GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 24/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 13 stycznia 2009 r.

Protokoł nr 24/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 13 stycznia 2009 r.

Numer protokołu: 24
Rok: 2009

Protokoł nr 24/2009 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 13 stycznia 2009 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie głównych założeń Programu Profilaktyki na rok 2009 oraz pracy komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Omówienie planu pracy komisji na rok 2009.
4. Zakończenie posiedzenia – wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 13 stycznia br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała przewodniczącą GKRPA Panią L.Szulc oraz wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu (lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu).

Ad.2. Główne założenia Programu Profilaktyki na rok 2009 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi jak i narkomani został przedstawiony komisji przez przewodniczącą – Panią L. Szulc. Należy go traktować jako szeroko zakrojone działania zapobiegania patologiom społecznym i skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków jak również do ogółu społeczeństwa, w tym i przede wszystkim dla młodzieży.
Szczególny nacisk w roku 2009 obejmować będzie następujące zadania:
1) profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2) dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
3) prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych w Drobninie i Pawłowicach
4) organizacja półkolonii letnich i innych form wypoczynku połączonych z realizacją programów profilaktycznych. Proponuje się, aby tę formę wypoczynku nadal kontynuować i przeznaczyć podobną sumę na to zadanie jak w roku 2008.
Poza wymienionymi wyżej głównymi kierunkami realizacji programu, Komisja przewiduje w ramach swej działalności:
1) pomoc materialną dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
2) wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
3) użyczanie pomieszczenia na działalność grupy AA – jeżeli zajdzie taka potrzeba. Od 2 lat ta grupa przestała w naszej gminie funkcjonować
4) działania związane z pomocą bezpośrednią ludziom uzależnionym poprzez ich leczenie
5) realizację programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
Część finansowa komisji oraz zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych omówione zostały przez K.Dziedzic na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu. Nie zmieniona została ilość punktów sprzedaży poza miejscem (50) oraz w miejscu w ilości 10 punktów. Na koniec roku 2008 mamy wydane poza miejscem sprzedaży :
- 33 zezwolenia na sprzedaż piwa
- 30 zezwoleń na wino i
- 27 zezwoleń na wódke.
W miejscu sprzedaży wydano:
- 9 zezwoleń na sprzedaż piwa (1 dla DOBRODZIEJA, pozostałe to ogródki piwne)
- 1 zezwolenie na wino i
- 1 zezwolenie na wódkę (wino i wódka również dla DOBRODZIEJA).
Zakłada się, iż w roku 2009 ilość punktów sprzedaży nie ulegnie zmianie. Najwięcej zezwoleń wydano dla Krzemieniewa (7), dla Pawłowic 6, dla Garzyna 3, po 2 zezwolenia wydano dla Drobnina, Lubonii, Oporówka, Nowego Belęcina, po 1 zezwoleniu dla Brylewa, Kociug, Hersztupowoa, Górzna, Karchowa, Bojanic, Oporowa i Mierzejewa. Opłaty za zezwolenia nie uległy zmianie i wynoszą po 525,- zł za piwo i wino, zaś za wódke 2.100,- zł.
Na rok 2009 do budżetu gminy zaplanowano za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 105.000,- zł. O ilości sprzedaży w roku 2008 wiedzieć będziemy dopiero pod koniec stycznia, bowiem z dniem 31 upływa termin wnoszenia oświadczeń i I raty opłaty. W roku 2007 wielkość sprzedaży wynosiła 2.829.093,- zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosi 333 zł na rok.

Ad.3. Plan pracy komisji na rok 2009 – przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i uzupełniony o pkt 10, został przyjęty przez wszystkich członków komisji.

1. Ocena wykonania budżetu 2008 roku
2. Prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Segregacja i wywóz śmieci – przestrzeganie i wykonanie obowiązków wynikających z ustawy.
4. Możliwości w zakresie budowy oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie poszczególnych wsi.
5. Praca OSP i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez mieszkańców
6. Policja w służbie społeczeństwu gminy.
7. Realizacja inwestycji w roku 2009.
8. Przygotowanie zadań do budżetu 2010 roku.
9. Środki unijne na terenie gminy
10. Tematyka związana z rolnictwem – zasady i możliwości działania grup producenckich.
11. Ocena projektu budżetu 2010 przygotowanego przez Wójta.
12. Wykorzystanie obiektów komunalnych dla potrzeb społeczeństwa ( wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury Społecznej).
13. Wspólne posiedzenie na terenie gminy z członkami Izby Rolniczej z Leszna.

Ad.4. Temat dzisiejszego posiedzenia komisji został omówiony bardzo szczegółowo, w związku z czym nie było żadnych pytań i wniosków i posiedzenie zostało zamknięte.


Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte