GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Krzemieniewo, dn.30.09.2011 r.
RRG.6220.3.2011

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113e, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz 1387 z 2003 r. Nr 130, poz 1188, Nr 170, poz 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.1692) w związku z art. 71 ust. 2 pkt.1, art.75 ust.1 pt.4 oraz art. 82 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) a także § 3 ust.1 pkt 52 b, 91, 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku CARGILL (POLSKA) Sp. z o. o. Oddział Krzemieniewo ul. Dworcowa 167 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu produktów (pasz) poprzez posadowienie dodatkowych zbiorników magazynowych na pasze zwierzęce i zbiornika na melasę na działkach nr ewid. 520/2, 521/2, 522/4 w Krzemieniewie ul. Dworcowa 167
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


U z a s a d n i e n i e
W dniu 27.07.2011 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu produktów (pasz) poprzez posadowienie dodatkowych zbiorników magazynowych na pasze zwierzęce i zbiornika na melasę na działkach nr ewid. 520/2, 521/2, 522/4 w Krzemieniewie ul. Dworcowa 167.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z póź. zm.) w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust.1 pkt 52 b, 91, 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym w myśl art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym pismem z dnia 27.07.2011 r. powiadomiono strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt.2 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Krzemieniewo zapewnił udział społeczeństwa i podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania.
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 27.07.2011 r. umieszczono na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu gminy Krzemieniewo i sołectwa wsi Krzemieniewo. Ponadto powyższe obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Krzemieniewo.
W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie.
Z treści przedłożonych dokumentów wynika, że w ramach tego przedsięwzięcia planuje się budowę polegającą na:
- rozbudowie istniejącej baterii zbiorników o dotychczasowej pojemności
432 m3 o nowe zbiorniki o pojemności łącznej 300 m3 (4 zbiorniki
o poj. 25 m3 i 4 – o pojemności po 50 m3
- budowa zbiornika melasy o pojemności 30 ton, który będzie zlokalizowany
przy istniejących silosach zbożowych.
Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 23.08.2011 r. znak: WOO-II.4240.402.2011.WM jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem z dnia 18.08.2011 r. znak: ON.NS-71/5/30-325/11 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- w ramach przedmiotowej inwestycji nie nastąpi wzrost produkcji, lecz
usprawnienie logistyki i przepływu towaru.
Ze względu na brak dla przedmiotowego terenu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o ustalenie warunków
zabudowy.Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Załącznik:
- załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia
- załącznik nr 2 - Karta informacyjna przedsięwzięcia.Otrzymują:
1. CARGILL (POLSKA) Sp. z o.o. Oddział Krzemieniewo
ul. Dworcowa 167, 64-120 Krzemieniewo
2. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMPOPOMOC CHŁOPSKA”
ul. Dworcowa 29, 64-120 Krzemieniewo
- bez karty informacyjnej - zał. Nr 2
3. Wioletta Bernadek, ul. Spółdzielcza 1, 64-120 Krzemieniewo
- bez karty informacyjnej - zał. Nr 2
4. Andrzej Bernadek, ul. Spółdzielcza 15, 64-120 Krzemieniewo
- bez karty informacyjnej - zał. Nr 2
5. Beata Rybarczyk, ul. Świerkowskich 1, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski
- bez karty informacyjnej - zał. Nr 2
6. Tomasz Rybarczyk, ul. Świerkowskich 1, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski
- bez karty informacyjnej - zał. Nr 2
7. Jolanta Grześkowiak, Nowy Belęcin 1D, 64-120 Krzemieniewo
- bez karty informacyjnej - zał. Nr 2
8. Czesław Grześkowiak, Nowy Belęcin 1D, 64-120 Krzemieniewo
- bez karty informacyjnej - zał. Nr 2
9. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte