GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Publiczne Przedszkole


STATUT
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W KRZEMIENIEWIE
ul. Spółdzielcza 48
64-120 Krzemieniewo


Opracowany na podstawie :
Ustawy z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty zawartej w Dzienniku Ustaw nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz.U. Nr 14, poz. 131 i Dz.U. Nr 2 poz. 20)

Opracowany przez radę pedagogiczną Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie.
Statut został przyjęty uchwałą rady pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 28.08.2000r.
Statut ma moc obowiązującą od dnia podjęcia uchwały.
ROZDZIAŁ I

NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA

§ 1


 1. Publiczne przedszkole w Krzemieniewie jest placówką oświatowo - wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.


 1. Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie prowadzone jest przez Gminę Krzemieniewo.


 1. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu prowadzony jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.


 1. Ustalona nazwa, używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
ul. Spółdzielcza 48
64-120 Krzemieniewo.

 1. Przedszkole posługuje się pieczątką:

Publiczne Przedszkole
64-120 Krzemieniewo
ul. Spółdzielcza 48
tel.(0-65) 536 01 05
i pieczątką podpisową : Dyrektor Przedszkola.

§ 2

 1. Podstawą prawną działania przedszkola jest:


  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991r. Nr.95 poz.425 z późniejszymi zmianami).

  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1991r. Nr.4 poz.18 z późniejszymi zmianami).

  3. Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania jednostki budżetowej.

  4. Niniejszy statut uchwalony przez radę pedagogiczną przedszkola.


§ 3

 1. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od 6.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców.


 1. Czas przeznaczony na realizację podstaw programowych wynosi 5 godzin dziennie.


 1. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.


 1. W okresie ferii szkolnych, przy zmniejszonej frekwencji dzieci, można ograniczyć ilość oddziałów. Dyżur w tym czasie może być prowadzony dla jednego oddziału dzieci, jednakże przy ilości dzieci nie mniejszej niż 20. 1. Usługi przedszkola przekraczające podstawy programowe są realizowane pod warunkiem wyrażenia woli rodziców poprzez zawarcie umowy - wysokość kosztów z tym związanych ustala organ prowadzący przedszkole.


 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1 lub 2 posiłków.


 1. Koszty wyżywienia pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów dziecka.


  1. Wysokość kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z komitetem rodzicielskim.


  1. Wysokość kosztów przyrządzania posiłków ustala organ prowadzący przedszkole.


 1. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora przedszkola, podane na pierwszym zebraniu z rodzicami, jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.


 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, uprzednio zgłoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.


 1. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.


 1. Dopuszcza się za zgodą rodziców zorganizowanie dodatkowych zajęć wybiegających poza program wychowania przedszkolnego ( np. język obcy, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne itp.).


  1. Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

  2. Wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają w dniach przyjmowania opłat za wyżywienie tj. do 15 dnia każdego miesiąca.

  3. Terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców na zebraniu rodziców.ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne wychowanie, opiekę i nauczanie w zakresie co najmniej podstaw programowych.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.


 1. Celem przedszkola jest:


  1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju.

  2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.


  1. kształtowanie i rozwijanie aktywności wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

  2. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

  3. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.


§ 5

 1. Do zadań przedszkola należą:


  1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

  2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

  3. Nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i pisania.

  4. Integracja treści edukacyjnych.

  5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.

  6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

  7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczna w celu udzielania dziecku pomocy diagnostycznej.

  8. Zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.


 1. Przedszkole organizuje w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz. 753).

Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.


§ 6

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

  1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek.

  2. W grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki.

  3. Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do możliwości dzieci.

  4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci - jedna osoba dorosła.
 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z komitetem rodzicielskim może wystąpić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.


 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów).


 1. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.


 1. Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem szkolnym są przyprowadzane na przystanek i odbierane na tych samych zasadach jak w ust.3 i 4 §6 statutu.

 2. W czasie przejazdu autobusem szkolnym dzieci mają zapewnioną opiekę konwojenta wyznaczonego przez organ prowadzący przedszkole.


§ 7

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.


 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.


 1. Komitet rodzicielski w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ma możliwość wyrażenia opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.
ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Organami przedszkola są :

  1. Dyrektor przedszkola

  2. Rada pedagogiczna

  3. Rada rodziców- na podstawie art. 53 pkt. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. przyjęła w Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie nazwę - komitet rodzicielski.


 1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy.


  1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.

  2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.  1. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi w przedszkolu oraz tworzy warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro-zdrowotne.

  2. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.

  3. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

  4. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

  5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

  1. Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola.

  2. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną i komitetem rodzicielskim i rodzicami.

  3. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jej przewodniczy.

  4. Wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa, niezwłocznie informując o swojej decyzji organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

  5. Nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.


3. Rada pedagogiczna

  1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.


  1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

  2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

  3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków rady.

  4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

  5. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

  • dyrektor,

  • rada pedagogiczna,

  • organ prowadzący.

  1. Przewodniczący rady prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

  2. Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.

  3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy :

    • zatwierdzanie planu pracy przedszkola,

    • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

    • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,


    • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.


    1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany po zasięgnięciu opinii komitetu rodzicielskiego uchwala statut (zgodnie z art.52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

    2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.

    3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.

    4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym. Wszystkie głosowania w sprawach osobowych (opinie, wnioski osobowe) są tajne.

    5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

    6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste.   1. Komitet rodzicielski.

    1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

    2. Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci

   przez rodzinę i przedszkole.

    1. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia

   jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

    1. Komitet rodzicielski tworzą rodzice reprezentujący wszystkie grupy

   przedszkolne, wybrani na zebraniu ogólnym rodziców.

    1. Komitet powinien liczyć co najmniej 6 osób.

    2. Komitet rodzicielski uchwala regulamin swej działalności, który nie może

   być sprzeczny ze statutem przedszkola.

    1. Komitet rodzicielski wybiera przewodniczącego.

    2. Zebrania komitetu rodzicielskiego są protokołowane.

    3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, komitet

   rodzicielski może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz in-
   nych źródeł.

    1. Zasady wydatkowania funduszy komitetu rodzicielskiego określa

   regulamin, o którym mowa w pkt. 4.6.

    1. W posiedzeniach komitetu rodzicielskiego może uczestniczyć z głosem

   doradczym dyrektor przedszkola.

    1. Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem

   doradczym.   § 9


   1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą tak, aby każdy z nich miał możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie przedszkola.


   1. Zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą.   1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.


    1. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

    2. Przedszkole organizuje zajęcia otwarte dla rodziców we wszystkich oddziałach przedszkolnych co najmniej raz na kwartał.

    3. Zebrania z wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.

    4. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać treści planów miesięcznych w danym oddziale.

    5. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania opinii organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na temat pracy przedszkola.


   1. Współdziałanie wszystkich organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki.


   1. Wszelkie sprawy sporne, które wynikną między tymi organami, a nie uregulowane w regulaminach i kompetencjach dyrektora zostają rozstrzygnięte większością głosów.
   ROZDZIAŁ IV

   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


   § 10


   1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora.


   1. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo gospodarczych.

   § 11

   1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 maja.


   1. Arkusz zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.


   § 12

   Przyjmowanie dzieci do przedszkola :

   1. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na podstawie złożonych przez rodziców wypełnionych kart zgłoszeń.


   1. Jeżeli liczba zgłoszeń do przedszkola przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja społeczna powołana przez dyrektora przedszkola, uwzględniając następujące kryteria:


    • w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci 6-letnie,

    • dzieci matek (ojców) samotnie wychowujących dzieci,

    • matek (ojców), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

    • dzieci z rodzin zastępczych.


   1. Komisja ma prawo ustalić dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z organizacji placówki.


   4.W skład komisji społecznej przy przedszkolu wchodzi :
   - dyrektor jako przewodniczący,
   - przedstawiciel rady pedagogicznej,
   - przedstawiciel komitetu rodzicielskiego,
   - przedstawiciel związków zawodowych funkcjonujących w przedszkolu.

   1. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są dostarczyć w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeń.


   1. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według następującego harmonogramu :


    • w terminie od 1 do 30 kwietnia przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców

   wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka”,

    • w terminie od 1 do 15 maja komisja dokonuje kwalifikacji dzieci na najbliższy

   rok szkolny,

    • w terminie od 16 do 30 maja wywieszone zostają listy przyjętych oraz infor-

   macje dla rodziców dzieci nieprzyjętych - do kogo i w jakim terminie mogą
   składać podania o ponowne rozpatrzenie wniosku.

   1. Decyzje komisji społecznej są protokołowane, a akta komisji łącznie z kartami zgłoszenia dzieci przechowywane są w kancelarii przedszkola.


   1. Sprawy sporne rozpatruje komisja odwoławcza przy organie prowadzącym przedszkole.


   1. Komisja odwoławcza może dokonać weryfikacji decyzji komisji kwalifikacyjnej.


   1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się przy udziale powołanej komisji. W przypadku wolnych miejsc decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.


   1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola, które bez podania dostatecznej przyczyny jest nieobecne w przedszkolu powyżej miesiąca, także zalega z odpłatnością powyżej jednego miesiąca (po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców).   § 13

   1. Podstawowa jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku np. 3-4 latki i 5-6 latki.

   2. rada pedagogiczna może przyjąc inne zaszdy grupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji zadań programowych.


   § 14

   1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.


   1. W przypadku zorganizowania oddziałów integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić od 15 - 20, w tym 3 - 5 niepełnosprawnych.


   1. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola podejmuje komisja kwalifikacyjna po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy warunki jakie spełnia przedszkole są właściwe do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.


   § 15

   1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

    • 2 sale zajęć, w których mieszczą się dwa oddziały przedszkolne,

    • kuchnię,

    • pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

    • plac zabaw,

    • trzeci oddział dla dzieci 6 - letnich znajduje się w sali wynajętej mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Drobninie.


   § 16

   1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

    1. podstaw programowych opracowanych przez MEN,

    2. programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN,


   1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

   2. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

    1. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adres ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania oraz odnotowuje się obecność wychowanków.

    2. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.


   1. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć, które nie są wpisywane do dziennika zajęć przedszkola, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania i wychowania, w szczególności dziennik zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych.


    1. Do dziennika zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków, ocenę ich postępów, wnioski do dalszej pracy.   ROZDZIAŁ V

   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

   § 17


   1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników obsługi.


   1. Zasady zatrudniania i wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 , określają odrębne przepisy.


   § 18

   1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpo- wiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.


   1. Do zakresu zadań nauczyciela przedszkola w szczególności należy :


    1. Rzetelna realizacja programu wychowania, kształcenia i opieki w powierzonej grupie, osiąganie w stopniu optymalnym celów przedszkola ustalonych w statucie i planie przedszkola.

    2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych przedszkola.

    3. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań.

    4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

    5. Opracowanie rocznego planu pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej oraz miesięcznych planów pracy.

    6. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie.

    7. Nauczyciel pracujący od 0 - 3 lat opracowuje pisemne przygotowanie do zajęć.

    8. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb dziecka.

    9. Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez przedszkole oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

    10. Informowanie dyrekcji, rodziców oraz rady pedagogicznej o wynikach swojej pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej.

    11. Otaczanie zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości.   1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.


   1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych.


   1. Nauczyciel służbowo przed dyrektorem i organem prowadzącym przedszkole jest odpowiedzialny za:

    1. Poziom wyników wychowawczo - dydaktycznych stosownie do grupy i warunków w jakich działa, a szczególnie za przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

    2. Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.


   1. Nauczyciel jest odpowiedzialny służbowo przed władzami przedszkola, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

    1. Tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci na zajęciach przedszkolnych i organizowanych zajęciach poza zajęciami przedszkolnymi.

    2. Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku lub na wypadek pożaru.

    3. Zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia przedszkola przydzielonych mu przez dyrekcję przedszkola, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru.


   1. Praca nauczyciela podlega ocenie.


   § 19


   1. Określa się następujące stanowiska pracowników obsługowych :

    1. pomoc wychowawcza

    2. woźna oddziałowa

    3. kucharka


   1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora ustala organ prowadzący przedszkole. Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk.


   3. Pomoc wychowawcza obowiązana jest :

    • spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności wychowanków w ciągu dnia,

    • utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

    • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.


   4. Woźna oddziałowa w przedszkolu obowiązana jest :
   - dbać o czystość, ład i porządek powierzonych jej pomieszczeń,

    • dbać o czystość otoczenia przedszkola i zieleń,

    • oszczędnie gospodarować przydzielonymi środkami czystości,

    • dbać o istniejące zabezpieczenie placówki przed włamaniami,


    • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.


   1. Kucharka obowiązana jest:

    • przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

    • przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

    • przechowywać próbki żywnościowe zgodnie z wymogami,

    • brać udział w ustalaniu jadłospisów,

    • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,

    • dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

    • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.


    7. Szczegółowe zadania pracowników określają odrębne przepisy.


    ROZDZIAŁ VI

    WYCHOWNKOWIE PRZEDSZKOLA

    § 20


    1. Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku 3 do 6 lat.


    1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.


    1. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 roku życia - przyjmując tolerancję do 3 miesięcy, w sytuacji gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, rodzice(opiekunowie) nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki w czasie ich pobytu w pracy.


    § 21


    1. Przedszkole kieruje się zasadami określonymi w Konwencji o prawach dziecka i zgodnie z nią zapewnia dziecku prawo do:


     • akceptacji takim jakie jest,

     • zaspokajania jego potrzeby aktywności,

     • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

     • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

     • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

     • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

     • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących światopoglądu i religii,

     • posiadania osób odpowiedzialnych, do których może się zwrócić,

     • spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,


     • badania i eksperymentowania,

     • doświadczenia konsekwencji własnego postępowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

     • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

     • wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

     • zdrowego jedzenia.


    1. Przedszkole zapewnia opiekę wychowawczą i warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.


    1. Wychowankowie w przedszkolu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.


    1. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (opiekunowie) we wrześniu na początku roku szkolnego.    § 22

    1. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:

     1. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności.

     2. Rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za wyżywienie powyżej miesiąca.


    ROZDZIAŁ VII


    INNE POSTANOWIENIA

    § 23

    1. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Krzemieniewo, która swoje wydatki pokrywa z budżetu gminy.

    2. Przedszkole może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.

    3. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.
    § 24

    1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor przedszkola wraz z radą pedagogiczną.
    1. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd Gminy w Krzemieniewie.


    1. Plan finansowy zatwierdza Zarząd Gminy.

    § 25

    1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.


    1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


    1. W przedszkolu ponadto organizuje się okolicznościowe uroczystości.


    1. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami.


    § 26

    Statut przedszkola po zatwierdzeniu przez organy wymienione w §1 pkt.2 i 3
    wchodzi w życie z dniem 28.08.2000r.
   Autor informacji: Longina Szulc
   Informację wprowadził: 18
   Opublikowany dnia: 2000-08-28
   Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-06
   Zmian: 0
   Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
   Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.   Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte