GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 44/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 20 października 2010 r.

Protokoł nr 44/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 20 października 2010 r.

Numer protokołu: 44
Rok: 2010

Protokoł nr 44/2010 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 20 października 2010 r.



Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Propozycje zdań inwestycyjnych do projektu budżetu na rok 2011.
3. Zapoznanie się z koncepcją realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w nie skanalizowanej części wsi Pawłowic.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 20 października 2010 r. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Zastępcę Wójta oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Plan wydatków na zdania inwestycyjne w roku 2011 realizowane z Funduszu Sołeckiego przedstawione zostały przez Kierownika RRG Pana Ryszarda Patelkę. Są to zadania które zgłoszone zostały przez sołtysów poszczególnych wsi i które na pewno zostaną wykonane w ramach tego funduszu na ogólną kwotę 213.714,- zł. Trzy wsie; Krzemieniwo, Garzyn i Pawłowice otrzymały do podziału taka samą kwotę tj. 21/543,- zł. natomiast pozostałe wsi – proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Zdania są zróżnicowane w zależności od potrzeb danej miejscowości poczynając od remontu chodników, budowę oświetlenia ulicznego, kanalizację deszczową, budowę miejsc rekreacyjnych do zadań dotyczących wyposażenia sal wiejskich.
Wykaz zadań i wydatków przedstawia załącznik nr 2 protokołu. Pozostałe zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy przedstawione zostaną w terminie późniejszym

Ad.3. Sprawy dotyczące projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Pawłowic omówione zostały również przez kierownika RRG Pana R.Patelkę. Przedstawił na podstawie otrzymanych materiałów (załącznik nr 3) dwie koncepcje przewidywanych kosztów wykonania sieci kanalizacyjnej w nieskanalizowanej części Pawłowic – wariant A i B.
Na dzień dzisiejszy przyjęto wariant A, który przewiduje ułożenie sieci na odcinku 3.480 mb. i budowę 135 przykanalików wraz z odprowadzeniem ich do oczyszczalni ROBCZYSKO. Całość robót szacuje się wstępnie na 3.266.100,- zł – kwota ta obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej, koszt map sytuacyjno – wysokościowych, badań geotechnicznych oraz obejmuje rezerwę na oczyszczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jest to zadanie perspektywiczne, na rok 2011 i lata przyszłe, dlatego nie jeden raz jeszcze komisja będzie wracać do tego tematu.

./.
Ad.4. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
1. Pan A.Hofman, który zaapelował do wszystkich członków komisji o podjęcie starań na wykup gruntu przy Kościele z przeznaczeniem pod parking
2. Pan P.Sikorski dalej będzie dążył do rozpoczęcia prac nad modernizacją świetlicy nad remizą strażacką
3. Pan R.Sobecki prosił, aby zadania rozpoczęte i nie zakończone w tym roku kontynuować w latach przyszłych, chodzi przede wszystkim o drogi dojazdowe do pól utwardzane do tej pory aszką które nie jednokrotnie stanowiły również ścieżki rowerowe.
4. Pan L.Kruk wniósł propozycję, aby na wolnym placu za DINO pobudować UROCZYSKO na wzór z Nadolnika.

Ze względu na wyczerpanie tematu, posiedzenie komisji zostało zamknięte. Przyszłe posiedzenie zapowiedziano na dzień 3 listopada, godzinę 14.




Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek





Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-15
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte