie ogłoszeń czy plakatów, rozwieszanych w miejscach do tego przeznaczonych i zwyczajowo przyjętych.
Wójt poinformował radnych, że wkrótce zostaną wznowione badania mamograficzne oraz badania dla mężczyzn dotyczące kontroli zagrożenia chorobą prostaty. Każdy zainteresowany skorzystaniem z tych badań powinien wpisać się na listę w biurze Opieki Społecznej.
Ponadto wójt poinformował, że po wielu latach oczekiwań, zapadła decyzja, że na terenie naszej gminy będzie realizowana inwestycja drogowa na odcinku Bojanice - Teklimyśl. Koszt tej inwestycji to 7.140 tys. zł, z czego 5.326 tys. zł to środki z UE a ponad 700 tys. z budżetu państwa. Udział gminy w tej inwestycji wyniesie 300 tys. zł. Wójt ocenił, że przy tak dużym koszcie całej inwestycji, udział środków z budżetu gminy jest niewielki i w pełni uzasadniony, zważywszy zwłaszcza, że nowa droga powstanie głównie na terenie gminy Krzemieniewo. Budowa drogi ma się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym.
Radny Tomińsi zwrócił uwagę że w protokóle z ostatniej sesji, wpisano błędnie nazwisko jednej z uczennic, która otrzymała nagrodę wójta.
Przewodniczący odpowiedział, że najprawdopodobniej jest to wynik błędu technicznego i że zostanie on usunięty.
Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w sesji i zamknął obrady.
Sesja zakończyła się o godzinie 16oo.


Protokółowała:


Przewodniczący Rady Gminy
(Bogusława Stróżyńska)


(Stanisław Osięgłowski)7
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte