GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie

Obwieszczenie

Numer dokumentu: RRG.6220.2.12.2012
Rok: 2013

Krzemieniewo, dnia 07.02.2013 r.
RRG.6220.2.12.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21. ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Krzemieniewo

Zawiadamia strony postępowania

o wydanym w dniu 07.02.2013 postanowieniu znak RRG.6220.2.11.2012, którego treść podaję
poniżej.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 07.02.2013 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust.1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Wandachowicza reprezentanta firmy Wandachowicz - Kashyna Architekci sp. p. posiadającego pełnomocnictwo BAG Polska Sp. z o.o. ul. Leśna 10,
64-120 Krzemieniewo
postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu biurowo-magazynowego (w tym serwis maszyn
rolniczych) BAG Polska w Krzemieniewie wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 512/1,
513/1, 514/1, 515/1, 516/1 przy Leśnej 10) obręb Krzemieniewo


UZASADNIENIE


W dniu 1 sierpnia 2013 r. wpłynął wniosek Pana Przemysława Wandachowicza reprezentanta
firmy Wandachowicz-Kashyna Architekci Sp. p. posiadającego pełnomocnictwo BAG Polska
Sp. z o.o. ul. Leśna 10, 64-120 Krzemieniewo w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko pn. „Budowa zespołu biurowo-magazynowego (w tym serwis maszyn rolniczych)
BAG Polska w Krzemieniewie wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 512/1, 513/1, 514/1,
515/1, 516/1 przy Leśnej 10) obręb Krzemieniewo.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w
§ 3 ust.1 pkt. 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213,
poz.1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla których sporządzenie raportu może
być wymagane. W związku z tym wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o opinię co do
potrzeby przeprowadzenia oceny Oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie znak
WOO-I.4240.773.2012.KL z dnia 11.01. 2013 r. po stwierdzeniu konieczności i otrzymaniu
uzupełnienia karty informacyjnej wyraził opinię, że nie istnieje konieczność sporządzenia raportu.
Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie znak
ON.NS-72/5/36-300/12 z dnia 12.11.2012 r. wyraził opinię, że sporządzenie raportu powinno być
wymagane. W uzasadnieniu tej opinii stwierdzono, że biorąc pod uwagę oddziaływanie
planowanego przedsięwzięcia na środowisko istnieje możliwość pogorszenia stanu powietrza
atmosferycznego ze względu na emisje zanieczyszczeń, wynikających z ruchu pojazdów oraz
czynności naprawczych, zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez płyny z napraw
maszyn oraz pogorszenia klimatu akustycznego w tym rejonie.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej i jej uzupełnienia oraz biorąc pod uwagę w/w opinie,
Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku obowiązku sporządzenia raportu dla
przedmiotowej inwestycji.


Na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ oraz biorąc pod uwagę § 3 ust.1
pkt. 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz.1397),
uznałem, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiłem jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Lesznie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za moim pośrednictwem.Sprawę prowadzi: Jerzy Dębowiak, U.G. Krzemieniewo

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte