GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dnia 30 maja 2018 roku RRG.6220.1.2018 D E C Y Z J A Nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Tomkiewicza zamieszkałego ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań posiadającego pełnomocnictwo firmy EKO-EN 4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 765 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Orzekam Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. U z a s a d n i e n i e Pan Krzysztof Tomkiewicz zamieszkały ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań posiadający pełnomocnictwo firmy EKO-EN 4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 765 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.1.3.2018 wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem RRG.6220.1.4.2018 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz pismem RRG.6220.1.5.2018 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie WOO-IV.4220.422.2018.DG.1 z dnia 30 kwietnia 2018 roku (wpłynęło dnia 7 maja 2018 roku) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lesznie w piśmie WR.ZZ.2.436.103.2018.AJ z dnia 25 kwietnia 2018 roku (wpłynęło 30 kwietnia 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyrazili opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie ON.NS-72/5/19-105/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku (wpłynęło 30 kwietnia 2018 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyrazili opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę w/w opinie, Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i braku obowiązku sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono: Planowana elektrownia fotowoltaiczna służyć będzie do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystywanie promieniowania słonecznego. Przedsięwzięcie budowy elektrowni fotowoltaicznej zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. linii elektroenergetycznych SN i nn, kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych, kontenerowej stacji transformatorowej, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Lokalizację instalacji przewidziano na terenie otwartym o funkcji rolniczej na działce nr 765 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Teren na którym planowana jest inwestycja w całości jest użytkowany rolniczo – obsiany zbożami. Około 350 m na północ od granicy obszaru inwestycji znajduje się kompleks leśny. Odległość od granicy terenu elektrowni fotowoltaicznej do najbliższych zabudowań mieszkalnych i budynków inwentarskich wynosi około 80 m. Powierzchnia działki na której planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia wynosi 4,14 ha. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję stanowi powierzchnię terenu zajętego przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia i wynosi do 2,30 ha. Teren na którym planowana jest inwestycja w całości jest użytkowany rolniczo, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty inwestycją stanowią grunty klasy V i VI. Zabudowa elektrowni fotowoltaicznej składać się będzie z paneli fotowoltaicznych, ustawionych w rzędach oddalonych od siebie o kilka metrów oraz infrastruktury towarzyszącej. Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych zależna jest od lokalnych uwarunkowań i nachylenia terenu. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli zostanie wykorzystana pod ścieżki technologiczne, które nie zostaną utwardzane i będą stanowiły teren biologicznie czynny, porośnięty rodzimymi gatunkami traw lub inną roślinnością nie stanowiącą przeszkody w eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Omawiany obszar stanowi element krajobrazu śródpolnego. Teren, na którym planowana jest inwestycja w całości jest użytkowany rolniczo – obsiany zbożami. Na działce objętej niniejszym przedsięwzięciem nie występują siedliska przyrodnicze, ani inne formy ochrony przyrody. Jednym z podstawowych źródeł odnawialnej energii jest promieniowanie słoneczne. Moduły fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną. Uzyskaną w ten sposób energię elektryczną można zastosować do różnych celów. Fotoogniwo, zwane ogniwem fotowoltaicznym, solarem czy po prostu baterią słoneczną, zbudowane jest z dwóch krzemowych płytek, przylegających do siebie. Na połączeniu tych dwóch płytek, pod wpływem ciepła promieni słonecznych, powstają ładunki elektryczne. Każde ogniwo jest podwójnie obudowane (siatką metalową od góry, płytką od dołu oraz z dwóch stron szybą), dzięki czemu ogniwa słoneczne można łączyć w rozbudowane systemy solarne. Technologia wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego uważana jest za jedną z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku technologii produkcji energii. Z uwagi na swój potencjał związany z bezpośrednią konwersją promieniowania słonecznego na energię elektryczną ma ona szansę stać się w przyszłości alternatywą dla energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu fotowoltaikę bardzo dobrze można wykorzystać w projektach energetycznych i ekologicznych na wszystkich poziomach. Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce nr 756, obręb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo. Powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła około 2,3 ha. Inwestor przewiduje użycie 2500-4000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy od 250 W do 400 W każdy. Panele zostaną zamontowane na konstrukcjach stalowych, kotwiczonych bezpośrednio w ziemię. Poszczególne panele zostaną połączone kablami i przewodami tworząc sekcje. Kable zostaną posadowione pod ziemią. Każda z sekcji zostanie połączona z falownikami napięcia, a następnie ze stacją transformatorową/rozdzielnicą wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o ochronie środowiska nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkoterminowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na gruntach użytkowanych rolniczo. Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną (zabudowa mieszkalna) zlokalizowane są około 80 m od planowanej farmy fotowoltaicznej. Mając na uwadze rodzaj i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Inwestor wskazał, iż transformatory będą chłodzone w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności cechy i parametry przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz posadowienie stacji transformatorowej typu kontenerowego, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych. Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o ochronie środowiska stwierdzono, iż ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w fazie eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o ochronie środowiska, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, występowania porywistych wiatrów. Wobec powyższego nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków przemysłowych. Wody opadowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany bezpośrednio do gruntu. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie stacji transformatorowo-rozdzielczej w kontenerze o pow. do 30 m2. Inwestor planuje zastosować transformatory żywiczne (suche) lub olejowe. W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostaną zamontowane szczelne misy, mogące zmagazynować całą objętość oleju. Powyższe rozwiązanie, w związku z tym, że stanowi działanie ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostało zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej opinii. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o ochronie środowiska stwierdzono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą selektywnie gromadzone w miejscach wyznaczonych i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania również na etapie jego realizacji. Uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy o ochronie środowiska stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o ochronie środowiska stwierdzono, że planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600079 o dobrym stanie chemicznym i ilościowym, niezagrożonej nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego. Ponadto, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego” o kodzie PLRW600017148549, o statusie: silnie zmieniona część wód, złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Uwzględniając rodzaj, charakter i lokalizację przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie środowiska należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie środowiska, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod elektrownię fotowoltaiczną zlokalizowany będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 4 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren farmy słonecznej obsiany zostanie roślinnością trawiastą, która będzie wykaszana. Ogrodzenie, jak wskazał Inwestor, wykonane zostanie bez podmurówki. W celu ochrony płazów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nałożono w opinii warunek regularnych kontroli wykopów oraz zastosowania ogrodzenia ażurowego umożliwiającego migracje drobnych zwierząt. Panele słoneczne pokryte będą warstwą antyrefleksyjną zmniejszającą efekt olśnienia, co zostało również uwzględnione w warunkach wskazanych w opinii jako ograniczenie negatywnego oddziaływania na ptaki. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań takich jak: - w stacji transformatorowej zastosować transformatory żywiczne (suche), dopuszcza się zastosowanie transformatorów olejowych wyposażonych w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej, - zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, - wykonać ogrodzenie ażurowe, bez podmurówki, - na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich płazy i inne drobne zwierzęta przenieść w bezpieczne miejsce, taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. P o u c z e n i e Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.). Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że od niniejszej decyzji nie będzie można złożyć odwołania oraz nie będzie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a decyzja będzie podlegać wykonaniu. Strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy (SKO w Lesznie) postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 3 k.p.a.). Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Załącznik nr 1 do decyzji nr 1/2018 o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 30 maja 2018 roku, znak RRG.6220.1.2018 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 765 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. 2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie: EKO-EN 4 Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa 3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne: działka nr 765 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. 4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 765 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. linii elektroenergetycznych SN i nn, kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych, kontenerowej stacji transformatorowej, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Teren na którym planowana jest inwestycja w całości jest użytkowany rolniczo – obsiany żytem. Około 350 m na północ od granicy obszaru inwestycji znajduje się kompleks leśny. Odległość od granicy terenu elektrowni fotowoltaicznej do najbliższych zabudowań mieszkalnych i budynków inwentarskich wynosi około 80 m. Powierzchnia działki na której planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia wynosi 4,14 ha. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję stanowi powierzchnię terenu zajętego przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia i wynosi do 2,30 ha. Teren na którym planowana jest inwestycja w całości jest użytkowany rolniczo, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty inwestycją stanowią grunty klasy V i VI. Zabudowa elektrowni fotowoltaicznej składać się będzie z paneli fotowoltaicznych, ustawionych w rzędach oddalonych od siebie o kilka metrów oraz infrastruktury towarzyszącej. Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych zależna jest od lokalnych uwarunkowań i nachylenia terenu. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli zostanie wykorzystana pod ścieżki technologiczne, które nie zostaną utwardzane i będą stanowiły teren biologicznie czynny, porośnięty rodzimymi gatunkami traw lub inną roślinnością nie stanowiącą przeszkody w eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte