GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dn. 29.06.2016 r. RRG. 6220.3.2016 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) a także § 3 ust.1 pkt 68, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariana Kaczmarka - Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4788P od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Górzno na działkach o nr ewid.: 49 obręb Garzyn, 13/1; 18; 165, 259/2 obręb Górzno gmina Krzemieniewo. , Orzekam Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko U z a s a d n i e n i e Pan Marian Kaczmarek - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4788P od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Górzno na działkach o nr ewid.: 49 obręb Garzyn, 13/1; 18; 165, 259/2 obręb Górzno gmina Krzemieniewo. Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.3.4.2016 wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem RRG.6220.3.5.2016 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOO- IV.4240.557.2016.AS.3 z dnia 18.05.2016 r. oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie znak DN-NS.9012.552.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie karty informacyjnej wyrazili opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono: Planowane przedsięwzięcie będzie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej, o łącznej długości 2313,3 m. Przebudowa obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej. Droga będzie miała szerokość jezdni około 6,0 m. Droga będzie klasy technicznej Z i będzie spełniać wymogi obciążenia ruchem dla kategorii KR2. Zakładana prędkość na projektowanym odcinku drogi wyniesie 40 km/h. Przedmiotowa droga przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i tereny użytkowane rolniczo. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że powstające na etapie budowy ścieki bytowe zostaną zagospodarowane przez podmiot zewnętrzny tzn. wykonawcę wyłonionego z przetargu. Zgodnie z oświadczeniem Inwestora na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Wody opadowe będą odprowadzane do rowów przydrożnych, które zostaną odtworzone i odmulone. Prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej za pomocą sprawnych maszyn i urządzeń. Odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie zagospodarowane przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne ukierunkowane na ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w tym postępowanie z odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie przedsięwzięcia. Ze względu na stosunkowo niewielkie natężenie prędkości ruchu, droga należy do źródła o względnie niewielkiej emisji hałasu. Przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu. Szacuje się, że natężenie ruchu pojazdów przed i po przebudowie pozostanie na poziomie ok. 600 pojazdów na dobę. W ramach planowanego przedsięwzięcia wybudowana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, przy zachowaniu określonych parametrów eksploatacyjnych, spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. W związku z tym, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś należy uznać, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji hałasu, a akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) zostaną zachowane. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 lit. d ustawy ooś, ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je pominąć. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu w skali globalnej. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś, uwzględniając lokalizację i charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-blotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz szacowane natężenie ruchu pojazdów w odniesieniu do zpisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 3 l ustawy ooś stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania. Odnosząc się do ustawy art. 63 ust. 1 pkt.. 2 ustawy ooś ustalono, że teren pod przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1025 r. poz. 1651 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym będzie obszar chronionego krajobrazu o nazwie Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, który nie ma obowiązujących zakazów. Natomiast najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 oddalony o 30 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść P{LB300005, oddalony o 7,0 km od przedsięwzięcia Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym i nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w pasie drogowym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych , rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, zwierząt, gatunki roślin i i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności Obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu. . Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. P o u c z e n i e Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778). Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Otrzymują: 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie Pl. Kościuszki 4 C 64-100 Leszno 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa 3. Gmina Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo 4. a/a Załącznik nr 1 do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 29 czerwca 2016 r., znak RRG.6220.3.2016 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 353) 1. Nazwa przedsięwzięcia. Przebudowa drogi powiatowej nr 4788P od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Górzno na działkach o nr ewid.: 49 obręb Garzyn, 13/1; 18; 165, 259/2 obręb Górzno gmina Krzemieniewo 2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie: Gmina Krzemieniewo ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo 3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne: Obręb Górzno dz. nr 49, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński. Obręb Garzyn dz. nr 13/1; 18; 165, 259/2 gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia - kategoria drogi – droga powiatowa - długość przebudowy – 2313,30 m - początek przebudowy – km 0 + 010,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 w miejscowości Garzyn - koniec przebudowy – km 2 + 323,30 (skrzyżowanie z drogami gminnymi w miejscowości Górzno) - klasa drogi – zbiorcza (symbol „Z”) - prędkość projektowa – 40 km/h - kategoria ruchu – KR2 - konstrukcja nawierzchni jezdni (km od 0 + 010,00; od 1 + 915,00 do 2 + 313,30): warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm - konstrukcja nawierzchni jezdni (km od 0 + 47,00 do 1 + 915,00): warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm - konstrukcja nawierzchni jezdni (km od 0 + 470,00 do 1 + 915,00): warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm warstwa profilująca istniejącą nawierzchnię grubości średnio 5 cm - konstrukcja nawierzchni poszerzenia (km od 0 + 470,00 do 1 + 865,45): podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm - konstrukcja nawierzchni chodnika i ciągu pieszo-rowerowego: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm - odprowadzenie wód opadowych poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne w sposób rozproszony do istniejących rowów przydrożnych, które podlegać będą odtworzeniu i odmuleniu oraz w części poprzez projektowane ścieki przykrawężnikowe - natężenie ruchu kołowego - prognoza w ciągu dnia (od 6:00 do 22:00) pojazdy lekkie 20 poj./h pojazdy ciężkie 2 poj./h w ciągu nocy (od 22:00 do 6:00) pojazdy lekkie 10 poj./h pojazdy ciężkie 1 poj./h Prace drogowe będą prowadzone przy ograniczonym, a przy robotach bitumicznych - wyłączonym ruchu drogowym. .Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte