GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

OBWIESZCZENIE

Numer dokumentu: RRG.6220.2.3.2012
Rok: 2012

Krzemieniewo, dnia 30.08 2012 r.

RRG.6220.2.3.2012


OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia , że wpłynął wniosek Pana Przemysława Wandachowicza reprezentanta firmy Wandachowicz-Kashyna Architekci Sp. p. posiadającego pełnomocnictwo BAG Polska Sp. z o.o. ul. Leśna 10, 64-120 Krzemieniewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu biurowo-magazynowego (w tym serwisu dla maszyn rolniczych) BAG Polska
w Krzemieniewie wraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 512/1, 513/1, 514/1, 515/1, 516/1 przy ul. Leśnej 10.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie od 4 września 2012 r. do 17 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo,
ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, w miejscu publicznym w miejscowości Krzemieniewo i umieszczono na stronie internetowej BIP

dnia 04.09.2012 r.
zdjęto dnia ................ 2012 r.


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte