GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o postanowieniu

Obwieszczenie o postanowieniu

Numer dokumentu: RRG.6220.3.7.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 02.06.2016 r.

RRG.6220.3.7.2016
OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 01.06.2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4788P od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Górzno na działkach o nr ewid.: 49 obręb Garzyn, 13/1; 18; 165, 259/2 obręb Górzno gmina Krzemieniewo zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4788P od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Górzno na działkach o nr ewid.: 49 obręb Garzyn, 13/1; 18; 165, 259/2 obręb Górzno gmina Krzemieniewo zostało wszczęte na wniosek z dnia 21.03.2016 r. przedłożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku ze zgromadzeniem całości dokumentacji w sprawie, zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Osiecznej w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w sprawie.
Na podstawie art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem prowadzącym niniejsze postępowanie jest Wójt Gminy Krzemieniewo

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w miejscu publicznym w miejscowościach
Garzyn i Górzno

Wywieszono dnia 06.06.2016 r.
zdjęto dnia ................ 2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte