GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu

OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu

Numer dokumentu: RRG.6220.5.6.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 01.12.2016 r.

RRG.6220.5.6.2016
OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.12.2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na mieszalnię tynków i farb budowlanych, planowanego do realizacji na dz. nr 526/4 i 528/3 w obrębie Krzemieniewo gm. Krzemieniewo zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek
z dnia 21.09.2016 r. przedłożony przez firmę Stainer spółka z o.o. z siedzibą przy
ul. Dworcowej 152, 64-120 Krzemieniewo
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku ze zgromadzeniem całości dokumentacji w sprawie, zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej w Urzędzie Gminy w Osiecznej w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w sprawie.
Na podstawie art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem prowadzącym niniejsze postępowanie jest Wójt Gminy Krzemieniewo

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w miejscu publicznym w miejscowości
Krzemieniewo

Wywieszono dnia 01.12.2016 r.
zdjęto dnia ................ 2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte