GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » ZMIANA DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach

ZMIANA DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dnia 3 października 2018 roku RRG.6220.1.2017
ZMIANA DECYZJI
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), a także
§ 3 ust. 1 pkt 17, pkt 37 oraz pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) oraz art. 104 i art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Łukasza Witczaka zamieszkałego Łuszczanów,
ul. Mostowa 8, 63-200 Jarocin, posiadającego pełnomocnictwo firmy DEBON Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Kobylińska 25, 63-830 Pępowo, w sprawie wydania zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali spawalni na działkach nr 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:

1. Zanieczyszczone powietrze z hali spawalni odprowadzać mechanicznie
z wykorzystaniem centrali filtrowentylacyjnej wentylacji ogólnej hali spawalni
o łącznej wydajności około 60000 m3/h z filtrem o skuteczności odpylania minimum 95%, w sposób zorganizowany emitorem E-1 o wysokości do około 7,5 m i o średnicy około 0,846 m.
2. Wewnętrzną halę zakładu wyposażyć w odciągi miejscowe w postaci okapów lub wyciągów stołowych dla stanowisk laserów o skuteczności odpylania minimum 95% oraz łącznej wydajności odciągów do około 12000 m3/h.
3. Powietrze ze spalania paliw w kotłach odprowadzać emitorami E-2 i E-3
o wysokościach odpowiednio około 9,6 m i około 9,0 m.
4. Prace w zakładzie prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

U z a s a d n i e n i e

Pan Łukasz Witczak zamieszkały Łuszczanów, ul. Mostowa 8, 63-200 Jarocin posiadający pełnomocnictwo firmy DEBON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kobylińska 25, 63-830 Pępowo, zwrócił się z wnioskiem o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali spawalni na działkach
nr 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 17, pkt 37 oraz pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.1.11.2017 w dniu 14 czerwca 2018 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem RRG.6220.1.12.2017 w dniu 14 czerwca 2018 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz pismem RRG.6220.1.13.2017 w dniu 14 czerwca 2018 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali spawalni na działkach
nr 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lesznie w piśmie WR.ZZ.2.436.149.2018.WO z dnia 26 czerwca 2018 roku (wpłynęło 29 czerwca 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraziło opinię, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych
i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie ON.NS-72/5/37-176/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku (wpłynęło dnia 2 lipca 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraził opinię sanitarną, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie
WOO-IV.4220.689.2018.KT.4 z dnia 31 sierpnia 2018 roku (wpłynęło 3 września 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Po przeanalizowaniu kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z aneksem,
a w szczególności skali i charakteru wprowadzonych zmian oraz biorąc pod uwagę w/w opinie, jak również poprzednie opinie dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wyrażoną w piśmie znak WOO-IV.4240.1102.2017.AB.3 z dnia 20 grudnia 2017 roku (wpłynęło 20 grudnia 2017 roku) oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie wyrażoną w piśmie znak ON.NS-72/5/22-327/17 z dnia 27 listopada 2017 roku (wpłynęło 30 listopada 2017 roku), wskazujące na brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz stwierdził brak potrzeby sporządzania raportu, jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia przy realizacji przedsięwzięcia warunków i wymagań określonych w niniejszej decyzji.
Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania
z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów
i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie środowiska, na podstawie przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali spawalni na działkach o nr ewidencyjnych 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi około 4 ha i stanowi obecnie niezabudowany grunt orny. W kierunku południowym od przedsięwzięcia znajduje się zamknięta kwatera składowiska odpadów komunalnych. Planowane przedsięwzięcie obejmie około 2 ha przedmiotowych działek, a powierzchnia zabudowy wyniesie około 0,6 ha. W ramach przedsięwzięcia powstanie hala spawalni z częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy wynoszącej około 5864 m2, magazyn stali o powierzchni zabudowy wynoszącej około
552 m2, namiotowa hala magazynowa, portiernia, kotłownia o powierzchni około 41 m2
z jednym kotłem gazowym o mocy około 285 kW, dodatkowo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz ciepłej wody użytkowej zainstalowany zostanie gazowy kocioł kondensacyjny o mocy do około 60 kW, sprężarkownia o powierzchni około 41 m2, płyta fundamentowa pod urządzenia filtrowentylacji o powierzchni około 102 m2, płyta fundamentowa pod zbiorniki gazów technicznych o powierzchni około 23 m2, instalacja naziemnych zbiorników na gazy techniczne: do około 6,365 m3 – argon (mix argon z tlenem); do około 11,535 m3 – azot, wewnętrzne drogi i place utwardzone o łącznej powierzchni do około 12350 m2, instalacja agregatu prądotwórczego o mocy do 200 kW, pomieszczenia ładowania akumulatorów o powierzchni około 41 m2 oraz trafostacja z rozdzielnią napięć o powierzchni około 37 m2.
Dopuszcza się możliwość stosowania niskoemisyjnych paliw tymczasowych
do czasu wybudowania przyłącza gazowego: zastosowanie jako tymczasowego paliwa gazu propan z wykonaniem dwóch podziemnych zbiorników na gaz o pojemności około 6,4 m3 każdy lub zastosowanie jako tymczasowego paliwa skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub zastosowanie jako tymczasowego paliwa oleju opałowego.
Przewidywane ilości wykorzystywanych paliw: łączne średnioroczne zapotrzebowanie na gaz ziemny na terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie do około 277920 m3.
W projektowanej hali powstanie linia technologiczna związana ze spawaniem elementów podwozi przyczep do przewozu koni oraz elementów wyposażenia stajni.
W zakładzie miesięczne będzie produkowane około 400 boksów dla zwierząt oraz około 520 przyczep do przewozu koni. Projektowana hala będzie powiązana technologicznie
z istniejącym zakładem firmy Ekus Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Spółdzielczej 120
w Krzemieniewie, gdzie prowadzony będzie montaż elementów.
Planowana hala zostanie wyposażona w około: 3 stanowiska spawania zrobotyzowanego, 30 ręcznych stanowisk spawania, 4 piły taśmowe do cięcia stali, 2 lasery do cięcia płaskiego blach, 1 laser do cięcia kształtowników 3D, krawędziarkę, maszynę do gięcia rur, zgrzewarkę do blach, prasy hydrauliczne i wiertarki. Rocznie w zakładzie będzie zużywane około 1500 Mg stali, około 45 Mg drutu spawalniczego, około 37000 m3 azotu, około 27000 m3 tlenu, około 10600 m3 Corgonu, około 7,5 m3 Lasermixu i około 32,1 m3 argonu.
Zatrudnienie w zakładzie wyniesie około 22 pracowników umysłowych i około 60 pracowników fizycznych. Zakład będzie pracował w systemie dwuzmianowym przez 5 dni
w tygodniu, w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 3 lit. g ustawy o ochronie środowiska na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że źródłem emisji substancji do powietrza będą prowadzone w zakładzie procesy, spalanie paliw oraz ruch pojazdów. Wewnątrz hali znajdą się odciągi miejscowe w postaci okapów lub wyciągów stołowych dla stanowisk laserów, o wydajności do około 12000 m3/h i o skuteczności odpylania minimum 95%. Powietrze z tych odciągów będzie odprowadzane do wnętrza hali. Zanieczyszczone powietrze z wnętrza hali spawalni odprowadzane będzie mechanicznie z wykorzystaniem centrali filtrowentylacyjnej wentylacji ogólnej hali spawalni o wydajności około 60000 m3/h
z filtrem o skuteczności odpylania minimum 95%, w sposób zorganizowany emitorem E-1
o wysokości do około 7,5 m i o wymiarach około 0,75 x 0,75 m. Powietrze ze spalania paliw w kotłach będzie odprowadzane emitorami E-2 i E-3 o wysokości odpowiednio około 9,6 m i około 9,0 m. Parametry emitorów, przyjęte rozwiązania ograniczające emisję substancji do powietrza w postaci filtrów i odpylaczy oraz parametry wentylacji mechanicznej, z uwagi na fakt, iż były podstawą analizy emisji substancji do powietrza wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. W części biurowej znajdzie się centrala wentylacyjna wymiany czystego powietrza o wydajności około 6000 m3/h, a w części socjalnej znajdzie się centrala wentylacyjna wymiany czystego powietrza o wydajności około 6000 m3/h. Inwestor będzie ubiegał się o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Analizę skumulowanego oddziaływania dokonano poprzez uwzględnienie w analizie emisji substancji do powietrza poziomu tła substancji, co jest zgodne z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Z przedstawionych obliczeń wynika, iż emisje z zakładu nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.
Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ochronie środowiska na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że źródłem emisji hałasu do środowiska z przedmiotowego zakładu będą procesy produkcyjne prowadzone wewnątrz hal oraz zewnętrze punktowe źródła hałasu centrali filtrowentylacyjnej wentylacji ogólnej hali spawalni, centrali wentylacyjnej wymiany czystego powietrza w części biurowej, centrali wentylacyjnej wymiany czystego powietrza w części socjalnej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że moc akustyczna planowanych urządzeń wyniesie 85 dB dla centrali filtrowentylacyjnej wentylacji ogólnej hali spawalni i po 80 dB dla centrali wentylacyjnej wymiany części biurowej i centrali wentylacyjnej wymiany czystego powietrza w części socjalnej. Inwestor przyjął dla kubaturowych źródeł emisji hałasu hali spawalni
i pomieszczenia sprężarkowi poziom mocy akustycznej w odległości 1 m od przegrody zewnętrznej wynoszący 85 dB. Inwestor przyjął izolacyjność akustyczną przegród wynoszącą 27 dB. Natężenie ruchu pojazdów wyniesie w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej około 38 pojazdów lekkich oraz 17 pojazdów ciężkich. Przyjęto założenia funkcjonowania zakładu wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Praca zakładu wyłącznie w porze dziennej były podstawą przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko i została wpisana jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Najbliższy budynek mieszkalny o charakterze zabudowy zagrodowej znajduje się w kierunku północno-zachodnim w odległości około 230 m od planowanego zakładu. Uwzględniając znaczne oddalenie zakładu od terenów chronionych akustycznie, charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, a także wyniki przedstawionej analizy emisji hałasu do środowiska, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112, ze zm.).
Woda pobierana będzie z wodociągu komunalnego głównie na cele bytowe pracowników, w mniejszym stopniu na cele utrzymania zieleni (po wyczerpaniu wody ze zbiorników na wody opadowe) oraz na cele przeciwpożarowe. Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej kanalizacji ściekowej. Z przedłożonej dokumentacji wynika,
że w zakładzie ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Posadzki w hali będą czyszczone na sucho poprzez skrobanie i zamiatanie. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachowych z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin do podziemnych prefabrykowanych zbiorników na wody opadowe. Parametry wprowadzanych ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, do wód lub do ziemi reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o ochronie środowiska ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów o kodach: 13 01 10*, 13 02 05*, 15 02 02*, 15 01 10*, 17 01 07, 17 04 05, 17 04 11 i 20 03 01. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady o kodach: 20 03 01, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 12 01 01, 12 01 03, 12 01 13, 12 01 21, 15 01 01, 15 01 02, 16 02 14, 16 02 16 i 16 80 01. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w szczelnych kontenerach ustawionych na szczelnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz działaniem czynników atmosferycznych, do czasu przekazania uprawnionym podmiotom do przetwarzania, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz planowany sposób postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.
Uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i oraz j ustawy o ochronie środowiska stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży oraz obszarów górskich. Przedsięwzięcie nie będzie również zlokalizowane na obszarze o dużej gęstości zaludnienia ani przyległymi do jezior. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając przyjęte przez Inwestora rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym ograniczenie emisji substancji i gazów do powietrza, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie przedmiotowych działek głębokość zalegania wód gruntowych wynosi do 5 m p.p.t.
W kierunku wschodnim w odległości około 100 m na wschód od granic terenu przedsięwzięcia znajduje się las. Z uwagi na położenie całego terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w strefie ochrony konserwatorskiej "W" obowiązuje, na każdym etapie realizacji inwestycji, uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunków i zasad prowadzenia prac, w zakresie obowiązujących przepisów szczególnych dotyczących ochrony konserwatorskiej w strefach archeologicznych, w tym nadzoru archeologicznego i ewentualnych prac ratowniczych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o ochronie środowiska, według charakterystyki Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się w graniach JCWPd o kodzie PLGW600079, dla której zarówno ocena stanu ilościowego jak i ocena stanu chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz w granicach JCWPd o kodzie PLGW600070, dla której zarówno ocena stanu ilościowego jak i ocena stanu chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedmiotowa działka znajduje się na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600017148549, o nazwie „Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego”, o statusie silnie zmieniona część wód, ocenie stanu zły i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz na obszarze JCWP o kodzie RW600017185654 o nazwie „Rów Bolęciński”, o statusie naturalna część wód, ocenie stanu zły i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych, a zatem należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę.
Przedmiotowy zakład nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz rodzaj wykorzystywanych substancji, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy
o ochronie środowiska należy stwierdzić, że ryzyko awarii będzie ograniczone. W przypadku przerw w dostawie wody, będzie ona dowożona w butelkach i baniakach. Na wypadek awarii elektrycznej zakład wyposażony będzie w agregat prądotwórczy o mocy do 200 kW. Zakład będzie wyposażony w system gaśniczy. Mając na uwadze lokalizację poza terenami zalewowymi, zagrożonymi ryzykiem wystąpienia powodzi i terenami osuwiskowymi, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowalnych jest niewielkie. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Planowane rozwiązania techniczne
i technologiczne ograniczą wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Ponadto przyjęte w zakładzie rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały będą odporne na wysokie temperatury, silne wiatry, fale chłodu
i opady śniegu ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie środowiska należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się
z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie środowiska na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.),
a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 2,8 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść PLB300005, oddalony o 9,9 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie nieużytkowanym. Istniejące na terenie przedsięwzięcia zadrzewienia i zakrzewienia zostały usunięte na podstawie decyzji Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 11 sierpnia 2017 roku, znak: RRG.6131.30.3.2017.
W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się lasy, grunty rolne, zabudowa zagrodowa oraz droga i linia kolejowa. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie pozbawionym zadrzewień i zakrzewień, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt
i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani na pogorszenie integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość
i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań
z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Po przeanalizowaniu przekazanych materiałów, uwzględniając charakter, skalę
i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane dalsze zagospodarowanie terenu, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.).
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że od niniejszej decyzji nie będzie można złożyć odwołania oraz nie będzie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a decyzja będzie podlegać wykonaniu.
Strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy (SKO w Lesznie) postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 3 k.p.a.).

Integralną część niniejszej zmiany decyzji stanowi załącznik nr 1.
Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Otrzymują:

1. P. Łukasz Witczak - pełnomocnik reprezentujący DEBON Sp. z o.o.
Łuszczanów, ul. Mostowa 8
63-200 Jarocin
2. DEBON Sp. z o.o.
ul. Kobylińska 25
63-830 Pępowo
3. Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
4. P. Marcin Rutkowski
ul. Wiejska 183
64-120 Krzemieniewo
5. Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
6. a/a
MK


Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lesznie
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12
64-100 Leszno

Załącznik nr 1
do zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 3 października 2018 roku, znak: RRG.6220.1.2017

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia:
Budowa hali spawalni na działkach nr 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:
DEBON Sp. z o.o., ul. Kobylińska 25, 63-830 Pępowo

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy
wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne:
- działka nr 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo,
powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali spawalni na działkach nr 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Powierzchnie poszczególnych działek:
▪ 954/3 – 1,0809 ha,
▪ 954/4 – 1,0046 ha,
▪ 954/5 – 0,9621 ha,
▪ 954/6 – 1,1054 ha.
Działki inwestycyjne obecnie nie są użytkowane, są natomiast zaklasyfikowane jako grunt orny VI klasy.
Wielkość powierzchni przekształconej, objętej inwestycją wyniesie łącznie do około 2,0 ha, wielkość nowej powierzchni zabudowy wyniesie do około 0,6 ha.
Projektowane przedsięwzięcie będzie obejmować:
 budowę hali spawalni z częścią socjalno-biurową – wym. do około 120,9 m x 48,5 m,
 budowę magazynu stali - wym. około 12 m x 46 m,
 budowę namiotowej hali magazynowej,
 budowę portierni,
 budowę kotłowni - wym. około 6 m x 6,8 m – jeden kocioł o mocy około 285 kW, opalany gazem ziemnym, z emitorem o średnicy około 0,20 m i wysokości do około 9,6 m; na potrzeby ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz ciepłej wody użytkowej zainstalowany zostanie dodatkowy kocioł kondensacyjny o mocy do około 60 kW, opalany gazem ziemnym, z emitorem o średnicy do około 0,125 m i wysokości do około 9,0 m,
 budowę sprężarkowni - wym. około 6 m x 6,8 m,
 budowę płyty fundamentowej pod urządzenia filtrowentylacji - wym. około 15 m x 6,8 m,
 budowę płyty fundamentowej pod zbiorniki gazów technicznych - wym. około 5,0 m x 4,5 m,
 instalację naziemnych zbiorników na gazy techniczne: do około 6,365 m3 – argon (mix argon z tlenem); do około 11,535 m3 – azot,
 budowę wewnętrznych dróg i placów utwardzonych - łączna powierzchnia do około 12350 m2,
 instalację agregatu prądotwórczego o mocy do 200 kW,
 budowę pomieszczenia ładowania akumulatorów - wym. około 6 m x 6,8 m.
 budowę trafostacji z rozdzielnią napięć - wym. około 5,4 m x 6,8 m.

W projektowanej hali działać będzie linia technologiczna związana ze spawaniem elementów podwozi przyczep do przewozu koni oraz elementów wyposażenia stajni. Projektowana hala będzie powiązana technologicznie z istniejącym zakładem firmy Ekus Sp. z o.o., zlokalizowanym przy ul. Spółdzielczej 120 w Krzemieniewie, gdzie prowadzony będzie montaż elementów.
Na wyposażenie hali będą się składać:
 około 3 stanowiska spawania zrobotyzowanego,
 do około 30 ręcznych stanowisk spawania,
 około 4 piły taśmowe do cięcia stali,
 około 2 lasery do cięcia płaskiego blach,
 około 1 laser do cięcia kształtowników 3D,
 krawędziarka,
 maszyna do gięcia rur,
 zgrzewarka do blach,
 prasy hydrauliczne,
 wiertarki.
Zakładane zużycie surowców:
 stal – 1500 Mg/rok,
 drut spawalniczy – 45 Mg/rok,
 azot – 37000 m3/rok,
 tlen – 27000 m3/rok,
 Corgon – 10600 m3/rok,
 Lasermix – 7,5 m3/rok,
 argon – 32,1 m3/rok.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte