GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dn. 24.03.2016 r.
RRG. 6220.2.2016
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 z późn. zm.) a także § 3 ust.1 pkt 103 lit. a tiret 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 71) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz.23) po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Michalak zam.
ul. Leszczyńska 1 Garzyn, 64-120 Krzemieniewo w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
i przebudowie istniejącej obory na działce nr ewid. 110/6 obręb Garzyn, gmina Krzemieniewo.
Orzekam

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U z a s a d n i e n i e

Pani Katarzyna Michalak zam. ul. Leszczyńska 1 Garzyn, 64-120 Krzemieniewo, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej obory na działce nr ewid. 110/6 obręb Garzyn, gmina Krzemieniewo.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem.
W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a tiret 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz 71) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć,
o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.2.3.2016 wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem RRG.6220.2.4.2016 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie
o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOO-IV.4240.353.2016.DG.1. z dnia 17.03.2016 r. r. odmówił zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ponieważ stwierdził, iż przedmiotowego przedsięwzięcia nie można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie znak ON.NS-72/5/13-66/16 z dnia 15.03.2016 r. wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej i jej uzupełnienia oraz biorąc pod uwagę w/w opinie, Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane. .
Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono:
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie i przebudowie istniejącej obory na działce nr ewid. 110/6 obręb miejscowości Garzyn, gmina Krzemieniewo.
Projektowana inwestycja znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m (ok. 30 m) od
terenów mieszkaniowych (budynek mieszkalny sąsiada na działce nr 110/4).
Inwestycja będzie obejmować rozbudowę i przebudowę istniejącej obory.
W celu zwiększenia hodowli bydła „na płytkiej ściółce” z obecnej 76,75 DJP do docelowej 97,75 DJP (przy czym w dobudowanej części obory obsada bydła wyniesie 43 DJP). Część działki na którym projektowana jest inwestycja stanowi siedlisko rolnika.
W obszarze zabudowy zagrodowej znajdują się: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, wiata, stodoła, garaże, płyta obornikowa, zbiorniki bezodpływowe na ścieki i gnojowicę.
Istniejąca infrastruktura wg. karty informacyjnej dla planowanej inwestycji jest wystarczająca i nie wymaga przebudowy.
Na terenie gospodarstwa prowadzona jest hodowla bydła.
Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na dobudowie obory do starego budynku w którym prowadzona jest hodowla krów mlecznych.
Hodowla krów mlecznych prowadzona będzie systemem „na płytkiej ściółce”
Budynek obory będzie obiektem piętrowym w części istniejącej (stara obora) z przeznaczeniem na magazyn ściółki i parterowym w części projektowanej. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne z elementów ceramicznych protherm. Konstrukcja dachu z wiązarów stalowych oparta na ścianach zewnętrznych i słupach stalowych. Część pokrycia dachu z blachy trapezowej, część płaska dachu pokryta będzie płytami warstwowymi gr. 10 cm. Nad istniejącą częścią zamontowanych będzie 6 świetlików dachowych 120 x 200 cm. Wentylacja grawitacyjna, dachowa – 12 kominów wentylacyjnych Æ 63 cm.
Parametry budynku po przebudowie obory: długość 32,90 m, szerokość 20,35 m, wysokość 5,83 m. Powierzchnia użytkowa (nowa) budynku - 407 m2
W budynku wydzielone będą następujące pomieszczenia:
- chłodnia mleka wraz ze sprężarką,
- pomieszczenie gospodarcze z myjnią i podgrzewaczem elektrycznym na ciepłą wodę,
- komunikacja
Krowy będą w pojedynczych kojcach na legowiskach o wymiarach 2,13 m x 1,25 m, na uwięzi.
Pasza zadawana bezpośrednio z przyczepy ciągnikowej na tzw. ganek paszowy.
Pojenie za pomocą poideł miseczkowych.
Legowiska oddzielone są przegrodami, wyściełane słomą.
Udój będzie na stanowiskach, w kojcach. Mleko z udojni transportowane będzie rurociągiem do zbiornika o pojemności 5000 l umieszczonego w chłodni.Mleko odbierane będzie przy pomocy węży ciśnieniowych i przepompowywane do cysterny.
Planowana jest likwidacja starej dojarki i zamontowanie nowej przewodowej typu Mikline.
W sąsiedztwie chłodni zaprojektowano pomieszczenia na sprężarkę, pomieszczenie gospodarcze.
Wygarnianie obornika z ganka gnojowego odbywać się będzie ciągnikiem rolniczym
wyposażonym w ładowarkę typu TUR na płytę obornikową, a gnojówka odprowadzana do
zbiornika betonowego o pojemności 150 m3.
Obornik oraz gnojówka wywożone będą na grunty wnioskodawcy lub grunty innych rolników na podstawie odrębnej umowy.
Ścieki z mycia urządzeń i pomieszczeń związanych z udojem kierowane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 8 m3, a następnie wywożone beczkowozem do oczyszczalni ścieków w Pudliszkach.
Miejsce realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jak i grunty przewidziane do nawożenia znajdują się poza obszarem szczególnie narażonym (OSN).
Istniejąca płyta gnojowa oraz istniejące i projektowane zbiorniki są wystarczające do magazynowania odchodów zwierzęcych.
W związku z powstającymi podczas hodowli zwierząt gazami i ciekłymi zanieczyszczeniami, pomimo zwiększenia obsady nie przewiduje się zwiększenia zanieczyszczeń do środowiska.
Odnosząc się do ustawy art. 63 ust. 1 pkt.. 2 lit e. ustawy ooś ustalono, że teren pod
przedmiotowe przedsięwzięcie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
Przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie wymienionymi w art. 6, ust. 1 ustawy o o ochronie przyrody.
Najbliższy obszar podlegający ochronie jest wymieniony w art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, tj. obszar chronionego krajobrazu. Jest to obszar o nazwie „Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego z kompleksem leśnym Osieczna-Góra”. Obszar ten wyznaczony został rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r.
Najbliższy obszar podlegający ochronie wymieniony w art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody, tj. obszar Natura 2000 to Zbiornik Wonieść oraz rezerwat przyrody – Ostoja Żółwia Błotnego – utworzony w 1974 r.
Źródłami hałasu mającymi wpływ na klimat akustyczny w rozpatrywanym przypadku jest
i będzie hałas powodowany przez ruch pojazdów dowożących paszę i obsługujących fermę, przez pojazdy odbierające mleko, beczkowwozy wywożące gnojówkę, obornik i ścieki.


Dojazd do fermy odbywa się z drogi wojewódzkiej Leszno-Jarocin, przebiegającej przy granicy z gospodarstwem. Pompa podciśnieniowa umieszczone są w budynku zamkniętym, o izolowanych ścianach co całkowicie eliminuje emisję hałasu na zewnątrz budynku.
W trakcie budowy emitowany będzie hałas z pojazdów dowożących materiały budowlane oraz z maszyn i urządzeń budowlanych.
Uciążliwość akustyczna nie powinna wystąpić na granicy terenu ochronnego a hałas nie powinien przekroczyć dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenu zabudowy zagrodowej w 8 najmniej korzystnych godzinach dnia kolejno po sobie następujących i nie powinien przekraczać 55 [dB] oraz w 1 najmniej korzystnej godzinie nie powinien przekraczać 45 [dB].
Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe z terenów utwardzonych. Wody opadowe i roztopowe będą infiltrować w sposób niezorganizowany
do gruntów na tereny nieutwardzonych biologicznie czynnych należących do inwestora.
Na analizowanym terenie w miejscu lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie występują cenne zbiorowiska roślinne, siedliska ptaków i zwierząt, a także zasobów naturalnych.
Chwilowe niekorzystne w tym zakresie oddziaływanie na środowisko może wystąpić podczas realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja może mieć pozytywny niewielki wpływ na zmiany klimatyczne poprzez produkcję gnojowicy przeznaczonej na grunty orne w miejsce stosowanych nawozów sztucznych.
Nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych preparatów zmniejszających emisje odorów.
W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ani z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów
art. 63 ust.1 pkt 3 lit. b cyt ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała
transgranicznego oddziaływania.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,


z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1


Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


Otrzymują:

1. P. Katarzyna Michalak
ul. Leszczyńska 1
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
3. P. Małgorzata Przybylak
ul. Leszczyńska 3
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
4. P. Jacek Przybylak
ul. Leszczyńska 3
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
5. P. Władysława Wojciechowska
ul. Leszczyńska 10
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
6. P. Marek Skorupka
ul. Leszczyńska 5
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
7. P. Józefa Gabriela Baum
ul. Leszczyńska 6
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
8. P. Andrzej Baum
ul. Leszczyńska 6
Garzyn
64- 120 Krzemieniewo
9. P. Wanda Baum
ul. Leszczyńska 12
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
10. P. Marian Baum
ul. Leszczyńska 12
Garzyn
64-120 Krzemieniewo
11. a/a
Załącznik nr 1
do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 23 marca 2016 r., znak RRG.6220.2.2016
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 z póź zm.)


1. Nazwa przedsięwzięcia.

Rozbudowa i przebudowa istniejącej obory na działce nr ewid. 110/6 obręb Garzyn, gmina Krzemieniewo.

2. Iwestor realizujący przedsięwzięcie
Pani Katarzyna Michalak zam. ul. Leszczyńska 1, Garzyn, 64-120 Krzemieniewo

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego w miejscowości Garzyn gm. Krzemieniewo na działce o numerze ewidencyjnym 110/6. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącej obory.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę i przebudowę istniejącej obory.
Istniejące gospodarstwo osiągnie docelową obsadę do 95,75 DJP.

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na dobudowie obory do starego budynku w którym prowadzona jest hodowla krów mlecznych Budynek obory będzie obiektem piętrowym w części istniejącej (stara obora) z przeznaczeniem na magazyn ściółki i parterowym w części projektowanej. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne z elementów ceramicznych protherm. Konstrukcja dachu z wiązarówstalowych oparta na ścianach zewnętrznych i słupach stalowych. Część pokrycia dachu z blachy trapezowej, część płaska dachu pokryta będzie płytami warstwowymi
gr. 10 cm. Nad istniejącą częścią zamontowanych będzie 6 świetlików dachowych
120 x 200 cm. Wentylacja grawitacyjna, dachowa – 12 kominów wentylacyjnych
Æ 63 cm. Parametry budynku po przebudowie obory: długość 32,90 m, szerokość
20,35 m, wysokość 5,83 m. Powierzchnia użytkowa (nowa) budynku - 407 m2.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte