GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dn. 10.03.2017 r. RRG. 6220.2.2015 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.), a także § 2 ust.1 pkt 51, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Elżbiety Woźniak zam. ul. Wiejska 226, 64-120 Krzemieniewo i Pana Kazimierza Woźniaka zam. ul. Wiejska 226, 64-120 Krzemieniewo dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej z obiektami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 536 obręb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo powiat leszczyński, województwo wielkopolskie określam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej (w ilości do 206,5 DJP) z obiektami towarzyszącymi 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 536 obręb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo. Przedmiotowa działka stanowi teren rolniczy, niezabudowany. Inwestor planuje prowadzić chów trzody chlewnej w ilości 590 szt. warchlaków i 1180 szt. tuczników (łącznie 206,5 DJP). Na terenie działki prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w projektowanym budynku inwentarskim, który będzie miał powierzchnię zabudowy ok. 1700 m2. Powierzchnia hodowlana w budynku wyniesie nie więcej niż 1435,2 m2. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie inwestycyjnym powstanie również infrastruktura towarzysząca: - zbiornik na gnojowicę (poj. powyżej 1615,0 m3) - silosy paszowe - drogi dojazdowe 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Celem zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji należy przestrzegać następujących zasad: - w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dnia, tj. sprzęt mechaniczny będzie pracował tylko w porze dnia, tj. w godz. 600 – 2200, - wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem ludzi i zwierząt, - przeciwdziałać zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego (pylenie) oraz zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych (niekontrolowany wyciek substancji ropopochodnych); - przy organizacji placu budowy przeciwdziałać niebezpieczeństwu potencjalnego zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych - powstające w trakcie budowy, przebudowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez specjalistyczne firmy, - uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak aby teren przywrócić do stanu pierwotnego, - dokonywać prób szczelności systemów kanalizacyjnych w celu uniknięcia niekontrolowanych zjawisk wydostania się ścieków - przed wykonaniem wykopów należy usunąć warstwę ziemi próchnicznej, gromadząc ją poza obszarem robót ziemnych i zapewnić możliwość jej ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej w miejscu prowadzenia robót ziemnych - teren po wykonaniu robót ziemnych, po zapleczu budowy i parku maszynowym przywrócić do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny niekorzystnie zmienione w związku z realizacją przedsięwzięcia. 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy. a) w projekcie budowlanym uwzględnić wszystkie elementy występujące w decyzji o warunkach zabudowy b) zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.242.2016.BM.8 z dnia 15.02.2017 r. należy spełnić następujące warunki: 1. Wybudować 1 budynek inwentarski – chlewnię o powierzchni hodowlanej nie większej niż 1435,2 m2 2. Prowadzić w gospodarstwie chów trzody chlewnej w ilości do 206,5 DJP. 3. Wykonać pod posadzką chlewni szczelny zbiornik na gnojowicę o pojemności nie mniejszej niż 1615 m3 4. Ruch pojazdów ciężkich po terenie fermy ograniczyć do pory dnia, tj. w godz. 600 – 2200, 5. W dachu chlewni, w kominach wentylacyjnych, zainstalować maksymalnie 14 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej na wyższym niż 67 dB każdy. Wyloty wentylatorów dachowych zaprojektować jako pionowe, otwarte, o średnicy ok. 0,8 m, rozmieszczone na wysokości minimum 6 m n.p.t. 6. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta 7. Budynek inwentarski utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji 8. Nie ogrzewać budynku inwentarskiego przy użyciu źródeł powodujących emisje substancji powietrza. 9. Silosy na paszę napełniać w sposób hermetyczny, na rurach odpowietrzających zainstalować filtry workowe. 10. Odbiór gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem hermetycznego złącza 11. Gnojowicę przekazywać do zagospodarowania innym podmiotom zgodnie z przepisami szczegółowymi. 12. Sztuki padłe magazynować w komorze chłodniczej a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi 13. Zastosować szczelny automatyczny system pojenia zwierząt 14. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać 15. Obiekt inwentarski myć przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego z użyciem środków biodegroadowalnych nieszkodliwych dla środowiska gruntowo – wodnego. Ciecz z mycia zagospodarować wraz z gnojowicą 16. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich c) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie odnośnie złożonego wniosku jest pozytywna 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; Nie dotyczy. 5. Wymogi w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 24.09.2015 r., (wpł. 29.09.2015 r.) Pani Elżbieta Woźniak zam. ul. Wiejska 226, 64-120 Krzemieniewo i Pan Kazimierz Woźniak zam. ul. Wiejska 226, 64-120 Krzemieniewo wystąpili o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej z obiektami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 536 obręb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. W ramach prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia tut. Urząd obwieszczeniem z dnia 14 10.2015 r. poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Obwieszczenie Wójta zostało podane do publicznej wiadomości na okres od 15.10.2015 r. do 04.11.2015 r.; poprzez: • zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo http://bip.krzemieniewo • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu, • w miejscu gdzie będzie realizowana inwestycja Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. W trybie art. 64 ust. 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Krzemieniewo pismem z dnia 14.10.2015 r. znak RRG.6220.2.3.2015, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i pismem z dnia 14.10.2015 r. znak RRG.6220.2.4.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o wydanie opinii czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem WOO-IV.4240.1282.2015.AC.1 z dn. 30.10. 2015 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem z dn. 04.11.2015 r. wyrazili opinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej z obiektami towarzyszącymi na dz. nr ewid. 536 obręb Krzemieniewo istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Krzemieniewo po przeanalizowaniu ww. opinii postanowieniem z 19 listopada 2015 r., znak RRG.2.6.2015, stwierdził dla przedmiotowego przedsięwzięcia potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Po dostarczeniu przez inwestora raportu Wójt Gminy Krzemieniewo pismem z dnia 19.02.2016 r. znak RRG.6220.2.9.2015, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o opinię warunków realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia i pismem z dnia 19.02.2016 r. znak RRG.6220.2.10.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w opinii sanitarnej ON NS-72/8/2-55/16 z dnia 23.03.2016 r. przedstawił warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań sanitarno-higienicznych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-14242.46.2016.AS.4 z dn. 06.05. 2016 r. wystąpił do Inwestora o ponowne uzupełnienie raportu. Ze względu na brak uzupełnienia raportu przez Inwestora, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem WOO-I4242.46.2016.AS.7 z dn. 27.06.2016 r. odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem RRG.6220.2.11.2015 z dn. 15.07.2016 r. Wójt Gminy Krzemieniewo wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określonym w postanowieniu RDOŚ w Poznaniu. Postanowieniem RRG.6220.2.12.2015 z dn. 15.07.2016 r. Wójt Gminy Krzemieniewo postanowił zawiesić postępowanie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27.06.2016 r. , Nr WOO-14242.46.2016.AS.7. Postanowieniem RRG.6220.2.13.2015 z dn. 15.07.2016 r. Wójt Gminy Krzemieniewo odwiesił postępowanie administracyjne w związku z ustąpieniem przyczyn uzasadniających zawieszenie tj. przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Pismem RRG.6220.2.14.2015 z dn. 07.10.2016 r. zwrócono się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu po uzyskaniu uzupełnień raportu przez Inwestora oraz przeprowadzeniu ze względu na skomplikowany charakter sprawy analizę dokumentacji wydał postanowienie WOO-I4242.242.2016.BM.8 z dn. 15.02.2017 r. uzgadniające oraz określające warunki realizacji przedsięwzięcia. W trakcie przeprowadzanego postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski odnośnie przedmiotowego zadania. Na podstawie raportu przedstawionego przez wnioskodawcę o przedsięwzięciu analizowano: skalę inwestycji, charakter, jej usytuowanie, zakres robót związany z jego realizacją, czas trwania i uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 536 obręb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo. Przedmiotowa działka stanowi teren rolniczy, niezabudowany.. Inwestor planuje prowadzić chów trzody chlewnej w ilości 590 szt. warchlaków i 1180 szt. tuczników (łącznie 206,5 DJP). Na terenie działki prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w projektowanym budynku inwentarskim, który będzie miał powierzchnię zabudowy ok. 1700 m2 . Powierzchnia hodowlana w budynku wyniesie nie więcej niż 1435,2 m2 . W projektowanej chlewni będą utrzymywane warchlaki(w dwóch sektorach tuczu wstępnego) i tuczniki o maksymalnej wadze do 110 kg. Cykl tuczu trwał będzie około trzech miesięcy. W ciągu roku odbywać się będą trzy cykle chowu. Analiza dokumentacji wykazała, iż powierzchnie hodowlane w planowanych budynkach będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierzą™ gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z póź. zm.). Teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze szczególnie narażonym (OSN), z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć (OSN w zlewni rzeki Rów Polski), wskazanego w rozporządzeniu nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3193). W planowanej chlewni Inwestor będzie prowadził chów zwierząt w systemie bezściółkowym na rusztach. Odchody zwierzęce w postaci gnojowicy przechowywane będą w planowanym do budowy wewnętrznym zbiorniku pod rusztowym o pojemności około 1615 m3. Analiza przedstawionych dokumentów w zakresie wymiarowania urządzeń do magazynowania gnojowicy wykazała, że ich wielkość będzie wystarczająca dla przetrzymania wytworzonego w gospodarstwie nawozu naturalnego przez okres minimum 6 miesięcy. Całość gnojowicy będzie zbywana do rolniczego wykorzystania na podstawie stosownych umów. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że gospodarowanie nawozami naturalnymi będzie zgodne z wymogami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.). W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Źródłem emisji substancji do powietrza z terenu inwestycji będzie system wentylacyjny chlewni, którym wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesu chowu trzody chlewnej, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. (siarkowodór i amoniak). Ponadto źródłem emisji będą silniki pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia oraz odpowietrzenia silosów paszowych. Powstająca na terenie inwestycji gnojowica będzie magazynowana w zbiorniku pod rusztami. Emisja z przechowywania gnojowicy pod budynkiem została uwzględniona w obliczeniach jako emisja z budynku inwentarskiego. Odbiór gnojowicy będzie prowadzony z wykorzystaniem hermetycznego złącza, zatem proces ten nie będzie źródłem znaczących emisji. Z raportu wynika, że budynek chlewni nie będzie ogrzewany. Procesy przeładunku pasz nie będą źródłem emisji substancji do powietrza, gdyż przeładunek będzie prowadzony hermetycznie, a na rurach odpowietrzających silosów zainstalowane będą filtry workowe. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż emisje z wyżej wskazanych źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) poza terenem do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Dotrzymane będą również standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Zobowiązano Inwestora, aby budynki inwentarskie utrzymywał w czystości oraz zapewnił odpowiednią temperaturę im wilgotność powietrza poprzez sprawny system wentylacji. Ponadto, ze względu na założenia przyjęte do analizy, zobowiązano Inwestora, aby zaprojektował wyloty wentylatorów dachowych jako pionowe, otwarte o średnicy ok. 0,8 m, rozmieszczone na wysokości minimum 6,0 m n.p.t. Dotrzymanie nałożonych na Inwestora w niniejszej decyzji warunków przyczyni się do redukcji emisji substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowego gospodarstwa oraz zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach prawa. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), znajdują się w odległości ponad 500 m od przedmiotowej chlewni i stanowią tereny zabudowy zagrodowej. Jak wynika z informacji zawartych w raporcie głównymi źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą wentylatory mechaniczne oraz pojazdy poruszające się po ternie gospodarstw. Wentylatory dachowe zostaną zainstalowane w kominach wentylacyjnych, które będą powodowały tłumienie hałasu. Źródłem hałasu będzie także ruch pojazdów ciężkich w tym wozu asenizacyjnego, który będzie się odbywał w porze dnia. Powyższe założenia dotyczące liczby i parametrów wentylatorów oraz ograniczenie ruchu pojazdów do pory dnia zostały uwzględnione w analizie akustycznej i wskazano je w warunkach realizacji inwestycji. Dla powyższych warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez fermę na granicy najbliższych terenów chronionych. Z zaprezentowanych obliczeń wynika, że hałas związany z działalnością fermy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w cytowanym rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu. Inwestor przedstawił rodzaje i ilości odpadów na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji oraz sposób gospodarowania nimi. W związku z inwestycją będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Odpady wytwarzane na terenie gospodarstwa będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do charakteru odpadów umieszczonych w wyznaczonych miejscach na terenie, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Wytworzone odpady zagospodarowywane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.). Padłę sztuki zwierząt magazynowane będą w komorze chłodniczej a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w warunkach realizacji niniejszej inwestycji. Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcia zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Źródłem zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych i technologicznych będzie sieć wodociągowa. Ścieki bytowe będą odprowadzane projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej do. ? Po zakończeniu każdego cyklu chowu tuczników obiekt inwentarski będzie myty przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego z użyciem środków biodegradowalnych nieszkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego. Wody z mycia, o składzie zbliżonym do gnojowicy, będą trafiały do zbiorników na gnojowicę i będą przekazywane podmiotom zewnętrznym do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny na polach. W celu ograniczenia zużycia wody zastosowany zostanie szczelny automatyczny system poideł. Zobowiązano Inwestora, aby prowadził regularne odczyty zużycia wody, oraz niezwłocznie naprawił wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w sposób niezorganizowany d gruntu w granicach nieruchomości, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez szkody dla terenów sąsiednich. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych. Na podstawie ogólnodostępnych informacji (www.geoportal.gov.pl) ustalono, że głębokość do zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego wynosi ponad 2 ,0 m. W promieniu 1,0 km od terenu planowanej inwestycji nie występują ujęcia wód podziemnych. Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy ooś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Zgodnie z nowym podziałem jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach JCWPd nr 600079 o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych „Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego” o kodzie PLRW600017148549 i statusie „silnie zmieniona część wód”, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych żadne substancje. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na ciekach. Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrologicznych, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami wodno-błotnymi, jak również strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, wziąwszy pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla wskazanych jednolitych części wód. Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało negatywnego wpływu na klimat W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycia wody, stosowanie odpowiedniej wentylacji, minimalizację emisji substancji do powietrza, niestosowanie ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu, lokalizację inwestycji, sposób zasilania w energię oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektu i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu. Przedmiotowa działka obejmuje teren użytkowany rolniczo, gdzie prowadzona jest obecnie uprawa zbóż. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ma konieczności usuwania drzew i krzewów. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie prawnej, ani też miejsc stałego bytowania zwierząt. Przedmiotowy teren nie należy do obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych. W otoczeniu inwestycji dominują grunty orne, a od północy sąsiaduje ona z zamkniętym i zrekultywowanym składowiskiem odpadów. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest oddalony o 2,2 km obszar chronionego krajobrazu „Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra”. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 3,0 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014. Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, charakter zaplanowanych w jego ramach działań oraz dotychczasowy sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym bioróżnorodność rozumiana jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania na krajobraz. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na przedmioty ich ochrony, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzania oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 Załącznik nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia Otrzymują: 1. P. Elżbieta Woźniak ul. Wiejska 226 64-120 Krzemieniewo 2. P. Kazimierz Woźniak ul. Wiejska 226 64-120 Krzemieniewo 3. P. Mariola Ziółkowska ul. Spółdzielcza 108 64-120 Krzemieniewo 4. P. Maria Matuszewska ul. Spółdzielcza 110 64-120 Krzemieniewo 5. P. Dariusz Matuszewski ul. Spółdzielcza 110 64-120 Krzemieniewo 6. a/aInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2017-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte