GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

Numer dokumentu: RRG.6720.1.2.2019
Rok: 2019

Krzemieniewo, dnia 30 stycznia 2019 r.

RRG.6720.1.2.2019


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Krzemieniewo uchwały Nr XXII/93/2016 z dnia
22 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Krzemieniewo przy ul. Dworcowej 34, 64-120 Krzemieniewo, w godzinach od 8°°do 15°°w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzemieniewo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia 15 marca 2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, przy ul. Dworcowej 34, 64-120 Krzemieniewo
w godzinach pracy Urzędu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sgm@krzemieniewo.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzemieniewo.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzemieniewo dnia 30 stycznia 2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ............ marca 2019 r.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte