GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Stary Belęcin .

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Stary Belęcin .


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 20 maja 2013 r.O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Stary Belęcin .

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy w budynku szkolno – mieszkalnym położonym w Starym Belęcinie nr 1 na działkach oznaczonych nr 46/1, 46/2 i 46/3 o łącznej powierzchni 1586 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 147,20 m2 . Lokal składa się z 3 sal klasowych, pomieszczenia użytkowego na strychu oraz korytarza.
Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia w budynku gospodarczym oraz ubikacje przyziemne o łącznej powierzchni 37,60 m2. Udział lokalu w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1848/4740 cz.
Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej połączony dojazdem z drogą powiatową Belęcin – Siemowo. Lokal wyposażony w instalacje elektroenergetyczną, wodociągową i gazową. Powierzchnia użytkowa lokalu 147,20 m2 . Nieruchomości zapisane są księgą wieczystą Nr PO1Y/00038494/4
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe z dopuszczeniem usług i nieuciążliwej działalności gospodarczej. Wykluczona uciążliwa działalność produkcyjna i przetwórcza.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 15.200,00zł Wadium 1.500,-zł

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do 24 dnia czerwca 2013 w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 38 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna , osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte