GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele placówki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem - stanowi on odrębny dokument. Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek i z inicjatywy:
5.1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5.2. przewodniczącego rady,
5.3. organu prowadzącego szkołę,
5.4. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
8. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna :
8.1. zatwierdza plan pracy Zespołu,
8.2. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
8.3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
8.4. podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły,
8.5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8.6.  podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
8.7. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Zespołu,
8.8. deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
8.9. opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,
8.10. opiniuje projekt planu finansowego Zespołu,
8.11. opiniuje propozycje Dyrektora szkoły w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
8.12. opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
8.13. ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
8.14. ustala sposób wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowania nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Dominik Sieciński
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2016-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte