GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A Nr 3/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A Nr 3/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dnia 31 sierpnia 2018 roku
RRG.6220.3.2018
D E C Y Z J A Nr 3/2018
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1
i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 4794P na odcinku od miejscowości Garzyn do miejscowości Drobnin na działkach o numerze ewidencyjnym 142/1 w obrębie Drobnin i 151 w obrębie Garzyn, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Orzekam

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 4794P na odcinku od miejscowości Garzyn do miejscowości Drobnin na działkach o numerze ewidencyjnym 142/1 w obrębie Drobnin i 151 w obrębie Garzyn, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.3.3.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem RRG.6220.3.4.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz pismem RRG.6220.3.5.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 4794P na odcinku od miejscowości Garzyn do miejscowości Drobnin na działkach o numerze ewidencyjnym 142/1 w obrębie Drobnin i 151 w obrębie Garzyn, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie WOO-IV.4220.719.2018.PK.5
z dnia 10 sierpnia 2018 roku na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia postanawia wyrazić opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od początku sierpnia do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się odstąpienie od powyższego, w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków.
2. Zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem.
3. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej 190 drzew.
4. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunków liściastych. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie.
5. Nasadzenia zastępcze wykonać wzdłuż przebudowywanej drogi. Dopuszcza się odstąpienie od powyższego warunku w przypadku braku takiej możliwości i dokonanie nasadzeń wzdłuż innej drogi.
6. Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
7. Zamontować skrzynki lęgowe dla ptaków typu A i A1 w liczbie co najmniej dwukrotnie przewyższającej liczbę dziupli w drzewach przeznaczonych do wycinki. Skrzynki lęgowe dla ptaków można zamontować poza pasem drogowym.
8. Nie wycinać drzewa oznaczonego w „Wykazie drzew przeznaczonych do wycinki” numerem 85, tj. lipy.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w piśmie DN-NS.9012.906.2018 z dnia 5 lipca 2018 roku (wpłynęło dnia 9 lipca 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraził opinię sanitarną, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lesznie w piśmie WR.ZZ.2.436.152.2018.WO z dnia 25 czerwca 2018 roku (wpłynęło 29 czerwca 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraziło opinię, że nie stwierdza potrzeby oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę w/w opinie, Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i braku obowiązku sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.
Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a i c ustawy o ochronie środowiska, przedsięwzięcie polegać będzie na poszerzeniu drogi powiatowej nr 4794P na działkach o nr ewidencyjny 142/1 w obrębie Drobnin oraz 151 w obrębie Garzyn, gmina Krzemieniewo. Roboty budowlane w postaci poszerzenia prawej strony jezdni do szerokości 1,5 m w celu osiągnięcia szerokości jezdni dwukierunkowej - 6,00 m, na odcinku wynoszącym około 1,310 km. Inwestycja realizowana będzie w granicach pasa drogowego i nie zmieni się przebieg trasy. Droga powiatowa nr 4794P posiada klasę Z, a szacowane natężenie ruchu pojazdów na analizowanym odcinku drogi wynosi około 1620 pojazdów/dobę. Zakładana prędkość projektowa wynosi 90/50 km/h. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na pobocza gruntowe i do rowów drogowych oraz rowów melioracyjnych.
Ze względu na przyjętą kategorię ruchu — KR2, poszerzenie jezdni posiadać będzie następującą konstrukcję licząc od dołu przekroju poprzecznego:
a) wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 10 cm,
b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm,
c) podbudowa z betonu asfaltowego o grubości 5,0 cm,
d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5,0 cm.
W ramach planowanego poszerzenia drogi warstwa ścieralna zostanie ułożona na całej szerokości jezdni po uprzednim frezowaniu istniejącej nawierzchni.
W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane umocnione pobocza o szerokości 0,50 - 0,75 m. W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się budowy nowych rowów odwadniających. Istniejące rowy przydrożne zostaną odbudowane lub oczyszczone.
W ramach planowanej inwestycji może zajść potrzeba wykonania lub przebudowy indywidualnych zjazdów z drogi powiatowej na posesje, wjazdy na pola uprawne oraz zjazdy na drogi gruntowe.
W trakcie realizacji robót budowlanych należy zastosować następujące zabezpieczenia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne:
a) zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,
b) miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące,
c) w celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy,
d) unikać zbędnych przejazdów i manewrów maszyn oraz środków transportu,
e) zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty),
f) potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy,
g) odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy,
h) zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują tereny wymagające ochrony akustycznej wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112, ze zm.). Są to zabudowania mieszkalne, występujące na odcinku 100 m drogi. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w śladzie istniejącej drogi. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wzrostu liczby pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi. Uwzględniając powyższe, w szczególności przedstawione natężenie ruchu pojazdów oraz klasę i kategorię drogi należy uznać, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, a akustyczne standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane. Ponadto w ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni co wpłynie również na polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją.
Analiza złożonej dokumentacji wykazała, że nie wystąpi powiązanie planowanego przedsięwzięcia z innymi drogami, na poszerzanym odcinku nie występują skrzyżowania z innymi drogami. Biorąc pod uwagę lokalizację i zakres planowanych prac oraz wskazane natężenie ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o ochronie środowiska, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o ochronie środowiska należy stwierdzić, że pojazdy poruszające się po analizowanym odcinku drogi powiatowej mają stały wpływ na stan powietrza na przedmiotowym obszarze. Mając na uwadze fakt, iż analizowane przedsięwzięcie stanowi przebudowę istniejącego układu drogowego, emisja z niego ma już udział w tle zanieczyszczeń, niezależnie od podjęcia lub nie podjęcia przedmiotowej inwestycji. Ze względu na kategorię drogi oraz szacowany ruch pojazdów na analizowanym odcinku, przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla stanu powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.
Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o ochronie środowiska należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.
Planowane przedsięwzięcie charakteryzować się będzie oddziaływaniem na klimat. W przypadku przedmiotowej inwestycji emitowany będzie gaz cieplarniany – dwutlenek węgla emitowany w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi emisja dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robót. Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, a więc oddziaływanie etapu budowy na klimat będzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie głównie ruch pojazdów spalinowych. Jednakże z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia należy stwierdzić, że jego realizacja nie przyczyni się do istotnego zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie eksploatacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja nawierzchni drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.
Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o ochronie środowiska ustalono, że z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych związanych z prowadzeniem robót ziemnych i układaniem warstw nawierzchni drogi. Powstające na etapie budowy odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagały by odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytwarzanych przez pracowników budowy. Na etapie budowy pracownicy będą korzystać z przenośnych kabin sanitarnych objętych serwisem podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą wiązały się z poborem wód podziemnych i obniżaniem zwierciadła wód gruntowych.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy o ochronie środowiska stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarach przylegających do jezior. Trasa drogi przebiega częściowo w otoczeniu terenów leśnych. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Trasa drogi przebiega poza terenami o dużej gęstości zaludnienia, w śladzie istniejącej drogi. Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o ochronie środowiska według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych planowana inwestycja znajduje się w granicach o kodzie PLGW600079. Ocena jej stanu ilościowego to: dobry; ocena stanu chemicznego: dobry; ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600017148549 „Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego”, o statusie: silnie zmieniona część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę zakres i skalę prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, sposób odwodnienia planowanych nawierzchni, sposób postępowania z wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadami, a także kategorię drogi, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie środowiska, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 2,4 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść PLB300005, oddalony o 9,2 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie istniejącego pasa drogowego przebiegającego przez tereny o zabudowie mieszkaniowej oraz tereny użytkowane rolniczo. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, uwzględniając wyniki z przeprowadzonej 16 lipca 2018 roku wizji terenowej oraz uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że wycinka obejmować będzie 88 drzew (87 jesionów oraz 1 klon zwyczajny). Spośród w/w drzew 15 ma obwody powyżej 200 cm. Podczas wizji terenowej ustalono, iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki lipy oznaczonej numerem 85, stąd w niniejszej opinii znalazł się warunek zaniechania wycinki tego drzewa. Na wizji terenowej odnotowano także obecność dzięcioła dużego, sierpówki oraz zięby. Ponadto stwierdzono: na jesionie wyniosłym (nr 3) jedną dziuplę ptasią, na lipie przeznaczonej do wycinki (nr 85) stanowisko lęgowe sierpówki a na jednym z jesionów (nr 79) stanowisko lęgowe zięby. Nie stwierdzono obecności innych chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, w tym porostów. W celu ochrony ewentualnych ptaków lęgowych w opinii nałożono warunek przeprowadzenia wycinki drzew poza okresem lęgowym, który w Wielkopolsce przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym, a także warunek montażu skrzynek lęgowych dla ptaków w liczbie co najmniej dwukrotnie przewyższającej liczbę dziupli w drzewach przeznaczonych do wycinki.
Jeśli w trakcie wycinki drzew zostaną stwierdzone gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 w/w ustawy może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Zgodnie z art. 83c ust 4 ustawy o ochronie przyrody organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie, wartość kulturową; walory krajobrazowe i lokalizację. Biorąc pod uwagę znaczne rozmiary drzew przeznaczonych do wycinki oraz ich walory krajobrazowe inwestor zamierza przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew gatunków liściastych w liczbie 190 sztuk co podtrzymano w warunkach w niniejszej opinii. W celu ochrony drzew nie przeznaczonych do wycinki nałożono warunek zabezpieczenia drzew przed mechanicznymi uszkodzeniami, zabezpieczenia odsłoniętych systemów korzeniowych przed przesuszeniem i przemarznięciem oraz warunek składowania materiałów budowlanych i wyznaczenie miejsc postojowych ciężkiego sprzętu poza obrysem rzutu koron drzew.
Mając na uwadze efektywność wykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego nasadzenia drzew przydrożnych powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od gatunku/odmiany), w tym: pokrój roślin typowy dla gatunku, korona właściwie wyprowadzona: jeden wyraźny przewodnik, pień prosty i silny, bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej. Nowo posadzone drzewa winny zostać zabezpieczone przed przewróceniem, np. poprzez przywiązanie do palików i do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (3 lata), a drzewom należy zapewnić regularne podlewanie oraz nawożenie.
Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w istniejącym pasie drogowym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się ze zniszczeniem siedlisk sierpówki oraz zięby objętych ochroną gatunkową, a także w przypadku stwierdzenia obecności innych chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, należy wystąpić do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odpowiednie odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie lub przenoszenie osobników chronionego gatunku, niszczenie siedlisk gatunków chronionych).


Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Po przeanalizowaniu przekazanych materiałów, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane dalsze zagospodarowanie terenu, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 poz. 1967).
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
(art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.).
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że od niniejszej decyzji nie będzie można złożyć odwołania oraz nie będzie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a decyzja będzie podlegać wykonaniu.
Strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy (SKO w Lesznie) postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 3 k.p.a.).

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1.
Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
3. a/a
MK


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
3. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lesznie
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12
64-100 Leszno


Załącznik nr 1
do decyzji nr 3/2018 o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 31 sierpnia 2018 roku, znak RRG.6220.3.2018

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia:
Wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 4794P na odcinku od miejscowości Garzyn do miejscowości Drobnin na działkach o numerze ewidencyjnym 142/1 w obrębie Drobnin i 151 w obrębie Garzyn, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy
wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne:
- działka nr 142/1 w obrębie Drobnin i działka nr 151 w obrębie Garzyn, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 4794P na odcinku od miejscowości Garzyn do miejscowości Drobnin, gmina Krzemieniewo obejmującego odcinek łączny wynoszący 1 310,0 m, w ramach istniejącego pasa drogowego.
Przebudowywana droga powiatowa nr 4794P polega m.in. na: poszerzeniu prawej strony
jezdni do szerokości 1,5 m na długości 1+310 km, gdzie początek inwestycji znajduje się w kilometrze 0+510 drogi powiatowej nr 4794P w miejscowości Garzyn (koniec miejscowości), natomiast koniec w kilometrze 1+820 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4796P w miejscowości Drobnin, gmina Krzemieniewo.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie na terenie nieruchomości
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 151 w obrębie Garzyn oraz działkę o numerze
ewidencyjnym 142/1 w obrębie Drobnin.
Realizacja inwestycji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.), traktowana jest jako przebudowa drogi polegająca na wykonywaniu robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest remontem drogi, polegającym na wykonywaniu robót przywracających pierwotny stan drogi, a typową przebudową istniejącej drogi powiatowej, a tym samym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu wykorzystywania terenu, a na skutek jej realizacji
nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu oraz polepszenia warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją.
Przebudowa drogi powiatowej to inwestycja, która obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i jej przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie poszerzenia jezdni poprawią się wartości architektoniczne terenu, dodatkowo poprawie ulegnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego; zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu po trudno przejezdnej nawierzchni, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i poziomu życia okolicznych mieszkańców.
Z uwagi na realizację przedsięwzięcia na terenie już zainwestowanym, w granicach istniejącego pasa drogowego, biorąc w szczególności pod uwagę obecny sposób wykorzystania terenu i jego pokrycie, w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi żadna zmiana w zakresie oddziaływania całego obiektu na poszczególne komponenty środowiska w stosunku do stanu istniejącego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że z ogólnej długości przebudowywanej drogi
powiatowej, zwarta zabudowa mieszkaniowa wymagająca ochrony akustycznej zlokalizowana jest na długości zaledwie około 100 m, co stanowi około 8 % całej długości przebudowywanego odcinka drogi. Pozostała część drogi biegnie głównie wśród terenów upraw rolnych.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte