GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.

Numer dokumentu: RRG.6220.1.6.2015
Rok: 2015

Krzemieniewo, dnia 22.01. 2015 r.

RRG.6220.1.6.2015


OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek
Pana Marka Galińskiego reprezentanta firmy „PROJEKTOWANIE” – Marek Galiński” posiadającego pełnomocnictwo Urzędu Gminy Krzemieniewo z siedzibą przy ul. Dworcowej 34,
64-120 Krzemieniewo i zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu
w godzinach przyjmowania interesantów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ugsekr@krzemieniewo.pl w terminie 21 dni tj. od 23.01.2015 r. do 12.02.2015 r. włącznie,
w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości Lubonia

dnia 22.01.2015 r.
zdjęto dnia ................ 2015 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte