GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo

Numer dokumentu: RRG.6720.1.11.2011
Rok: 2012

Krzemieniewo dnia 24.07.2012 r.
Wójt Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
065 53 69 200


Znak: RRG.6720.1.11.2011


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo
we wsi HersztupowoNa podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 lipca 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniowo we wsi Hersztupowo, obejmującej obszar działki nr 41 i części działek nr 40 i 39/2, obręb Hersztupowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1.08.2012 r. do 31.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 34, 64 – 120 Krzemieniewo, pokój nr 27 w godz.
od 8.00 do 14.00.
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 13.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy ul. Dworcowa 34, 64 – 120 Krzemieniewo,
w sali nr 34 o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzemieniewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.10.2012 r.Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte