GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dn. 16.12.2016 r.
RRG. 6220.5.2016
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 335 z póź. zm.) a także § 3 ust.1 pkt 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy Stainer spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 152, 64-120 Krzemieniewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na mieszalnię tynków i farb budowlanych, planowanego do realizacji na dz. nr 526/4 i 528/3 w obrębie Krzemieniewo gm. Krzemieniewo.

Orzekam

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U z a s a d n i e n i e

Firma Stainer spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 152, 64-120 Krzemieniewo, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na mieszalnię tynków i farb budowlanych, planowanego do realizacji na dz. nr 526/4
i 528/3 w obrębie Krzemieniewo gm. Krzemieniewo.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć


mogących znacząco oddziaływać na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 71
ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć,
o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.5.3.2016 wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem RRG.6220.5.4.2016 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOO- IV.4240.1501.2016.DG.3
z dnia 16.11.2016 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie znak ON.NS-72/5/43 z dnia 05.10.2016 r. na podstawie karty informacyjnej wyrazili opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej i jej uzupełnienia oraz biorąc pod uwagę w/w opinie, Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowej inwestycji.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na mieszalnię, tynków i farb budowlanych. Hala magazynowa,
w której zostanie zlokalizowana mieszalnia usytuowana jest na działkach nr: 526/4
i 528/3 położonych przy ul. Dworcowej 152 w Krzemieniewie. Zamierzenie inwestycyjne usytuowane będzie na terenie istniejącego składu materiałów budowlanych. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie następujących prac budowlanych w istniejącej hali magazynowej: wymiana pokrycia dachu celem docieplenia hali, montaż linii technologicznej mieszalni tynków i farb oraz adaptacja pomieszczeń biurowych na salon
ekspozycyjny. W początkowym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia Inwestor planuje pracę na jednej zmianie roboczej, jednak docelowo w zależności od sytuacji rynkowej związanej z koniunkturą na zbyt farb i tynków — przewidywana jest praca dwuzmianowa. Bilans terenu dotyczący przedmiotowego przedsięwzięcia będzie kształtował się następująco:


hala magazynowa o powierzchni 700 m2, w której prowadzona będzie mieszalnia farb i tynków, teren utwardzony, wykonany z kostki brukowej na podbudowie betonowej, wydzielony wyłącznie na potrzeby firmy obejmujący drogi i place manewrowe o powierzchni ok. 240 m2 i parking dla samochodów osobowych na 4 miejsca oraz dla pojazdów ciężarowych 1 miejsce o powierzchni ok. 310 m2.

Zakład będzie źródłem emisji, technologicznej związanej z używaniem do produkcji komponentów sypkich dozowanych do mieszalnika w sposób niehermetyczny. Stanowisko dozowania komponentów wyposażone zostanie w odciąg pyłów oraz układ odpylania stanowiskowego. Niektóre z substancji wchodzących w skład preparatów stosowanych w zakładowej instalacji, zaliczane są do tzw. LZO czyli lotnych związków organicznych. Połączenia i proporcje poszczególnych surowców będą różne w zależności od wytwarzanego produktu, natomiast zawartość substancji powodujących emisję LZO w żadnej z receptur nie przekroczy 1% składu wyrobu gotowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych, dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1546,
z późn. zm.) instalacje funkcjonujące w zakładzie nie będą podlegały pod standardy emisyjne. Pomieszczenia socjalne i biurowe ogrzewane będą z istniejącej kotłowni opalanej za pomocą kotła o mocy 100 kW zasilanego gazem ziemnym. Pomieszczenie hali technologicznej ogrzewane będzie za pomocą 2 nagrzewnic nawiewnych, gazowych z zamkniętą komorą spalania typ ROBUR B15 zasilanych gazem ziemnym. Zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z istniejącej sieci gazowej. Mając na względzie powyższe rozwiązania oraz przedstawione w karcie informacyjnej obliczenia i analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu,
odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Przedsięwzięcie będzie, dostosowane do zmieniających się, warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez wyposażenia obiektów w źródła ciepła oraz urządzenia wentylacyjne. Ponadto budynki zostaną wykonane z materiałów zapewniających stabilność konstrukcji. Biorąc pod uwagę charakter - przedsięwzięcia i przedstawione rozwiązania techniczne, nie przewiduje się, aby wystąpiły problemy z adaptacją do postępujących zmian klimatu. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę oraz planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.Działki nr 526/4 i 528/3 przy ul. Dworcowej 152 w Krzemieniewie, na terenie których znajduje się hala magazynowa przeznaczona na realizację mieszalni farb i tynków, położone są w rejonie o charakterze zabudowy przemysłowej. W sąsiedztwie zlokalizowane są drogi oraz grunt leśny. Najbliższy teren chroniony akustycznie położony jest w odległości około 50 m od hali magazynowej w kierunku wschodnim, po przeciwnej stronie ul. Dworcowej. Obszar ten ujęty jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczenie na planie MU-2, dopuszczeniem usług w zakresie zadań publicznych i komercji oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej. Zakłada się zainstalowanie do 3 wentylatorów o mocy, akustycznej 67 dB. Źródłem hałasu będą także urządzenia technologiczne oraz układu odpylania, usytuowane wewnątrz budynku. Transport wewnętrzny realizowany będzie przy użyciu: 1 wózka paletowego ręcznego oraz 1 wózka widłowego, wyłącznie na I zmianie roboczej. Wózki będą wykorzystywane do pracy głównie wewnątrz hali, praca, wózka widłowego będzie wykorzystywana również podczas wyładunku surowca dowożonego 2 x w tygodniu. Po terenie zakładu będą poruszać się pojazdy ciężarowe o ładowności 24 Mg, związane z przywozem surowca — 2 pojazdy w tygodniu; samochody dostawcze o. ładowności do 3,5 Mg, związane z przywozem komponentów, do produkcji —1 pojazd dziennie oraz- odbiorem wyrobu gotowego — do 7 pojazdów dziennie. Uwzględniając przyjęte założenia projektowe i wyniki analizy akustycznej przedstawione w k.i.p. ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z przekroczeniem akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. ,w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Źródłem wody będzie jak dotychczas sieć wodociągowa. W k.i.p. wskazano, że ścieki bytowe, ścieki ż mycia zaplecza socjalno-biurowego oraz ścieki z mycia urządzeń technologicznych będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 10 m'. Zużyta do mycia kadzi oraz pozostałych elementów układu technologicznego woda będzie oczyszczana z zawiesin przed odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego. Łączna ilość ścieków odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego wynosić będzie ok. 1,2 m3 /1d, co przy pojemności zbiornika będzie stanowić konieczność wywozu ścieków na oczyszczalnię przez uprawniony podmiot z częstotliwością około 1 raz w tygodniu. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są i nadal będą do wiejskiej sieci kanalizacyjnej. Aktualnie, miejscowość Krzemieniewo w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia wyposażona jest wyłącznie. w sieć kanalizacji deszczowej. Docelowo planuje się odprowadzanie ścieków zarówno bytowych, jak i z mycia pomieszczeń socjalno-biurowych oraz urządzeń technologicznych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.


Powstające na terenie zakładu odpady będą gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w szczelnych, zamykanych pojemnikach usytuowanych w miejscach utwardzonych i zadaszonych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzone będą w wyznaczonych miejscach, w szczególnych przypadkach umieszczonych w szczelnych, zamykanych pojemnikach. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności będą przekazywane odbiorcom odpadów do ponownego użycia lub innego procesu przetwarzania, a w ostateczności do unieszkodliwiania, firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c oraz d ustawy ooś, uwzględniając lokalizację i charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW361074. Ocena jej stanu ilościowego to: dobry, chemicznego: dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: niezagrożona. Ponadto, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600017185654 Rów Bolęciński, o statusie: naturalna i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym planowane rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b .ustawy ooś, stwierdzono, iż udział planowanego przedsięwzięcia w skumulowanym oddziaływaniu z innymi przedsięwzięciami, ze względu na jego charakter, nie będzie znaczący Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany, będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015 r., .poz. 1651, z późn. zm.). Obszarem Natura 2000 położonym najbliżej inwestycji jest obszar mający znaczenie dla .Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300011,

oddalony o ok. 8 km od inwestycji. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność, biologiczną; rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, z uwagi na położenie w sąsiedztwie innych terenów przemysłowych, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na krajobraz, nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 335, z póź. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1
Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Stainer spółka z o.o.
ul. Dworcowa 152
64-120 Krzemieniewo


2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
Plac Kościuszki 4C
64-100 Leszno

3. Miron Andrzejczak
Krzemieniewo

4. Polska Dystrybucja Budowlana
spółka z o.o.
ul. Polanka 18E/9
61-131 Poznań
5. Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
6. a/a
JD


Załącznik nr 1
do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 16 grudnia 2016 r., znak RRG.6220.5.2016


Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r, poz. 335 ze zm.)


1. Nazwa przedsięwzięcia.

Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na mieszalnię tynków i farb
budowlanych na dz. nr 526/4 i 528/3 w obrębie Krzemieniewo gm. Krzemieniewo

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:
Stainer spółka z o.o. ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy
wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne:
obręb Krzemieniewo dz. nr 526/4 i 528/3, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia
Planowana do realizacji mieszalnia tynków i farb budowlanych zlokalizowana będzie
w hali magazynowej o powierzchni 700,00 m2.
Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie następujących prac
budowlanych w istniejącej hali magazynowej:
1) wymiana pokrycia dachu celem docieplenia hali
2) montaż linii technologicznej mieszalni tynków i farb
3) adaptacja pomieszczeń biurowych na salon ekspozycyjny
W adaptowanej hali magazynowej prowadzone będą wszystkie procesy technologiczne
związane z mieszaniem farb i tynków, w hali będzie również strefa magazynowa na
potrzeby produkcji (zarówno komponentów jak i wyrobu gotowego) oraz zaplecze
socjalne dla pracowników.
Przedmiotem produkcji będzie wyrób tynków (w tym gruntów podtynkowych) oraz
farb budowlanych o charakterze syntetycznym tzw. dyspersyjnych (akrylowych,
silikonowych, siloksanowych, lataksowych).Planowana wielkość produkcji wynosi 1800 kg/h wyrobu gotowego, przy prac
dwuzmianowej (przy efektywnym czasie pracy wynoszącym 6,5 godz./zmianę).
W początkowym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia Inwestor planuje pracę
na pierwszej zmianie roboczej, jednak docelowo – w zależności od sytuacji rynkowej
związanej z koniunkturą na zbyt farb i tynków – przewidywana jest praca
dwuzmianowa.
Proces farb i tynków obejmuje następujące etapy produkcji
1. Przygotowanie surowców - do produkcji farb i tynków stosuje się surowce sypkie i płynne. Wszystkie surowce zgromadzone będą w części magazynowej hali.
2. Produkcja wyrobu gotowego – proces produkcji farb im tynków prowadzony będzie w specjalistycznym urządzeniu do mieszania produktów sypkich oraz płynnych - disolverze PMD-1000/45F produkcji Ichemad Profarb typu kadziowego.
Docelowo planuje się zainstalowanie drugiego mieszalnika – Disovlera PMD-1000/45F służącego do produkcji farb i tynków.
3. Konfekcjonowanie wyrobu gotowego do opakowań jednostkowych – proces konfekcjonowania gotowych wyrobów odbywać się będzie w sposób półautomatyczny w urządzeniu Gdynia 2 typ HSP-4200 A200D, umożliwiającym precyzyjne odmierzanie i konfekcjonowanie produktów do opakowań. Urządzenie to jest przeznaczone do wagowego konfekcjonowania gęstych i lepkich produktów o uziarnieniu do 4,0 mm, w tym m. in. tynków oraz past dom opakowań metalowych lub plastikowych.
Linia do konfekcjonowania składa się z pompy krzywkowej, uniwersalnego zaworu dozującego wraz z kompletem dysz właściwych dla wyrobów o różnej konsystencji oraz sterownika elektronicznego nadzorującego proces konfekcjonowania.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte