GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIE


Krzemieniewo, dnia 19.10.2012 r.
RRG.6220.1.6.2012

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
67-400 Wschowa

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (obudowy studni wraz
z uzbrojeniem) umożliwiającego pobór wód podziemnych oraz zagospodarowania studni wierconej
nr SW-1, zlokalizowanej na terenie utworzonego ujęcia wód podziemnych w miejscowości
Mierzejewo (dz. ewid. Nr 37/3, ark.1, obręb Mierzejewo), gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński,
woj. wielkopolskie


UZASADNIENIE


W dniu 6 sierpnia 2012 r. wpłynął wniosek z Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
67-400 Wschowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego
na wykonaniu urządzenia wodnego (obudowy studni wraz z uzbrojeniem) umożliwiającego pobór
wód podziemnych oraz zagospodarowania studni wierconej nr SW-1, zlokalizowanej na
terenie utworzonego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mierzejewo (dz. ewid. Nr 37/3, ark.1,
obręb Mierzejewo), gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w
§ 3 ust.1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213,
poz.1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla których sporządzenie raportu może
być wymagane. W związku z tym wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na
środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie
znak WOO-II.4240.499.2012.ES z dnia 04.10.2012 r. (wpł. dn. 08.10.2012 r.) po stwierdzeniu
konieczności i otrzymaniu uzupełnienia karty informacyjnej wyraził opinię, że nie istnieje
konieczność sporządzenia raportu.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej i jej uzupełnienie oraz biorąc pod uwagę w/w opinię,
Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku obowiązku sporządzenia raportu dla
przedmiotowej inwestycji.


Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ oraz biorąc pod uwagę § 3 ust.1
pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz.1397),
uznałem, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiłem jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Lesznie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za moim pośrednictwem.
Otrzymują:
1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
„GARZYN” Sp. z o.o.
Garzyn ul. Leszczyńska 34
64-120 Krzemieniewo
3. a/a

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte