GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A Nr 2/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A Nr 2/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dnia 12 lipca 2018 roku
RRG.6220.2.2018
D E C Y Z J A Nr 2/2018
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1
i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 8 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Szlaps ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań posiadającego pełnomocnictwo firmy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT32968 KRZEMIENIEWO_BIS sieci Polkomtel Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 523/7 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Orzekam

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e n i e

Pan Marcin Szlaps ul. Kamiennogórska , 60-179 Poznań posiadający pełnomocnictwo firmy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT32968 KRZEMIENIEWO_BIS sieci Polkomtel Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 523/7 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 8 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.2.3.2018 wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem RRG.6220.2.4.2018 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz pismem RRG.6220.2.5.2018 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie WOO-IV.4220.460.2018.MW.1
z dnia 9 maja 2018 roku (wpłynęło dnia 11 maja 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia odmawia zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określania zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lesznie w piśmie WR.ZZ.2.436.109.2018.AJ z dnia 23 maja 2018 roku (wpłynęło 25 maja 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraził opinię, że nie stwierdza potrzeby oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie nieosiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w piśmie DN-NS.9012.667.2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku (wpłynęło dnia 21 czerwca 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę w/w opinie, Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i braku obowiązku sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.
Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT32968 KRZEMIENIEWO_BIS sieci Polkomtel Sp. z o.o. na działce o numerze ewidencyjnym 523/7 przy ul. Leśnej w miejscowości Krzemieniewo. Stacja bazowa składać się będzie z systemu antenowego zainstalowanego na wieży kratowej oraz urządzeń zasilająco-sterujących. W skład sytemu antenowego wchodzić będzie 6 anten sektorowych pracujących w systemach LTE800, GSM900, UMTS900, LTE1800, UMTS2100 oraz anteny radioliniowe. Anteny ukierunkowane będą na azymuty: 70º, 180º i 280º, po dwie anteny na każdy azymut. Wysokość zawieszenia anten sektorowych wyniesie 47,5 m n.p.t. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji równoważna moc promieniowana izotropowo dla pojedynczych anten wyniesie dla 3 anten 6593 W i pozostałych 3 anten 5672 W.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. instalacje radiokomunikacyjne emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż: 5 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.
Uwzględniając wysokość zawieszenia anten 47,5 m n.p.t. i maksymalne pochylenie wiązek wynoszące dla wszystkich anten tilt 7º, a także azymuty promieniowania: 70º, 180º i 280º, Inwestor przeanalizował możliwość występowania miejsc dostępnych dla ludności wzdłuż osi głównej wiązek promieniowania od pojedynczej anteny.
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na azymucie 70° w osi głównej wiązki promieniowania anteny występują istniejące budynki: w odległości ok. 50 m od lokalizacji wieży budynek o wysokości 6 m, w odległości ok. 100 m budynek o wysokości 8 m, w odległości ok. 170 m budynek o wysokości 7 m i w odległości ok. 200 m budynek o wysokości 4 m. Na azymutach 180° i 280° w odległości do 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązek promieniowania anten nie ma żadnych budynków.
W przedstawionej dokumentacji zawarto załączniki graficzne z zaznaczonymi miejscami dostępnymi dla ludności wraz z budynkami, które znajdują się w odległości do 200 m od środka elektrycznego anten sektorowych, wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania (w pionie), uwzględniając azymut i pochylenie tych osi. Z wyżej wymienionych załączników wynika, iż w odległości 200 m, przy maksymalnym pochyleniu wiązki tilt 7º, osie głównych wiązek promieniowania znajdują się na wysokości 23,1 m n.p.t.
Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska
(t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.) przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego. Biorąc powyższe pod uwagę w odległości do 200 m, w osi głównej wiązek promieniowania pojedynczych anten, nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.
Zgodnie z art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.), prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi emitującymi pala elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.
Ponadto stwierdza się, że nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
Teren przedmiotowej inwestycji położony jest w granicach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) - Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego o kodzie PLRW600017148549, która została oceniona jako silnie zmieniona, o złym stanie wód, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry stan i potencjał ekologiczny.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) - kod PLGW600079, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem ochronnym - głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP nr 308 - Zbiornik międzymorenowy rzeki Kani zlokalizowany około 6,0 km od planowanego przedsięwzięcia).
Po przeanalizowaniu przekazanych materiałów, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane dalsze zagospodarowanie terenu, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 poz. 1967).
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
(art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.).
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że od niniejszej decyzji nie będzie można złożyć odwołania oraz nie będzie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a decyzja będzie podlegać wykonaniu.
Strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy (SKO w Lesznie) postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 3 k.p.a.).

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1
Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lesznie
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12
64-100 Leszno

Załącznik nr 1
do decyzji nr 2/2018 o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 12 lipca 2018 roku, znak RRG.6220.2.2018

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT32968 KRZEMIENIEWO_BIS sieci Polkomtel Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 523/7 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy
wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne:
- działka nr 523/7 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński,
województwo wielkopolskie.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT32968 KRZEMIENIEWO_BIS sieci Polkomtel Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 523/7 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Stacja bazowa składać się będzie z systemu antenowego zainstalowanego na wieży kratowej oraz urządzeń zasilająco-sterujących umieszczonych w najbliższym otoczeniu stacji bazowej.
W skład systemu antenowego stacji bazowej wchodzić będą anteny sektorowe pracujące w systemach LTE800, GSM900, UMTS900, LTE1800, UMTS2100 oraz anteny radioliniowe.
Inwestorem stacji bazowej jest POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, operator telefonii komórkowej realizujący zadania zgodnie z koncesją w dziedzinie ogólnokrajowej łączności bezprzewodowej. Stacja bazowa jest typowym obiektem nadawcza-odbiorczym sieci stacji bazowych POLKOMTEL Sp. z o.o.
Podstawowymi elementami sieci stacji bazowych są:
- automatyczna centrala radiofoniczna (współpracująca bezpośrednio ze stacjami bazowymi oraz z publiczną centralą telefoniczną);
- stacja bazowa tworząca tzw. Komórkę radiową;
- stacja ruchoma - telefoniczny aparat przenośny.
Poszczególne stacje tworzą niezależne komórki dla łączności radiotelefonicznej i współpracują z automatyczną centralą telefoniczną. Stacje nie wprowadzają żadnych zakłóceń do innych systemów radiokomunikacyjnych oraz sprawnych urządzeń elektronicznych pracujących w pobliżu. Spełnienie tych warunków gwarantuje homologacja wszystkich urządzeń stacji.
W sąsiedztwie i bezpośrednim zasięgu oddziaływania dla planowanej konfiguracji pracy anten stacji bazowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT32968 KRZEMIENIEWO_BIS, która zlokalizowana będzie na działce nr 523/7 przy ul. Leśnej w miejscowości Krzemieniewo, nie występują zabytki chronione.
Stacja bazowa będzie zlokalizowana w przy ulicy Leśnej, 64-120 Krzemieniewo, działka nr 523/7 na projektowanej wieży stalowej kratowej BOT-H1/54 o wysokości 56,35 m.
Projektowana stacja bazowa będzie wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Stacja będzie służyła zaspokojeniu potrzeb w dziedzinie telekomunikacji bezprzewodowej. Stacja będzie urządzeniem bezobsługowym. Projektowany nasyp o średnicy zewnętrznej 13,8 m, na którym projektuje się wygrodzoną stację bazową. Dojazd do stacji bazowej zapewniony przez istniejącą bramę w linii ogrodzenia działki po wewnętrznej utwardzonej drodze.
Powierzchnia nasypu o wysokości 0,6 m i średnicy zewnętrznej 13,8 m będzie wynosiła 149,57 m2. Wygrodzona powierzchnia stacji bazowej na nasypie będzie wynosiła 11,71 m2.
W otoczeniu lokalizacji stacji bazowej znajduje się zabudowa przemysłowa, magazynowa, handlowo-usługowa, biurowa, mieszkalna, gospodarcza oraz tereny rolniczo-leśne.
W ramach prowadzonych prac inwestycyjnych nie ulegnie zniszczeniu szata roślinna (nie planuje się wycinki drzew, itp.). Planowana inwestycja nie wpłynie na dotychczasowe użytkowanie terenu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte