GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Numer dokumentu: RRG.6220.3.2.2012
Rok: 2012

Krzemieniewo, dnia 26.09.2012 r.

RRG.6220.3.2.2012
OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „GARZYN” Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 34, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej
o obsadzie 510 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie dz. nr 8 w Brylewie.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Krzemieniewo, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229,
61- 485 Poznań oraz po zasięgnięciu opinii warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie od 2 października 2012 r. do 15 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, w miejscu publicznym w miejscowości Brylewo i umieszczono na stronie internetowej BIP

dnia 02.10.2012 r.
zdjęto dnia ................. 2012 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte