GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Nauczyciele

Nauczyciele


Zakres obowiązków Nauczycieli
Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie


Stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

Nauczycielka prowadzi prace wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczną w powierzonym jej oddziale przedszkolnym i jest odpowiedzialna za poziom i wyniki tej pracy.

Nauczyciel jako pracownik zakładu pracy powinien:

- Przestrzegać czasu pracy ustalonego z pracodawcą – tj. wg zatwierdzonego arkusza organizacji na dany rok szkolny.
- Dbać o dobro placówki, chronić jej mienie.
- Przestrzegać przepisów i zasad bhp i ppoż.
- Przestrzegać reguł pracy ustalonych w placówce.
- Przestrzegać zasad współżycia społecznego.

W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi powinien:

- Zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom w powierzonym jego opiece oddziale.
- Inicjować i wdrażać działania prozdrowotne i profilaktyczne.
- Przestrzegać organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając możliwości psychofizyczne wychowanków.
- Systematycznie planować pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną.
- Dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik i metod pracy uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci.

Umiejętności zawodowe:

Umiejętność planowania pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, a w tym:

- Terminowe i zgodnie z planem pracy placówki sporządzanie planów,
- Odpowiedni dobór treści, form i metod pracy do możliwości rozwojowych dzieci,
- Dobór atrakcyjnych tematów i literatury dla dzieci, wykazanie się inwencją twórczą,
- Systematyczna realizacja planu pracy z grupą oraz planu pracy przedszkola.

Umiejętność prawidłowego sporządzania dokumentacji pedagogicznej:

- Sporządzanie miesięcznych planów pracy,
- Zapisy w dzienniku,
- Dokumentowanie obserwacji dzieci i diagnozowania ich rozwoju,
- Dokumentowanie kontaktów z rodzicami,
- Dokumentowanie współpracy z innym placówkami,
- Terminowość prowadzenia dokumentacji.

Warsztat zawodowy:

Realizacja funkcji opiekuńczej:

- Umiejętność nawiązania kontaktu z dzieckiem,
- Pomoc dziecku w adaptacji w grupie,
- Ciepły i serdeczny stosunek do dzieci, tworzenie klimatu akceptacji,
- Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, czuwanie nad ich zdrowiem fizycznym i psychicznym, odpowiedzialność i umiejętność przewidywania sytuacji niebezpiecznych,
- Otwartość wobec dziecka i jego problemów.

Realizacja funkcji wychowawczej:

- Znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,
- Respektowanie praw dziecka,
- Umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych,
- Stwarzanie okazji do pokonywania trudności i radzenia sobie przez dziecko w nowych sytuacjach,
- Wypracowanie systemu wychowawczego opartego na normach i zasadach zawartych w misji przedszkola i akceptowanych przez rodziców.

Realizacja funkcji dydaktycznej:

- Właściwy dobór programu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sposobu jego realizacji,
- Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć,
- Indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dziecka, jego możliwości i potrzeb, zgodna z prowadzoną diagnozą,
- Umiejętność i sposób stymulacji rozwoju dziecka,
- Wprowadzanie innowacyjnych działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania,
- Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem mającym określone trudności, zindywidualizowanie oddziaływań,
- Podmiotowe traktowanie dziecka,
- Wykorzystywanie w pracy wrodzonej aktywności i ciekawości poznawczej dzieci.
- Stosowanie ciągłości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,
- Współpraca ze specjalistami (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, logopeda, psycholog itp.).
- Efektywne wykorzystywanie czasu prowadzonych zajęć (dostosowanie tempa zajęć do możliwości dzieci, włączanie dzieci do współorganizowania zajęć).

Dbałość o warsztat pracy

- Funkcjonalne urządzenie i wyposażenie sali,
- Dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali,
- Gromadzenie i samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych.

Postawa nauczyciela:

- Punktualność i terminowość,
- Sumienność i odpowiedzialność,
- Inicjatywa i zaangażowanie,
- Dyspozycyjność i asertywność,
- Poprawność języka,
- Kultura osobista i takt pedagogiczny,
- Wykonywanie poleceń służbowych,
- Schludny wygląd.

Doskonalenie zawodowe:

- Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
- Udział w doskonaleniu zawodowym wewnętrznym i zewnętrznym,
- Samokształcenie,
- Dokonywanie samooceny oraz korekty podejmowanych działań.

Nauczyciel jako członek rady pedagogicznej i środowiska:

- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,
- Wykazywanie się umiejętnością pracy w zespole,
- Otwarta postawa wobec koleżanek, pozytywny stosunek do osób pracujących w grupie,
- Zaangażowanie w prace na rzecz placówki, podnoszenia jej jakości,
- Gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych wg potrzeb placówki,
- Umiejętność inicjowania kontaktów ze środowiskiem,
- Stosowanie urozmaiconych form współpracy ze środowiskiem,
- Poprawność realizacji innych zadań wynikających za statutu przedszkola.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Patrycja Sikora
Informację wprowadził: Andżelika Jankowiak
Opublikowany dnia: 2016-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte