GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe »  OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Krzemieniewo, dnia 30.08 2012 r.

RRG.6220.2.3.2012


OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia , że wpłynął wniosek Pana Przemysława Wandachowicza reprezentanta firmy Wandachowicz-Kashyna Architekci Sp. p. posiadającego pełnomocnictwo BAG Polska Sp. z o.o. ul. Leśna 10, 64-120 Krzemieniewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu biurowo-magazynowego (w tym serwisu dla maszyn rolniczych) BAG Polska
w Krzemieniewie wraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 512/1, 513/1, 514/1, 515/1, 516/1 przy ul. Leśnej 10.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie od 4 września 2012 r. do 17 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo,
ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, w miejscu publicznym w miejscowości Krzemieniewo i umieszczono na stronie internetowej BIP

dnia 04.09.2012 r.
zdjęto dnia ................ 2012 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte