GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Biblioteka szkolna w Drobninie

Biblioteka szkolna w Drobninie


Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Korzystanie z biblioteki odbywa się według regulaminu, który znajduje się w bibliotece szkolnej.

Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie:

a) udostępniania książek i innych źródeł informacji:
- gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,
- gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- pomoc w poszukiwaniu źródeł i w doborze literatury,
- udzielanie porad bibliograficznych,
- kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

b) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
- komputeryzacja biblioteki szkolnej,
- wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne,
- tworzenie nowych katalogów, kartotek.

c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
- prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa( imprezy czytelnicze, konkursy, wystawki, kiermasze, spotkania autorskie),
- indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,
- lekcje biblioteczne.

d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:
- wycieczki edukacyjne,
- spotkania i imprezy,
- organizowanie głośnego czytania dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej przez młodzież gimnazjalną,
- kultywowanie tradycji szkoły i regionu.

e) prac organizacyjno- technicznych:
- gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,
- selekcja zbiorów, konserwacja zbiorów,
- planowanie i sprawozdawczość,
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
- udział w kontroli zbiorów (skontrum).


Zasady współpracy biblioteki szkolnej z:
a) uczniami polegają na:
- poradnictwie w wyborach czytelniczych,
- pomocy uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
- pomocy uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
- informowaniu o aktywności czytelniczej.
- nauczycielami polegają na:
- udostępnianiu  podstawy programowej, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- współpracy z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
- współdziałaniu w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
- zgłaszaniu propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
- udzielaniu pomocy w selekcji zbiorów,
- współdziałaniu w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
- umieszczaniu wykazu nowości w pokoju nauczycielskim  do wiadomości nauczycieli,
- współudziale w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
b) rodzicami (opiekunami prawnymi) polegają na:
wyposażeniu uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- współorganizowaniu imprez w środowisku lokalnym,
- wypożyczaniu książek zainteresowanym rodzicom,
- informowaniu rodziców o aktywności czytelniczej dzieci.
c) innymi bibliotekami polegają na:
- organizacji wycieczek do innych bibliotek,
- uczestnictwie w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,
- udziale w spotkaniach z pisarzami,
- udziale w konkursach poetyckich i plastycznych,
- doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza poprzez udział w spotkaniach i konferencjach metodycznych.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Andżelika Jankowiak
Informację wprowadził: Andżelika Jankowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte