GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dn.21.04.2016 r.
RRG. 6220.5.2015
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 353), a także § 2 ust.1 pkt 51, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.71, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Szymona Roszkiewicza zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo;
Pana Łukasza Roszkiewicza zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo;
Pana Bartosza Roszkiewicza zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo;
Pani Marleny Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo; dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolno stanowiskowej (dla maksymalnej obsady 219 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 264, obręb Nowy Belęcin w miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
określam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego budowie obory wolno stanowiskowej (dla maksymalnej obsady 219 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
a) Rodzaj przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja polega na budowie obory wolno stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 264 obręb Nowy Belęcin w miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki, na której obecnie jest prowadzona hodowla. W obrębie obszaru należącego do właściciela znajdują się budynki inwentarskie i gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Liczba zwierząt przed realizacja inwestycji wynosi 144,7 DJP.
Liczba w nowoprojektowanym budynku wynosi 210 DJP,
Natomiast liczba zwierząt po realizacji inwestycji w całym gospodarstwie wyniesie
313 DJP.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie inwestycyjnym powstanie również infrastruktura towarzysząca:
- zbiornik na odcieki (15 m3)
- zbiornik na ścieki socjalno-bytowe (poj. 5 m3)
- silosy paszowe (2x10 ton – każdy)
- silosy na kiszonki (3 szt. 8m x 65 m - każdy )
- drogi dojazdowe

Założenia projektowe przewidują ponadto wyposażenie gospodarstwa w agregat prądotwórczy o mocy ok 50 kW.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Celem zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji należy przestrzegać następujących zasad:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w
porze dnia, tj. sprzęt mechaniczny będzie pracował tylko w porze dnia, tj. w
godz. 600 – 2200,
- wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem ludzi i zwierząt,
- przeciwdziałać zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego (pylenie) oraz
zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych (niekontrolowany wyciek
substancji ropopochodnych);
- przy organizacji placu budowy przeciwdziałać niebezpieczeństwu
potencjalnego zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych
- powstające w trakcie budowy, przebudowy i eksploatacji odpady należy
- segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach
i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez specjalistyczne firmy,
- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do istniejącego
szczelnego zbiornika bezodpływowego
- prowadzić roboty ziemne w sposób który nie spowoduje zniszczeń istniejącej
szaty roślinne, w tym drzewostanu
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak aby teren
przywrócić do stanu pierwotnego,
- dokonywać prób szczelności systemów kanalizacyjnych w celu uniknięcia
niekontrolowanych zjawisk wydostania się ścieków
- przed wykonaniem wykopów należy usunąć warstwę ziemi próchnicznej,
gromadząc ją poza obszarem robót ziemnych i zapewnić możliwość jej
ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej w miejscu
prowadzenia robót ziemnych
- teren po wykonaniu robót ziemnych, po zapleczu budowy i parku
maszynowym przywrócić do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny
niekorzystnie zmienione w związku z realizacją przedsięwzięcia.


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy.

a) w projekcie budowlanym uwzględnić wszystkie elementy występujące w
decyzji o warunkach zabudowy

b) zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu znak WOO-I.4242.356.2015.BR.6 z dnia 01.04.2016 r. należy
spełnić następujące warunki:
1. Hodowlę zwierząt prowadzić wyłącznie w istniejących budynkach
inwentarskich nr 11i 15 oraz w planowanej oborze – budynku nr 4.
2. W planowanej oborze przygotować 184 stanowiska dla krów dojnych
o wymiarach maksymalnych 2,5 m – 2,8 m x 1,2 m i 35 kojców dla krów
zasuszonych i jałówek cielnych o wymiarach maksymalnych 8,2 m2 każdy.
Na wskazanej powierzchni hodowlanej utrzymywać zwierzęta o całkowitej
obsadzie do 219 DJP.
3. W istniejącej oborze – budynku nr 11 na części hodowlanej – części
legowiskowej o powierzchni 354 m2 utrzymywać maksymalni e 35 szt. jałówek cielnych powyżej 1,5 roku, 22 szt. jałówek powyżej 1 roku i 46 szt. jałówek od 6 do 12 miesięcy.
4. W istniejącej oborze – budynku nr 15 na części hodowlanej - części
legowiskowej o powierzchni 147,4 m2 utrzymywać należy maksymalnie
46 szt. cieląt.
5. Łączna obsada zwierząt na terenie gospodarstwa w istniejących obiektach
inwentarskich i planowanej oborze nie może przekraczać 313,3 DJP.
6. Pryzmę kiszonkową w silosach na kiszonki przykrywać folią.
7. Podczas załadunku silosów paszą treściwą , na rury odpowietrzające
nakładać filtry workowe.
8. Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewniać
odpowiednią temperaturę wilgotność wewnątrz.
9. W projektowanym budynku inwentarskim zastosować wentylację
Grawitacyjną.
10. Nie ogrzewać projektowanego budynku inwentarskiego z wykorzystaniem
źródeł powodujących emisję substancji do powietrza.
11. Do gnojowicy dodawać aktywne mikroorganizmy.
12. Odbiór gnojowicy prowadzić w sposób hermetyczny, nie powodujący emisji substancji do powietrza (z wykorzystaniem hermetycznego złącza).
13. Ruch pojazdów obsługujących gospodarstwo ograniczyć do pory dziennej.
14. Padłe sztuki zwierząt magazynować w zamkniętym, wyznaczonym pomieszczeniu na szczelnej, utwardzonej posadzce, a następnie przekazywać pomiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
15. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawić.
16. Wykonać szczelne posadzki w projektowanej oborze.
17. Pod budynkiem obory wykonać szczelny zbiornik na gnojowicę
o pojemności zapewniającej magazynowanie gnojowicy przez wymagany
okres czasu.
18. Mycie projektowanej obory prowadzić z wykorzystaniem wody bez użycia
środków myjących. Ciecz pochodząca z mycia planowanego budynku
inwentarskiego odprowadzać do systemów kanałów pod rusztowych
19. Ścieki powstające z mycia urządzeń udojowych i zbiornika na mleko
odprowadzać do szczelnego, zakrytego zbiornika podziemnego
o pojemności ok. 15 m3 i zapewnić ich wywóz przez uprawnionego
odbiorcę do oczyszczalni ścieków.
20. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych
i utwardzonych odprowadzać powierzchniowo do gruntu w granicach
działki w sposób nie wywołujący szkody na gruntach sąsiednich.

c) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lesznie odnośnie złożonego wniosku jest pozytywna

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
Nie dotyczy.

5. Wymogi w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 07.12.2015 r., Pan Szymon Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo; Pan Łukasz Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7,
64-120 Krzemieniewo; Pan Bartosz Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo; Pani Marlena Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo wystąpili o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolno stanowiskowej (dla maksymalnej obsady 219 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 264, obręb Nowy Belęcin w miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Obwieszczenia Wójta zostały podane do publicznej wiadomości na okres od 15.12.2015 r. do 04.01.2016 r.; poprzez:

• zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Krzemieniewo http://bip.krzemieniewo
• wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu,
• w miejscach gdzie będzie realizowana inwestycja
Dla części działki nr 264 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Belęcin, Nowy Belęcin, Karchowo uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo z 19 września 2002 r., Nr XXXI/150/02 (Dz. Urz. woj. Wlkp. Nr 130 poz. 3586) a pozostała część działki na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 71), zatem obowiązkowo wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia tut. Urząd obwieszczeniem z dnia 14.12.2015 r., poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
W trakcie przeprowadzanego postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski odnośnie przedmiotowego zadania.
Zgodnie z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu


informacji o środowisku wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie
dn. 14.12.2015 r zawiadomienie - obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym
z udziałem społeczeństwa.

W trybie art. 64 ust. 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 71) Wójt Gminy
Krzemieniewo pismem z dnia 14.12.2015 r. znak RRG.6220.5.3.2015,
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
i pismem z dnia 14.12.2015 r. znak RRG.6220.5.4.2015 do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem WOOI..4242.356.2015.BR.6 z dn. 01.04.2016 r. uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem z dn. 14.01.2016 r. uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań sanitarno-higienicznych.
Na podstawie raportu przedstawionego przez wnioskodawcę o
przedsięwzięciu analizowano: skalę inwestycji, charakter, jej usytuowanie,
zakres robót związany z jego realizacją, czas trwania i uciążliwości
związane z realizacją przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obory wolno
stanowiskowej dla bydła mlecznego (dla maksymalnej obsady
219 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 264,
obręb Nowy Belęcin w miejscowości Nowy Belęcin, gm. Krzemieniewo,
pow. leszczyński , woj. wielkopolskie.
Obecnie na terenie dzialki nr 264, w budynkach nr 11, 15, 17, 20, 21 i 26
Prowadzona jest hodowla następującej ilości zwierząt: krowy – 90 szt.,
jałówki cielne – 28 szt., jałówki powyżej 1 roku – 20 szt., cielęta 20 szt.,
warchlaki – 50 szt. i tuczniki – 50 szt. Łączna obsada na terenie
gospodarstwa wynosi obecnie 144,7 DJP. W nowej oborze planuje się 184
stanowiska dla krów dojnych oraz sektor dla łącznie 325 szt. zwierząt –
26 krów zasuszonych i 9 szt. jałówek cielnych przed wycieleniem.
Obsada w nowej oborze nie przekroczy 219 DJP.
W ramach rozbudowy gospodarstwa część obecnych budynków
inwentarskich (budynki nr 17, 20, 21 i 26) zostanie zaadoptowana na
budynki magazynowo-garażowe. Natomiast obsada w budynkach nr 11
i 15 ulegnie zmianie. W budynku nr 11 utrzymywanych będzie 35 szt.
jałówek cielnych powyżej 1,5 roku, 21 szt. jałówek poniżej 1,5 roku,
22 szt. jałówek powyżej 1 roku i 46 szt. jałówek od 6 do 12 miesięcy.
W budynku nr 15 utrzymywane będą cielęta w ilości 46 szt..
Zwierzęta w istniejących budynkach będą utrzymywane w systemie
płytkiej ściółki . Łączna obsada zwierząt po rozbudowie gospodarstwa
wyniesie 313,3 DJP.
W ramach planowanego przedsięwzięcia na terenie inwestycji powstaną
Ponadto: zbiornik na odcieki o pojemności 15 m3, zbiornik na ścieki
bytowe o pojemności 5 m3, silosy paszowe (2 x 10 ton każdy), silosy
na kiszonkę 3 x 65 m każdy) oraz powstaną drogi dojazdowe. Planuje się
oborę o wymiarach 79,00 x 36,00 m. Obora będzie bezściołowa
z wydzielonymi legowiskami dla grupy krów dojnych.
Krowy zasuszane oraz część jałówek cielnych będzie utrzymywana
w systemie wolno stanowiskowym na płytkiej ściółce.
Na przedłużenie stanowisk dla krów dojnych przewidziane jest
pomieszczenie dojarni i zaplecza socjalno-technicznego, na które składać
się będą: 3 roboty udojowe, zlewnia mleka, pomieszczenie socjalne
z umywalnią i wc., maszynownia oraz biuro.
Rozkład legowisk dla krów dorosłych przewiduje się w trzech rzędach.
Założenia projektowe budynku nie przewidują wypuszczania krów
dojnych na okólniki. Powierzchnia hodowlana w planowanej oborze
wyniesie 1824 m2 i będzie się na nia składać część legowiskowa
o powierzchni 876 m2 i korytarz komunikacyjny o powierzchni 948 m2,
część nie hodowlana zajmie powierzchnię 1002 m2.
W planowanej oborze wymiary legowisk dla krów zasuszonych i jałówek
cielnych 3 tygodnie przed wycieleniem wyniesie 8,2 m2 każdy.

Biorąc powyższe pod uwagę planowana obora będzie spełniała wymogi
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca
2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków
zwierząt gospodarskich innych niż te dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 116,
poz. 778) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z 15 lutego
2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu
gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach Unii Europejskiej (DZ. U. Nr 56, poz. 344, z późn.
zm.).
Na terenie gospodarstwa, powstawać będzie nawóz naturalny – obornik,
gnojówka i gnojowica.
Z raportu wynika , iż planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane
na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami
azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć.
Inwestor posiada płytę obornikową o powierzchni 432 m2.
Obornik pochodzący z chowu na płytkiej ściółce magazynowany będzie
na istniejącej płycie obornikowej. Powstająca gnojówka magazynowana
będzie w istniejącym zbiorniku na gnojówkę.
Gnojowica magazynowana będzie w zbiorniku pod rusztami
w planowanej oborze, o pojemności ok. 3318 m3.
Istniejąca płyta obornikowa, zbiornik na gnojówkę oraz zbiorniki na
gnojowicę będą wystarczające do zmagazynowania powstających na
terenie fermy nawozów naturalnych nawet przez okres 6 miesięcy.
Wyprodukowane na terenie gospodarstwa nawozy naturalne przeznaczone
będą do rolniczego wykorzystania jako pełnowartościowy nawóz na
gruntach własnych Inwestora.
Obecnie Inwestor dysponuje areałem gruntów o powierzchni 168 ha.
Areał ten jest wystarczający do zagospodarowania całości powstających
nawozów naturalnych i nie zostanie przekroczona dopuszczalna dawka
nawozu tj. 170 kg N/ha użytków rolnych.

Źródłem emisji substancji do powietrza będą istniejące obiekty
inwentarskie oraz planowany budynek.
Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej jest i będzie istniejąca płyta
obornikowa. Wentylacja wszystkich obiektów jest i będzie grawitacyjna
(świetliki w strefie kalenicy).

Gnojowica będzie magazynowana w zbiornikach pod rusztami wewnątrz
budynków inwentarskich, z których emisja została uwzględniona
w obliczeniach.
Proces odbioru gnojowicy będzie odbywał się w sposób hermetyczny
z wykorzystaniem hermetycznego złącza, zatem nie przewiduje się aby
odbiór gnojowicy stanowił źródło emisji substancji do powietrza.
Powyższe rozwiązanie stanowi warunek realizacji inwestycji.
W przedmiotowej dokumentacji wskazano, iż procesy przeładunku pasz
treściwych (zbóż) ze względu na ich ilość i zastosowane rozwiązanie
(nakładanie filtrów workowych na rury odpowietrzające silosy) nie będą
znaczącym źródłem emisji substancji do powietrza.
Natomiast wykorzystywana do karmienia bydła pasza objętościowa
w postaci kiszonki będzie magazynowana w silosach pod przykryciem
z folii.
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia ustalono, że budynki
inwentarskie nie są i nie będą ogrzewane, co wynikło z nałożonego na
inwestora warunku.
Pomieszczenia socjalne będą ogrzewane z wykorzystaniem źródeł
zasilanych energią elektryczną.
Źródłem emisji będzie również agregat prądotwórczy pracujący na terenie
gospodarstwa w celu zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw
w dostawie energii elektrycznej.
Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika,
iż emisje z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości
odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości
przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem inwestycji,
a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony
powietrza określone w przepisach.
Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe, zobowiązuje się Inwestorów
Do zastosowania w projektowanym budynku inwentarskim wentylacji
grawitacyjnej, utrzymywania w czystości oraz zapewnienia odpowiedniej
temperatury i wilgotności wewnątrz budynku.
W celu ograniczenia emisji odorów zobowiązano również do tego, aby do
gnojowicy dodawane były aktywne mikroorganizmy.
Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w otoczeniu gruntów rolnych
z zabudową zagrodową.
Projektowana obora, podobnie jak istniejące obiekty inwentarskie, będzie
wentylowana grawitacyjnie.
Nie jest planowana instalacja wentylatorów mechanicznych.
Hałas będzie w wyniku planowanego do zainstalowania agregatu
prądotwórczego oraz przez pojazdy obsługujące gospodarstwo.
Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy przyjęto,
że w ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia natężenie ruchu
pojazdów ciężkich na terenie gospodarstwa nie przekroczy 5 pojazdów.
Ruch pojazdów odbywać się będzie tylko w czasie dnia.
Obiektami emitującymi hałas będą urządzenia znajdujące się
w maszynowni (poziom hałasu wewnętrznego do 88 dB) i trzy stacje
robotów udojowych (poziom hałasu wewnętrznego do 79 dB)
Z zaprezentowanych w raporcie wyników obliczeń, wynika że poziom
hałasu emitowanego do środowiska wyniesie do 38,1 dBi nie spowoduje
przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz112t.j.
Na poszczególnych etapach inwestycji będą wytwarzane odpady
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.
Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl
definicji określonej w art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21, z późn. zm.). Pozostałe wytwarzane
na przedmiotowym terenie odpady będą magazynowane selektywnie
w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz będą
przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom
posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.
W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady
będą przekazywane do unieszkodliwiania.
W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym
zanieczyszczeniem, zobowiązuje się Inwestora aby padłe sztuki zwierząt
magazynował w zamkniętym, wyznaczonym pomieszczeniu na
utwardzonej, szczelnej posadzce, a następnie przekazywał je podmiotom do
przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
Zasady postępowania ze zwierzętami padłymi regulowane są
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1069/2009
z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do
spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
(Dz. Urz. UE L 300 z 1411.2009, str. 1, z późn. zm.) i ww. ustawie
o odpadach.
Ponadto, z raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że powstające
odchody zwierząt traktowane będą jako nawóz naturalny, a wiec nie będą
podlegały wymogom określonym w przepisach z zakresu gospodarki
odpadami.
Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie
zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami postanowienia
WOO-1.4342.356.2015.BR.6 z dnia 01.04.2016 r. wydanego przez
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Poznaniu nie będzie
naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami głównych
zbiorników wód podziemnych.
Planowane przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z sieci
wodociągowej. Woda będzie wykorzystywana do pojenia zwierząt, na cele
socjalno-bytowe oraz do mycia urządzeń udojowych.
W celu ograniczenia zużycia wody zobowiązano Inwestora do prowadzenia
regularnych odczytów zużycia wody oraz niezwłocznego naprawiania
wykrytych nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej.
Ścieki bytowe gromadzone będą w projektowanym zbiorniku o pojemności
ok. 5 m3 i wywożone do oczyszczalni ścieków.
Ścieki powstające z mycia zbiornika na mleko i urządzeń udojowych będą
odprowadzane do szczelnego, zakrytego zbiornika podziemnego
o pojemności ok. 15 m3 i zapewniony zostanie ich wywóz do oczyszczalni
ścieków.
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości
jest podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a tylko w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie ekonomicznie nieuzasadniona
wyposażenie jej w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych.
Z treści uzupełnienia raportu wynika, że mycie planowanego budynku
inwentarskiego będzie się odbywało przy użyciu myjki wysokociśnieniowej
bez użycia środków myjących.
Ciecz z pochodząca z planowanego budynku inwentarskiego odprowadzana
będzie do systemów kanałów pod rusztowych i zbiornika na gnojowicę
i zagospodarowywana będzie wraz z gnojowicą.
Powyższe wpisano jako warunek realizacji inwestycji.
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych
i utwardzonych będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach
działki inwestorskiej, w sposób nie wywołujący szkody na gruntach
sąsiednich.
Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy ooś przeanalizowano wpływ
przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej części
Wód Podziemnych JCWPd nr 73.
Po szczegółowym przeanalizowaniu warunków hydrogeologicznych,
uwzględniając lokalizacje przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami
objętymi ochrona w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami
ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, wziąwszy pod uwagę
planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym
rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i magazynowania oraz
postępowania z odpadami i odchodami zwierząt nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko gruntowo- wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia , celem ograniczenia zużycia
energii, Inwestor przewiduje używanie oświetlenia energooszczędnego.
Stosowana będzie również wentylacja zapewniająca prawidłowe warunki
sanitarne zwierząt – odpowiedni mikroklimat dla zwierząt, a także
podejmowane będą działania mające na celu redukcję wielkości emisji
z terenu inwestycji (odpowiednio dobrany system żywienia, dostosowany
do wieku zwierząt, pozwalający na maksymalne wykorzystanie białka,
a tym samym wpływający na zmniejszenie emisji do powietrza, dodawanie
aktywnych mikroorganizmów do gnojowicy).
Nie będzie zachodzić emisja z procesów energetycznego spalania paliw,
gdyż nie przewiduje się ogrzewania budynków.
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie
miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1651, t. j. z późn. zm.)

Ze względu na zakres przedstawionego raportu nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.
Ze względu na lokalizacje w dużej odległości od granic państwa oraz zakres
oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzania
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1
Załącznik nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia
Otrzymują:
1. P. Szymon Maciej Roszkiewicz
Nowy Belęcin 7
64-120 Krzemieniewo
2. P. Łukasz Roszkiewicz
Nowy Belęcin 7
64-120 Krzemieniewo
3. P. Bartosz Roszkiewicz
Nowy Belęcin 7
64-120 Krzemieniewo
4. P. Marlena Roszkiewicz
Nowy Belęcin 7
64-120 Krzemieniewo
5. P. Dorota Wioletta Roszkiewicz
Nowy Belęcin 7
64-120 Krzemieniewo
6. P. Piotr Skorupka
Nowy Belęcin 14A
64-120 Krzemieniewo
7. P. Ewa Stachowiak
Nowy Belęcin 14
64-120 Krzemieniewo
8. P. Bronisław Stachowiak
Nowy Belęcin 14
64-120 Krzemieniewo
9. P. Waldemar Chudziński
Stary Belęcin 10
64-120 Krzemieniewo
10. P. Krzysztof Biernaczyk
Stary Belęcin 8
64-120 Krzemieniewo
11. P. Stanisława Kazimiera Majchrzak
ul. Ludwika Zamenhofa 11/3
64-100 Leszno
12. P. Wioletta Jaraczewska
Nowy Belęcin 6
64-120 Krzemieniewo
13. P. Wojciech Jaraczewski
Nowy Belęcin 6
64-120 Krzemieniewo
14. P. Stefania Bulińska
Nowy Belęcin 17B
64-120 Krzemieniewo
15. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
ul. Plac Kościuszki 4C
64-100 Leszno
16. Gmina Krzemieniewo
ul . Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
17. a/aZałącznik nr 1
do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak RRG.6220.5.2015
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 z póź zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia.
Budowa obory wolno stanowiskowej (dla maksymalnej obsady 219 DJP) wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 264 w Nowym Belęcinie

2. Iwestorzy realizujący przedsięwzięcie

Pan Szymon Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo;
Pan Łukasz Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo;
Pan Bartosz Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo;
Pani Marlena Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego w Nowym Belęcinie gm. Krzemieniewo na działce o numerze ewidencyjnym 264. Przedsięwzięcie obejmuje budowę planowanej obory wolnostanowiskowej.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na budowie obory wolno stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 264 w Nowym Belęcinie, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki, na której obecnie jest prowadzona hodowla. W obrębie obszaru należącego do właściciela znajdują się budynki inwentarskie i gospodarcze wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą. Planuje się budowę budynku obory o wymiarach ok. 79,00 m x ok. 36,00 m. Wysokość w kalenicy to ok. 11,00 m. Wody opadowe i roztopowe z terenów

utwardzonych ciągów komunikacyjnych i placów oraz z połaci dachowych nie będą ujmowane w żadne systemy zbierające. Inwestorzy będą odprowadzali będą wody opadowe i roztopowe powierzchniowo na tereny zieleni, biologicznie czynne, w obrębie działki inwestycyjnej. Jako system utrzymania inwestorzy wybrali opcję bezściołową z wydzielonymi legowiskami dla grupy krów dojnych. Krowy zasuszone oraz część jałówek cielnych będą utrzymywane w systemie wolno stanowiskowym na płytkiej ściółce.
W zakres inwestycji wchodzi również wybudowanie: zbiornika na odcieki (poj.15 m3), zbiornik na ścieki socjalno-bytowe (poj. 5 m3), silosy paszowe (2 x 10 ton – każdy), silos na kiszonki (3 szt. 8,0 m x 65,0 – każdy), drogi dojazdowe.
W nowym budynku przewiduje się umieszczenie łącznie 184 stanowisk dla krów dojnych, sektor dla krów zasuszonych i jałówek cielnych przed wycieleniem. Jest to obecnie najodpowiedniejszy system utrzymania krów mlecznych zapewniający bardzo dobre warunki dobrostanu dla bydła.
Na przedłużeniu stanowisk dla krów dojnych przewidziane jest pomieszczenie dojarni
i zaplecza socjalno-technicznego, które stanowią integralną część obory. Składa się na to: 3 roboty udojowe, zlewnia mleka, pomieszczenie socjalne z umywalnią i wc, maszynownia oraz biuro.
Rozkład legowisk dla krów dorosłych przewiduje się w trzech rzędach
Układ stanowisk dla krów dojnych nie przewiduje tworzenia wielu grup żywieniowych. Dla optymalizacji żywienia planowane są dodatkowe stanowiska w postaci automatycznych stacji paszowych. Pozwolą one na bardziej precyzyjne dobranie żywienia.
Technologia chowu oparta jest na systemie wolno stanowiskowym.
Założenia projektowe budynku nie przewidują wypuszczania krów dojnych na okólniki. Jest to spowodowane zaprojektowaniem odpowiedniego systemu wentylacji
i oświetlenia gwarantujące odpowiednie warunki bytowe (unika się zabrudzenia terenów przy oborze).
Usuwanie obornika oparte jest na systemie rusztowym.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte