GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dn. 06.02.2018 r. RRG. 6220.1.2017 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1405 z póź. zm.) a także § 3 ust.1 pkt 17 oraz pkt 52 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Witczaka ul. Mostowa 8 Łuszczanów posiadającego pełnomocnictwo firmy DEBON Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie ul. Kobylińska 25, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali spawalni na dz. nr 954/3, 954/4, 954/5, 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Orzekam Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. U z a s a d n i e n i e Pan Łukasz Witczak ul. Mostowa 8 Łuszczanów posiadającego pełnomocnictwo firmy DEBON Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie ul. Kobylińska 25 zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali spawalni na dz. nr 954/3, 954/4, 954/5, 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 17 oraz pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.1.3.2017 wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem RRG.6220.1.4.2017 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOO- IV.4240.1102.2017.AB.3 z dnia 20.12.2017 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie znak ON.NS-72/5/22-32717 z dnia 30.11.2017 r. na podstawie karty informacyjnej wyrazili opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej i jej uzupełnieniu oraz biorąc pod uwagę w/w opinie, Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowej inwestycji. Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono: Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali spawalni na dz. nr 954/3, 954/4, 954/5, 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że w/w działki należą do jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2U-P” – tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Obecnie teren w/w działek jest niezabudowany i sklasyfikowany jako grunty orne i tereny przemysłowe. Wielkość powierzchni przekształconej objętej inwestycją wyniesie łącznie do ok. 2,0 ha, natomiast powierzchnia zabudowy – do ok. 0,6 ha. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie: ▪ budowę hali spawalni z częścią socjalno – biurową - wym. ok. 108 m x 46 m, ▪ budowę wiaty - wym. ok. 12 m x 46 m, ▪ budowę namiotowej hali magazynowej, ▪ budowę portierni, ▪ budowę kotłowni - wym. ok. 7,5 m x 7 m - dwa kotły o mocy do 310 kW każdy, opalane gazem ziemnym, z dwoma emitorami o śr. ok. 0,20 m i wys. ok. 10 m; na potrzeby ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz c.w.u. zainstalowany zostanie dodatkowy kocioł kondensacyjny, o mocy 30 kW, opalany gazem ziemnym, ▪ budowę sprężarkowni - wym. ok. 7,5 m x 7 m, ▪ budowę płyty fundamentowej pod urządzenia filtrowentylacji - wym. ok. 7,5 m x 7 m, ▪ budowę płyty fundamentowej pod zbiorniki gazów tech. - wym. ok. 7,5 m x 7 m, ▪ budowę wewnętrznych dróg i placów utwardzonych - łączna pow. to ok. 14 000 m2, ▪ instalację agregatu prądotwórczego o mocy do 200 kW. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie działek inwestorskich powstanie również niezbędna infrastruktura towarzysząca. Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego obszaru, to tereny obecnie nieużytkowane, położone w peryferyjnej strefie wsi, przeznaczone pod zorganizowaną działalność gospodarczą. Od północy teren przedsięwzięcia sąsiaduje z wąską działką o nr. ewid. 954/12, przeznaczoną pod drogę, za którą znajdują się tereny inwestycyjne i droga o nawierzchni asfaltowej ul. Leszczyńska. Od wschodu teren przedsięwzięcia sąsiaduje z wąską działką o nr. ewid. 954/12, przeznaczoną pod drogę, za którą znajdują się tereny inwestycyjne, niewielki zbiornik wodny oraz kompleks leśny. Od południa teren przedsięwzięcia sąsiaduje z wąską działką o nr. ewid. 954/12, przeznaczoną pod drogę, za którą znajdują się tereny inwestycyjne, sarkofag zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych i droga – ul. Leśna. Od zachodu teren przedsięwzięcia sąsiaduje z wąską działką o nr. ewid. 954/13, którą prowadzi droga – ul. Przemysłowa, za którą znajdują się użytki rolne. Najbliżej położone tereny zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia to tereny zabudowy zagrodowej - działki o nr ewid. 173/6 i 172 z budynkiem mieszkalnym oddalonym od granic terenu przedsięwzięcia o ok. 230 m w kierunku północno-zachodnim. Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu komunalnego. Woda wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby bytowe pracowników, nie powstają ścieki technologiczne. Ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji komunalnej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachowych z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do ziemnego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, rowu chłonnego lub studni chłonnej. Przed odprowadzeniem wody opadowe z powierzchni utwardzonych oczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin. W projektowanej hali działać będzie linia technologiczna związana ze spawaniem elementów podwozi przyczep do przewozu koni oraz elementów wyposażenia stajni. Projektowana hala będzie powiązana technologicznie z istniejącym zakładem firmy Ekus Sp. z o.o., zlokalizowanym przy ul. Spółdzielczej 120 w Krzemieniewie, gdzie prowadzony będzie montaż elementów. Na wyposażenie hali będą się składać: ok. 3 stanowiska spawania zrobotyzowanego, do ok. 30 ręcznych stanowisk spawania, ok. 4 piły taśmowe do cięcia stali, ok. 2 lasery do cięcia płaskiego blach, ok. 2 lasery do cięcia kształtowników 3D, krawędziarka, maszyna do gięcia rur, stanowisko do cięcia plazmą, zgrzewarka do blach, prasy hydrauliczne, wiertarki. Zakładane zużycie surowców: stal – 1500 Mg/rok, drut spawalniczy – 45 Mg/rok, azot – 36 000 m3/rok, tlen – 30 000 m3/rok, Corgon – 8 400 m3/rok, Lasermix – 7,5 m3/rok. Powietrze z hali spawalni odprowadzać mechanicznie z wykorzystaniem centrali filtrowentylacyjnej wentylacji ogólnej hali spawalni o łącznej wydajności 60 000 m3/h z obiegiem częściowo zamkniętym i udziałem powietrza świeżego na poziomie 5 000 m3/h z filtrem o skuteczności odpylania minimum 95%, w sposób zorganizowany emitorem E-1 o wysokości 7,5 m i o średnicy 0,846 m. Wewnętrzną halę zakładu wyposażyć w: - odciągi miejscowe w postaci okapów lub wyciągów stołowych o skuteczności odpylania min. 95%, - odciągi stanowisk laserów o łącznej wydajności 20 000 m3/h i o skuteczności odpylaczy min. 95%, - odciągi stanowisk robotów spawalniczych o łącznej wydajności 24 000 m3/h i o skuteczności odpylaczy min. 95%, - odciągi stanowiska cięcia plazmą o wydajności 9 000 m3/h i o skuteczności odpylaczy min. 95%. Do ogrzewania części socjalnej i procesów technologicznych w nowej hali spawalni wykorzystywane będą: ▪ 1 kocioł gazowy – o mocy do 310 kW (średnica komina – ok. 0,20 m, wysokość – ok. 10 m), ▪ 1 kocioł gazowy – o mocy do 310 kW (średnica komina – ok. 0,20 m, wysokość – ok. 10 m), ▪ 1 kocioł gazowy – o mocy ok. 30 kW (średnica komina – do ok. 0,125 m, wysokość – ok. 10 m). Przewidywane ilości wykorzystywanych paliw: łączne średnioroczne zapotrzebowanie na gaz ziemny terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie do ok. 523 680 m3. Powietrze ze spalania gazu w kotłach odprowadzać emitorami E-2, E-3 i E-4 o wysokości 10 m każdy. Inwestor przewiduje, że łączne zatrudnienie na terenie przedsięwzięcia wyniesie do ok. 60 pracowników fizycznych oraz do ok. 10 pracowników umysłowych. Po realizacji przedsięwzięcia zakład pracował będzie przez pięć dni w tygodniu, w systemie dwuzmianowym. Prace w zakładzie prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że źródłem emisji hałasu do środowiska z przedmiotowego zakładu będą procesy produkcyjne prowadzone wewnątrz hal oraz zewnętrze punktowe źródła hałasu centrali filtrowentylacyjnej wentylacji ogólnej hali spawalni, centrali wentylacyjnej wymiany czystego powietrza w części biurowej, centrali wentylacyjnej wymiany czystego powietrza w części socjalnej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że moc akustyczna planowanych urządzeń wyniesie 85 dB dla centrali filtrowentylacyjnej wentylacji ogólnej hali spawalni i po 80 dB dla centrali wentylacyjnej wymiany części biurowej i centrali wentylacyjnej wymiany czystego powietrza w części socjalnej. Inwestor przyjął dla kubaturowych źródeł emisji hałasu hali spawalni i pomieszczenia sprężarkowi poziom mocy akustycznej w odległości 1 m od przegrody zewnętrznej wynoszący 85 dB. Inwestor przyjął izolacyjność akustyczną przegród wynoszącą 27 dB. Natężenie ruchu pojazdów wyniesie dobowo ok. 25 pojazdów lekkich oraz 17 pojazdów ciężkich. Praca zakładu wyłącznie w porze dziennej były podstawą przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko i zostały wpisane jako warunki realizacji przedsięwzięcia. Uwzględniając znaczne oddalenie zakładu od terenów chronionych akustycznie, charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, a także wyniki przedstawionej analizy emisji hałasu do środowiska, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Woda pobierana będzie z wodociągu komunalnego głównie na cele bytowe pracowników, w mniejszym stopniu na cele utrzymaniu zieleni (po wyczerpaniu wody ze zbiornika retencyjno-infiltracyjnego) oraz na cele przeciwpożarowe. Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej kanalizacji ściekowej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w zakładzie ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Posadzki w hali będą czyszczone na sucho poprzez skrobanie i zamiatanie. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku będą odprowadzane do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, rowu chłonnego lub studni chłonnej. Parametry wprowadzanych ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów o kodach: 13 01 10*, 13 02 05*, 15 02 02*, 15 01 10*, 17 01 07, 17 04 05, 17 04 11 i 20 03 01. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady o kodach 20 03 01, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 12 01 01, 12 01 03, 12 01 13, 12 01 21, 15 01 01, 15 01 02, 16 02 14, 16 02 16 i 16 80 01. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w szczelnych kontenerach ustawionych na szczelnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz działaniem czynników atmosferycznych, do czasu przekazania uprawnionym podmiotom do przetwarzania, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz planowany sposób postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i oraz j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży oraz obszarów górskich. Przedsięwzięcie nie będzie również zlokalizowane na obszarze o dużej gęstości zaludnienia ani przyległymi do jezior. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając przyjęte przez Inwestora rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym ograniczenie emisji substancji i gazów do powietrza, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie przedmiotowych działek głębokość zalegania wód gruntowych wynosi od 2 do 5 m p.p.t. W kierunku wschodnim w odległości ok. 100 m na wschód od granic terenu przedsięwzięcia znajduje się las. Z uwagi na położenie całego terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w strefie ochrony konserwatorskiej "W" obowiązuje, na każdym etapie realizacji inwestycji, uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunków i zasad prowadzenia prac, w zakresie obowiązujących przepisów szczególnych dotyczących ochrony konserwatorskiej w strefach archeologicznych, w tym nadzoru archeologicznego i ewentualnych prac ratowniczych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się w graniach JCWPd o kodzie PLGW600079, dla której zarówno ocena stanu ilościowego jak i ocena stanu chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz w granicach JCWPd o kodzie PLGW600070, dla której zarówno ocena stanu ilościowego jak i ocena stanu chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedmiotowa działka znajduje się na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600017148549, o nazwie „Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego”, o statusie silnie zmieniona część wód, ocenie stanu zły i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz na obszarze JCWP o kodzie RW600017185654 o nazwie „Rów Bolęciński”, o statusie naturalna część wód, ocenie stanu zły i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizację na terenie istniejącego zakładu oraz planowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych, a zatem należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. biorąc pod uwagę rodzaj i skalę. Przedmiotowy zakład nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz. U. poz. 138). Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz rodzaj wykorzystywanych substancji, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że ryzyko awarii będzie ograniczone. W przypadku przerw w dostawie wody, będzie ona dowożona w butelkach i baniakach. Na wypadek awarii elektrycznej zakład wyposażony będzie w agregat prądotwórczy o mocy do 200 kW. Zakład będzie wyposażony w system gaśniczy. Mając na uwadze lokalizację poza terenami zalewowymi, zagrożonymi ryzykiem wystąpienia powodzi i terenami osuwiskowymi, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowalnych jest niewielkie. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Ponadto przyjęte w zakładzie rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały będą odporne na wysokie temperatury, silne wiatry, fale chłodu i opady śniegu ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 2,7 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść PLB300005, oddalony o 9,9 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie nieużytkowanym. Istniejące na terenie przedsięwzięcia zadrzewienia i zakrzewienia zostały usunięte na podstawie decyzji Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 11.08.2017 r., znak: RRG.6131.30.3.2017. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się lasy, grunty rolne, zabudowa zagrodowa oraz droga i linia kolejowa. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie pozbawionym zadrzewień i zakrzewień, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. P o u c z e n i e Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 335, z póź. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Otrzymują: 1. P. Łukasz Witczak - pełnomocnik reprezentujący DEBON Sp. z o.o. ul. Mostowa 8 Łuszczanów 63-200 Jarocin 2. DEBON Sp. z o.o. ul. Kobylińska 25 63-830 Pępowo 3. Skarb Państwa-Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa 4. P. Marcin Rutkowski ul. Wiejska 183 64-120 Krzemieniewo 5. a/a Do wiadomości: 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie ul. Niepodległości 66 64-100 Leszno Załącznik nr 1 do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 6 lutego 2018 r., znak RRG.6220.1.2017 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r, poz. 335 ze zm.) 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa hali spawalni na dz. nr 954/3, 954/4, 954/5, 954/6 w obrębie Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. 2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie: DEBON Sp. z o.o. ul. Kobylińska 25, 63-830 Pępowo 3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne: obręb Krzemieniewo dz. nr 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński. 4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali spawalni na działkach o nr. ewid. 954/3, 954/4, 954/5 i 954/6, obręb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Powierzchnie poszczególnych działek: ▪ 954/3 – 1,0809 ha, ▪ 954/4 – 1,0046 ha, ▪ 954/5 – 0,9621 ha, ▪ 954/6 – 1,1054 ha. Działki inwestycyjne obecnie nie są użytkowane, są natomiast zaklasyfikowane, jako grunt orny VI klasy. Wielkość powierzchni przekształconej, objętej inwestycją wyniesie łącznie do ok. 2,0 ha, wielkość nowej powierzchni zabudowy wyniesie do ok. 0,6 ha. Projektowane przedsięwzięcie będzie obejmować: ▪ budowę hali spawalni z częścią socjalno – biurową - wym. ok. 108 m x 46 m, ▪ budowę wiaty - wym. ok. 12 m x 46 m, ▪ budowę namiotowej hali magazynowej, ▪ budowę portierni, ▪ budowę kotłowni - wym. ok. 7,5 m x 7 m - dwa kotły o mocy do 310 kW każdy, opalane gazem ziemnym, z dwoma emitorami o śr. ok. 0,20 m i wys. ok. 10 m; na potrzeby ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz c.w.u. zainstalowany zostanie dodatkowy kocioł kondensacyjny, o mocy 30 kW, opalany gazem ziemnym, ▪ budowę sprężarkowni - wym. ok. 7,5 m x 7 m, ▪ budowę płyty fundamentowej pod urządzenia filtrowentylacji - wym. ok. 7,5 m x 7 m, ▪ budowę płyty fundamentowej pod zbiorniki gazów tech. - wym. ok. 7,5 m x 7 m, ▪ budowę wewnętrznych dróg i placów utwardzonych - łączna pow. do ok. 14 000 m2, ▪ instalację agregatu prądotwórczego o mocy do 200 kW. W projektowanej hali działać będzie linia technologiczna związana ze spawaniem elementów podwozi przyczep do przewozu koni oraz elementów wyposażenia stajni. Projektowana hala będzie powiązana technologicznie z istniejącym zakładem firmy Ekus Sp. z o.o., zlokalizowanym przy ul. Spółdzielczej 120 w Krzemieniewie, gdzie prowadzony będzie montaż elementów. Na wyposażenie hali będą się składać: ▪ ok. 3 stanowiska spawania zrobotyzowanego, ▪ do ok. 30 ręcznych stanowisk spawania, ▪ ok. 4 piły taśmowe do cięcia stali, ▪ ok. 2 lasery do cięcia płaskiego blach, ▪ ok. 2 lasery do cięcia kształtowników 3D, ▪ krawędziarka, ▪ maszyna do gięcia rur, ▪ stanowisko do cięcia plazmą, ▪ zgrzewarka do blach, ▪ prasy hydrauliczne, ▪ wiertarki. Zakładane zużycie surowców: ▪ stal – 1500 Mg/rok, ▪ drut spawalniczy – 45 Mg/rok, ▪ azot – 36 000 m3/rok, ▪ tlen – 30 000 m3/rok, ▪ Corgon – 8 400 m3/rok, ▪ Lasermix – 7,5 m3/rok.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte